144. No kā mums ir Dieva atziņa?


Par sektu Rīgas Kristus draudze

Katru dienu rodas jaunas maldu mācības, sektas un kustības, un katra no tām pretendē uz patiesās mācības statusu. Tomēr daudzas no tām neizvirza nekādu jaunu ideju, bet atkārto jau pirms tam citu herētiķu kļūdas. Ir sektas, kuras savā vientiesība tic, apliecina un māca vienkārši smieklīgas idejas, taču ir arī totalitārisma un destruktīvu ideju pārņemtas sektas, kuras apdraud sabiedrības pārstāvjus.


Lai saprastu, kas ir Rīgas Kristus draudze, ir tapis šis referāts, kurā tiks izmantota darba autora novērojumi apmeklējot dievkalpojumu, veiktā intervija ar sektas neformālajiem vadītājiem un Reliģisko Lietu Pārvaldē [RLP] iegūtā lieta par sektu.

SEKTAS VĒSTURE LATVIJĀ

Rīgas Kristus draudze ir dibināta 1996.gada 31.maijā un reģistrēta RLP – 1996.gada 19.jūnijā [tomēr draudzes locekļi apgalvo, ka Rīgas Kristus draudze Latvijā darbojas kopš 1995.gada jūlija]. Tā sevi uzskata par pastāvīgu reliģisku pilsoņu apvienību, kura nodibināta uz evaņģēlisma un kristietības mācības pamatprincipiem, neatkarīgi no jebkādām politiskajām partijām. Draudze ietilpst Losandželosas Kristus draudzes kustības sastāvā [International Churches of Christ], kuru, atdaloties no citas sektas – United Churches of Christ [Latvijas pārstāvniecība - Rīgas Centra Kristus draudze, šo sektu vada Viktors Barviks], 1979.gadā dibinājis un līdz 2001.gadam vadījis mācītājs Kips Makīns.

Kopš dibināšanas brīža Rīgas Kristus draudzes vadītājs ir bijis Aivars Tērauds, kuru 1998.gada 29.septembrī nomainīja pašreizējais vadītājs Modris Posse. Draudzē patlaban oficiāli ir 95 mācekļi – tā tiek dēvēti draudzes locekļi. Juridiskā adrese kopš 2002.gada 26.janvāra Rīga Kantora iela 7, lai gan sapulces notiek citā vietā – kopš 2000.gada Riharda Vāgnera koncertzālē [pirms 2000.gada draudze publiskās sapulces noturēja viesnīcas “Rīga” konferenču zālē].

Jāpiezīmē, ka, pēc RLP datiem, draudzei ir problēmas laikā iesniegt pārvaldē gada darbības pārskatu.

SEKTAS MĒRĶI UN UZDEVUMI

 1. Rīgas Kristus draudzes pamatmērķis ir dievkalpojumu [draudzes locekļi to uzstājīgi un uzsvērti sauc par sapulci] organizēšana, reliģisko svētku un ceremoniju organizēšana, Svēto Rakstu grāmatu popularizēšana, izplatīšana un studēšana Latvijā, kā arī labdarība.
 2. Kopīgi ar citām draudzēm Rīgas Kristus draudze var organizēt evaņģelizāciju visā Latvijas teritorijā, kā arī kopā ar ārzemju organizācijām rīkot garīgā, kultūras un cita rakstura pasākumus.

2002.gadā 12.jūnijā statūtos tika veiktas izmaiņas, papildinot mērķus un uzdevumus ar trim jauniem punktiem:

 • draudze apvieno evaņģēliskas ticības kristiešus;
 • draudze balstās uz Vecās Derības un Jaunās Derības grāmatām;
 • draudzes dievkalpojuma kārtība: garīgo dziesmu dziedāšana, lūgšana, Svētais Vakarēdiens, sprediķis, kristīšana.

SEKTAS MĀCĪBA

Mācītāja amata draudzē nav. Dievkalpojumu parasti vada tie mācekļi, kuri ir ieguvuši draudzes uzticību. Viens no draudzes neformālajiem līderiem Kultūras Akadēmijā ir noklausījies reliģiju vēstures kursu. Nevienam teoloģiskās izglītības nav. Viss notiek jūsmotāju un pašdarbnieku stilā: “paši lasām, paši izdomājam!”

Par pamatu sektas mācības salīdzināšanai tika ņemta Augsburgas ticības apliecība [Confessio Augustana]. Uzsvēršu tikai galvenos maldus, kuriem viņi tic, apliecina un māca.

Mācības jautājumā sektantiem nav vienprātības – viņiem nav vienotas nostādnes par svarīgiem jautājumiem. Taču apskatīsim, ko sarunā izteica neformālie sektas līderi. Lai arī viņi apgalvo, ka Bībele ir Dieva Vārds un ka Dievs ir viens, kas atklājies Svētajos Rakstos. Jāpievērš uzmanība faktam, ka Trīsvienību viņi uzskata par cilvēku izgudrojumu, jo tas Rakstos skaidri nav pateikts. Izteikumos par Jēzu, viņi izvairās teikt vairāk par to, ka Kristus ir Kungs un Dieva Dēls, bet viņi skaidri neredz, ka Bībele aicinātu Jēzus pielūgt kā Dievu. Pēc viņu vārdiem, grieķu valodā izteikumos par Kristu ir ne vairāk par godināšanu un pēc viņu domām arī pirmie kristieši nebija vienā prātā par Kristus dievišķību. Svētais Gars ir Dieva sūtīts [bet ne Dievs], ko saņem kristībā, tas ir Aizstāvis, Mierinātājs utt., kas Rakstos skaidri izteikts par Svēto Garu.

Iedzimtais grēks arī esot cilvēku izdomājums – Bībelē tādu lietu viņi neatrod. Mazi bērni ir bez grēka, kamēr viņi vēl nav iepazinuši ļaunumu [bet skaidras nostādnes, kurā brīdi viņi atklāj ļaunumu nav zināms].

Bībelē ir gan bauslība [ne tikai 10 baušļi], gan Evaņģēlijs. Ar bauslību [Dieva likumi, ko deva caur praviešiem] tiek saprasta Vecā Derība. Evaņģēlijs [Labā Vēsts par grēku piedošanu Kristū, ka ir mūžīgā dzīvība] ir Jaunā Derība. Jēzus pavēles netiek uzskatītas par bauslību.

Glābšanās – pieaudzis cilvēks saprot [ne tikai emocionāli], ka ir grēcinieks, izsūdz grēkus Dieva un vēlams arī cilvēka priekšā, atgriežas no grēkiem un izmet tos ārā no savas dzīves.

Kristīties vajag obligāti, bet, ja pēc tam krīt grēkā, nav jāpārkristās.

Vakarēdiens – piemiņas mielasts, ko iedibinājis Kristus, simboliska lieta. Noraida un kritizē luterāņus un Romas katoļus, ka viņi tic Kristus klātbūtnei Vakarēdienā – ka tā ir patiesa Kristus miesa, ka tās ir patiesas Kristus asinis.

KULTA PRAKSE

Atklātās, tas ir evaņģelizācijas, sapulces notiek svētdienās no pulksten 11.00 līdz 13.00. Otrdienās no 19.00 līdz 21.00 notiek slēgtās sapulces, kurās piedalās tikai draudzes locekļi. Tad arī tiek vākti ziedojumi.

Vakarēdiens tiek pasniegts no plastmasa [100 gramu] glāzītēm. Lai arī nepiedalījos Vakarēdienā, pēc visas spriežot, tas bija vīns. Maize – galete vai sausiņš [taisnstūra veidā]. Uz dievkalpojumu bija atnākuši aptuveni trīsdesmit vai četrdesmit jauniešu vecumā no 18 līdz 27 gadiem. Pirms dievkalpojuma aktīvi bariņos pārspriež aizvadītās nedēļas notikumus. Sasveicinoties neskatoties uz dzimumu apkampās. Dievkalpojums sākas ar trim dziesmām, pieceļoties kājās. Dievkalpojums notiek divās valodās – runātājs ir latvietis, bet paralēli viss tiek tulkots krievu valodā.

Runātāji [sprediķotāji] ir ar kaklasaitēm, pārējie ikdienišķos apģērbos. Sprediķi runātāji balsta uz vienu pantu; acīmredzot, primitīvi izraujot no konteksta un pļāpājot ap un par dzīvi – kaut kāda veidā saistot ar šo pantu.

Dievkalpojuma laikā ir trīs runātāji. Sākumā aicina visus sasēsties ciešāk, lai kopā būtu krietni mājīgāk. Lasījums no Lk.10:20. Klātesošo vidū arī ir kāds [kādi?], kas ekspresīvi ik pa brīdim izsaucas “Amen!”, “Tā ir!” vai “Aleluja!”

Dziesmas dzied koris, kas iziet priekšā viens no runātājiem stāv pa vidu un aktīvi vicina rokas [acīmredzot diriģē], pēc katras dziesmas visi aplaudē. Lūgšana notiek sēžot uz krēsliem. Lūdzot Dievs tiek uzrunāt par “Tēti”, pēc lūgšanas ir vēl divas dziesmas.

Pēc tam vēl kāds lasījums no Rakstiem [šoreiz lasījums no pieciem pantiem Lk.23:38-43]. Tad uzliek CD, kurā skan kāda dziesma angļu valodā, kuras tekstu pirms tam īsi atstāsta, tās laikā tiek izdalīts Vakarēdiens un šis brīdis jāpavada pārdomās par Kristus krusta nāvi – tas ir piemiņas mielasts.

Grēksūdzes lūgšana. Dziesma par žēlastību. Trešais runātājs acīmredzot saka sprediķi, izmantojot jau vairāk par vienu pantu. Kādi septiņi dažādi panti [lasījumi no Sal.pam.26:11, 1.Jņ.3:20-22 un Sal.pam.24:25; 12:24; 3:27-28; 10:22]. Tomēr tie netiek izskaidroti, vai ar tiem tiek apstiprināta kāda doma, bet sprediķis vairāk izklausās pēc stāsta “Kā es mēģināju pārdot vecmāmiņas dzīvokli”, tā nu šī pļāpāšana ik pa brīdim tiek papildināta ar kādu pantu no Salamana pamācībām, sakot “Redz kā!”

SECINĀJUMI

Jau sen vadošie teologi ir novērojuši, ka sektu izveidošanos sekmē vilšanās kādā no tradicionālajām konfesijām. Kā atklāja intervijā arī viens no Rīgas Kristus draudzes neformālajiem vadītājiem – trimdas latvietis, kurš dzīvojis Vācijā, viņš bērnībā tika kristīts un 18 gadu vecumā iesvētīts evaņģēliski luteriskajā baznīcā. Taču viņš ir vīlies Rietumeiropas liberālajā kristietībā, kur daudzi draudžu locekļi pat netic Dievam. Diemžēl viņš nav meklējis patieso evaņģēliski luterisko baznīcu, bet, pašdarbnieku un jūsmotāju gara vadīts, nolēma veidot savu kristietību.

Dziļā antipātija pret luterāņiem un katoļiem, kura, acīmredzot, nāk no Rietumeiropas liberālteoloģijas, tiek pārnesta uz visiem šo konfesiju pārstāvjiem, neskatot problēmu dziļāk, bet sekli vispārinot. Tad nu pašizdomātās kristietības pamatā tiek ņemts Bībelē izlasītais un saprastais, noraidot jebkādu senbaznīcas ieguldījumu kristietībā, izcīnītās cīņas par patieso mācību.

Atmetot visu, viņi sāk pētīt Svētos Rakstus no nulles, domājot un analizējot. Līdz ar to nonākot pie tām pašām kļūdām, ar kurām pirmo trīs gadsimtu baznīctēvi jau cīnījās un, paldies Dievam, izcīnīja uzvaru.

Rīgas Kristus draudze ir pieskaitāma pie destruktīvajām maldu mācībām, jo tiek noraidītas Apustuļu, Nīkajas un Atanāsija ticības apliecībās izteiktās Dieva trīsvienības un Kristus “divi vienā” personas būtība – tas ir, viņuprāt, to nevarot skaidri izlasīt Bībelē. Līdz ar to nonākam pie kārtējās no ariānisma atvasinātas kustības rašanās.

Lai arī tiek noraidīta jebkāda saistība ar pastāvošajām konfesijām, tomēr ir jūtama protestantu [Sakramentu] simboliskās izpratnes iezīme: “Mēs lasām, ka Kristus ir Vakarēdienu atstājis mums kā piemiņas mielastu, kurā mēs pārdomājam viņa ciešanas un nāvi…” Lai Dievs viņiem žēlīgs!

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

42 atsauces par “Par sektu Rīgas Kristus draudze”

 1. Mulders:


  Nu luuk, te arii labi paraadaas, ka viens pats pliks Sola Scriptura, bez “interpretācijas tradīcijas” ne pārāk palīdz. Visa izpratne tad aprobežojas ar cilvēka paša prāta konstrukcijām.

 2. Roberto:


  draugs Mulder,

  es nezinu gan, ko Tu domā ar “interpretācijas tradīciju”, bet Dr.H.Żasse vārdiem sakot: kristigā draudze pulcējas nevis vienkārši ap Bībeli, bet gan ap pareizi saprastiem Sv.Rakstiem…

 3. gviclo:


  Draugi, a vai ir tāds Sola Ego princips?

 4. Mulders:


  Roberto, nu bet tas “pareizi saprasti” jau ir tas kā kaut kas tiek interpretēts. Nu klasiskais iebildums, kā tu zini, ka tu pareizi saproti. Grūti cilvēkam no tādas sektas, kā tu te apraksti, ieborēt, ka arī Nīkajas koncila lēmumi var izrādīties “pareizi saprasti Raksti”. Tamdēļ “Sola Scriptura” vienmēr jāatbild arī uz jautājumu “kā tu to saproti”. Jo kas tad būs “pareizības kritērijs” jautājumos, kur Raksti varbūt ir visai skopi? Te paceļās jautājums par “ticības analoģiju”, un kā tu pareizi norādīji šai sektai un tās līderiem nav teoloģiskās izglītības, viņiem vien tāda māžošanās pa Rakstiem izejot no savas nelielās izpratnes vien sanāk. Un te labi parādās, ka Sola Scriptura bez pamācīšanas rada šķelšanos un sektas. Cilvēks jau no zila gaisa nespēj aptvert kas ir būtisks un kas nav, jo tādam cilvēkam visi Raksti ir vienlaidus teksts. Tā teikt glezna ir, bet visu kopainu viņš neredz, un par gleznu spriež pēc kādas detaļas, savukārt redzēt gleznu – tur jāmācās gan tīri teoloģija, gan pati dievbijība!

 5. Didzis Meļķis:


  Mulder, vai tik Tev, savā nišiņā rušinoties, arī gadījumā kāda detaļa vien nerādās, ja tik omulīgi čivini jau nez cik ilgi? Jo konteksts, kurā Tu acīmredzami uzturies (PLF & Co), ir baismīgs.

 6. Mulders:


  Didzis, tas bij jautājums vai apgalvojums?

 7. deprofundis:


  Mulder, dl’a osobo sl’epih, tas bij uzbrauciens KLB raksturīgajā diskrētajā elegancē. :D brīnos vēl, ka nesākās ar vārdiem “mīļais draugs”

 8. gviclo:


  draugs deprofundis, “aicinājums” izskatās pēc “uzbrauciena” tikai tad, ja esi nolēmis stūrgalvīgi turēties pie savām nepareizībām.
  .
  Saukārt uzruna ir vēlme uzsākt un uzturēt dialogu, neskatoties uz to, ka mūs šķir nepareizības.
  .
  Diemžēl, deprofundis, tu atkal mūs nepamatoti apvaino, iejaucies sarunā, no kuras neko, šķiet, nesaproti, nevēloties runāt par tematu, un liec domāt, ka “no konfesionāliem teologiem nenāk nekas labas, bet ja arī kaut kas labs sanāk, tad tas noteikti ir ar ļaunu nodomu (nu piem. uzbrauciens diskētajā elegancē)
  .
  Pirms kāda 1,5 gada Mulders bija pavisam citādāks. [Atliek vien palasīt viņa tajā laikā rakstīto]
  .
  Varbūt draugs deprofundis vēl pateiks, ka cīņa pret maldiem ir nevajadzīga, kā tas mums, postmodernisma mantiniekiem, piederētos, un dzīvot “mīlestībā” un “mierā” kaut arī patiesībā nav nedz viena nedz otra.

 9. Mulders:


  deprofundis, redzi cilveekam nevar uzbraukt vairaak kaa shis cilveeks to ljaujaas. Taa kaa es negribeeju didzha tekstaa ielasiit kaut ko no sevis, tad paarjautaaju, lai didzis paarfraazee savu tekstu, jo patieshaam nesapratu taa jeegu, meerkji un domu dotajaa kontekstaa. ja tas patieshaam bij uzbrauciens, tad tas jau tikai par didzi liecina, bet ja nu nebij uzbrauciens?

 10. deprofundis:


  atslābsti MĪĻAIS DRAUGS gviclo, saprotu vairāk kā tev liekas.

 11. deprofundis:


  un vēl nesaprotu, MĪĻAIS DRAUGS gviclo, vai tiešām tu jutīsies laimīgs vien tad, ja šeit nāks tikai visādi KLB Waffen SS atzara atbalstītāji, kas blēj korī ar jums.

 12. Roberto:


  mīļais deprofundis, tomēr līdz galam Tu kaut ko nesaproti http://www.e-BAZNICA.lv nav KLB, bet ir Biedrība “BA2NICA”

 13. deprofundis:


  es jau uzsveru visu laiku, ka nav KLB, bet gan šīs organizācijas WAFFEN SS atzars

 14. Roberto:


  mīļais deprofundis,
  ko Tu savā grēcigajā prāta te muldi? kāds “WAFFEN”? kāds “atzars”?

 15. wrc:


  Tā ir parasta attieksme pret citādi domājošiem. Barviks liekas saprātīgs, par rakstā minēto atzaru grūti spriest. Tas, ka sapulcēs(!) runā laji, nav jau nekas slikts. Mēs agrāk luterāņu draudzē Bībeles stundā varējām arī sagatavot tēmu un uzrunāt draudzi. Tas, loģiski, bija mācītāja pārraudzīts. Ka trūkst izglītības, tas ir tāds pusarguments, jo neviens no pirmajiem 12 mācekļiem, cik zinu, nebija tā laika teologs ar izglītību. (neesmu pret izglītību)

 16. gviclo:


  Draugs deprofundis, neliegšu tev palikt savos dīvainajos uzskatos par mani un e-Baznicu. Atvaino, ka mēģināju tev paskaidrot šīs lietas.

 17. Kundalini:


  Uzrakstiet vel par visadam sektam.Tautu shis temats interese :)

 18. Roberto:


  draugs wrc,

  tas, ko Tu raksti: “Mēs agrāk luterāņu draudzē Bībeles stundā varējām arī sagatavot tēmu un uzrunāt draudzi. Tas, loģiski, bija mācītāja pārraudzīts.” nav gluži tas oats, kas notiek RKD.

  Tavs apgalvojums “Ka trūkst izglītības, tas ir tāds pusarguments, jo neviens no pirmajiem 12 mācekļiem, cik zinu, nebija tā laika teologs ar izglītību.” ir no “fairy tale” [proti - "krisitīgās folkloras"] sērijas.

  Ko Tu zini par tā laika izglītības sitēmu? Vai esi lietas kursā, kas bija jāprot katram pilngadīgam jūdu vīrietim? Vai Tev nešķiet, ka Tā Kunga klatbūtne vien apustuļiem bija laba skola?

 19. Dona:


  deprofundis, kas vainas bleeshanai? Visi mees esam Dieva aitas un bleeshana aitaam piedien.

 20. Kundalini:


  Vai kristietis var nodarboties ar ta saucamo “reiki” Pareizticigo sektu petnieks A.Dvorkins ir aprakstijis reiki – bet diemzhel ari vinshs tomer nav visu pateicis par “reiki” ietekmi un ta kaitigumu….Vel Interneta katolju saita latvieshu valoda ir atrodamas ta saucamas “Taurkalnes Daces” atklasmes par dziedniecibas metozhu postosho praktizeshanu….Tikaij diez vai vinja ir talaak tikusi – no viena gravja iekapjot otra – pie katoljiem…kas lai gan atklati neizplata – bet tomer praktize dazhadas neviennozimigi vertetas prakses…kaa man personigi pazistams advokats, kas atbalsta Katolju garigo seminaru un ir ticies ar Jani Pavilu 2 .Un tai pat laika vinshs praktize Maharishi Transcendentalo Meditaciju…

 21. e-mocija:


  ” Viņi skaidri neredz, ka Bībele aicinātu Jēzu pielūgt kā Dievu” utp.
  un saucās Rīgas Kristus draudze :)

 22. moritz:


  atceros aprakstiito sapulci… taa tieshaam bija amizanta… :D

 23. sz:


  Izlasiet lidzibu par balki un skabargu bralja acii.

 24. talyc:


  daudzi to saprot tā:
  “ļaujiet taču man palikt manos grēkos, kā es citiem to atļauju”
  - – -
  bet kā sz to (iz)lasa / (ie)interpretē šo līdzību?

 25. sz:


  skaties vairaak pats uz sevi,par citiem mes vienmeer maakam nolasiit spriedumu.

 26. talyc:


  tieši tā, sz, tu to saproti pareizi
  turi to, un tu dzīvosi

 27. sz:


  Es dziivoshu pateicotie JEZUM KRISTUM.

 28. talyc:


  Jā, pateicoties Jēzum Kristum
  Tikai Viņa žēlastības
  …Viņa nopelna dēļ
  - – -
  protams še mēs saprotam ka runa iet par mūžīgās dzīvības apsolījumu
  nevis par labu dzīvošanu še uz zemes
  vai jā, sz ?

 29. sz:


  Atvaino nesapratu tavu domu./nevis par labu dzīvošanu še uz zemes
  vai jā,
  / sz

 30. talyc:


  svētīga tu esi, ka nezini, kas ir laba dzīvošana še uz zemes
  svētīga tava nabaga dvēsele, kas tiks iepriecināta debesīs

 31. nikija:


  Ja ir ticība Dievam un dara visu no sirds un vadoties pēc Bībeles, tad galu galā nemaz nav svarīgas dogmas, jo Dievam jau nav svarīgas dažādas blakuslietas, bet gan sirds attieksme!
  Bet runājot par sektām ir citi LIELI trūkumi. Šajā Kristurs draudzē esmu bijusi 5 gadus, kā tās dalībniece. Pašlaik pēc 7 gadiem varu teikt, ka būtiskas ir sekas kas ir pēc šādām sektām – tas ir psiholoģiskās ietekmes sekas, tādas kā nemiers, trauksme, stress, jo zem tik liela spiediena kāds ir šajās sektās ir grūti aiziet ar veselu psihi. Lūk par šo momektu gan vajadzētu vairāk runāt un sniegt šiem cilvēkiem palīdzību un atbalsta grupas!

 32. moritz:


  nikij… atnaac pie mums ar vivu, parunaasim atklaati… :)

 33. sz:


  Tur sen jau viss ir pamainiijies uz labo pusi.Visi agraakie vaditaaji ir nomainiiti.Kas nekljudaas?

 34. saulcerite:


  Jā, referātiņš tāds ir, kāds ir, vidusskolas līmenis. Ja būtu augstāks līmenis, tad varbūt zinātu, ka iedzimtais grēks IR cilvēku izdomājums, konkrētāk Sv.Augustīna, kas patiesībā nemaz Austrumu baznīcā netiek uzskatīts par svēto. Kā arī, tajā pašā Austrumu baznīcā NAV mācības par iedzimto grēku, kas vien jau kaut ko pierāda (to, ka tas ir dažu cilvēku izdomājums). Vai, piemēram, ebreju tradicijā, kas patiesībā ir devusi mums šo stāstu par Ādamu, Ievu un čūsku, tas netika saprasts kā stāsts par iedzimto grēku, bet gan kā poētisks iestarpinājums grēku nožēlas rituālā.
  Par pārējiem referātiņa punktiņiem labāk nemaz nesākšu.

 35. salute1v:


  Es zinu šo draudzi, esmu daudz šo draudzi apmeklējis un apmeklēju joprojām, varu pateikt, ka ir daudz kas šķiet aplami, bet gribu uzsvērt, ka arī šo draudzi apmeklē cilvēki un ir labi ka viņi dzird evaņģēliju. Es teiktu reliģija vairāk pieturās formalitātēm, bet cilvēkiem nevajag reliģiju, cilvēkiem vajadzīga brīva ticība, kurā izpaust Dieva mīlestību. Skatos šis raksts tapa pirms nu jau 6 gadiem, varu piebilst, ka draudze mainās, mainās uz labo pusi, jo tiek studēta bībele, un cilvēki arī mainās.. Personīgi, es nestudēju teoloģiju, un cik man ir atklāts – zinu, ka nav nozīmes konfesijai, jebkura norobežošanās ir sava veida šķelšanās.. Un ja arī šī draudze ir nošķēlusies, no tipiskās baznīcu dzīves, tad arī tam ir iemesli. Viens Dievs, viena ticība, uz Kristu! Gan jau Dievs zinās, ko darīt ar savām avīm. Man pat vairāk baznīcas vīri atgādina farizejus, nekā patiesos kristiešus, pat drēbes viņiem ir gari svārki, vai melna roba ar baltu apkaklīti, bet spriest jau var daudz, netiesāsim.. galvenais jau darbi, kas pausti mīlestībā.. Kristum bij svarīgi, lai mēs viens otru mīlam, – attiecības. Rodas iespaids, ka baznīca mudina uz sevis glābšanu, bet es saku, glābsim nevis sevi, bet savu tuvāko, nevis tipiskā rutinā, iknedēļas dievkalpojuma apmeklēšanā, un grēku nožēlā, bet ar darbiem savās dzīvēs, piedodot un paciešot netaisnību, piedavājot atbalstu, pajumti. Sabiedrībā izveidota uz to ka katrs domā pats par sevi, bet ticu, Dievs vēlās, lai pamostoties, mana pirmā domā ir : labrīt mans Kungs un Dievs, kam es varu palīdzēt? Dzīvoju utopiskā fantāzījā, bet nav grūti iedomāties, pasauli, kur visi rūpētos par otru nevis par sevi. Arī vārdi, mīliet savu tuvāko kā sevi pašu, sāk pieņemt jēgu.. nevaram būt laimīgi, ja kāds ir nelaimīgs..

  Sekta, asocējas ar fanātismu, bet RKD nav fanātiska sekta, tur ir cilvēki, kas apzinās Dieva mīlestību, ticu, ka ar laiku, arī šādas draudzes pieaugs atziņā.

  Par katru veidu, kādā Kristus tiek pasludināts – vai ar izlikšanos vai patiesībā, es priecāšos. (Fil.1:18)

 36. gviclo:


  Esmu saskāries gadījumu (ārpus Latvijas), proti, kāda Jesus freak Bībeles studētāju grupa tik ilgi studēja un gudroja velosipēdu no jauna, līdz secināja, ka var būt sadraudzībā vienīgi ar konfesionāli luterisku draudzi, kas principā arī ir vienīgais iespējamais secinājums pēc nopietnas Bībeles studēšanas.

  Ar cieņu,
  gviclo

 37. moritz:


  gvido
  bija atkal tāds gadījums ;)

 38. Perkons:


  Klausieties jūs gudrinieki, kas itt kā brauc ar jau izgudrotu riteni, Jezus par jums jau sen runāja:
  5 Un, kad jūs Dievu lūdzat, nedarait tā kā liekuļi, jo tie mēdz sinagogās un ielu stūros stāvēdami Dievu lūgt, lai ļaudīm rādītos. Patiesi Es jums saku: tiem jau ir sava alga.
  6 Bet, kad tu Dievu lūdz, tad ej savā kambarī, aizslēdz savas durvis un pielūdz savu Tēvu slepenībā; un tavs Tēvs, kas redz slepenībā, atmaksās to tev.
  7 Bet, Dievu lūdzot, nepļāpājiet kā pagāni; jo tie domā, ka tie savas pļāpāšanas dēļ taps paklausīti.
  Bet Tas Kungs tam sacīja: “Tagad jūs, farizeji, šķīstījat kausa un bļodas ārpusi, bet jūsu iekšpuse ir piepildīta ar laupījumu un blēdību.
  40 Jūs bezprātīgie! Vai tas, kas radījis ārpusi, nav radījis arī iekšpusi?
  41 Bet dodiet, kas iekšā, par mīlestības dāvanu, un redzi, viss jums būs šķīsts.
  42 Bet vai jums, jūs farizeji! Jūs dodat desmito tiesu no mētrām, dillēm un visādiem dārza augiem, bet atstājat novārtā taisnību un Dieva mīlestību. Vienu vajadzēja darīt un otru neatstāt novārtā.
  43 Vai jums, jūs farizeji, jums patīk sinagogās sēdēt augstos krēslos un pilsētas laukumos tapt sveicinātiem.
  Citus aprunājot publiski jūs pas Bet Tas Kungs tam sacīja: “Tagad jūs, farizeji, šķīstījat kausa un bļodas ārpusi, bet jūsu iekšpuse ir piepildīta ar laupījumu un blēdību.
  40 Jūs bezprātīgie! Vai tas, kas radījis ārpusi, nav radījis arī iekšpusi?
  41 Bet dodiet, kas iekšā, par mīlestības dāvanu, un redzi, viss jums būs šķīsts.
  42 Bet vai jums, jūs farizeji! Jūs dodat desmito tiesu no mētrām, dillēm un visādiem dārza augiem, bet atstājat novārtā taisnību un Dieva mīlestību. Vienu vajadzēja darīt un otru neatstāt novārtā.
  43 Vai jums, jūs farizeji, jums patīk sinagogās sēdēt augstos krēslos un pilsētas laukumos tapt sveicinātiem.
  Rēāli citus aprunājot, jūs paši smagi grēkojat,
  To es saku jums par apkaunošanu. Vai tad jūsu vidū nebūtu neviena prātīga vīra, kas brāļu starpā varētu tiesu spriest?
  6 Bet brālis iet tiesāties ar brāli, un tad vēl pie neticīgajiem.
  7 Jau tā nav laba lieta, ka jūsu starpā vispār tiesājas. Kādēļ jūs labāk nepaciešat netaisnību? Kādēļ jūs labāk nepanesat pārestību?
  8 Bet jūs darāt netaisnību un pārestību un to vēl brāļiem.
  9 Jeb vai jūs nezināt, ka netaisni neiemantos Dieva valstību? Nepievilieties! Ne netikli, ne elku kalpi, ne laulības pārkāpēji, ne malaki, ne vīriešu piegulētāji,
  10 ne zagļi, ne mantrauši, ne dzērāji, ne zaimotāji, ne laupītāji neiemantos Dieva valstību.
  Cik no jums ir spējīgi pateikt, ka pilda Dieva gribu,

  To ko jūs te darāt ir GRĒKS!!!! man kauns par jums, ceru Dievs apžēlos jūs, un nespriedīs taisnu tiesu par jums!!!!

 39. gviclo:


  Sveiks Perkons,

  Kas ir “malaki”?

  Ar cieņu,
  gviclo

 40. moritz:


  uhh, kā pērkons nopirda, nosmirda pēc piķa un ķiplokiem… :D un pats sev rakstvietu piemeklējis… :D
  ***
  viss sarakstītais ir sens teologu 2-kursnieka fufelis, panākts neauglīgā matu skaldīšanā… pa lielam tā nav taisnība… :)

 41. Roberto:


  aizskartais Pērkonis laikam no moritza līdzgaitniekiem

  jāsaka, ka tajā laikā tur redzētais un dzirdētais šeit tika aprakstīts, ja sektā “Rīgas Kristus draudze” ir notikusi transformācija, tad jāiet lūkot, cik tālu ar ve-pēda gudrošanu ir tikts

 42. moritz:


  aizej gan ;) tikai tu jau pat pa to laiku arī ne mazums transformējies :DLasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.