e-BĻJ

Bieži Ļaudis Jautā

1. Kādēļ mums ir jāmācās pazīt Dieva Vārdu?
2. Kas ir Mazais Katehisms?
3. Kā mums ir jāmācās Dieva Vārds?
4. Kas ir Bībele?
5. Kas ir Bībeles sarakstītāji?
6. Kāda ir Bībele?
7. Kādēļ Dievs mums ir devis Bībeli?
8. Bībele… Kā tā ir sastādīta?
9. Ko nozīmē desmit Dieva baušļi?
10. Kad Dievs deva cilvēkiem savu likumu?

11. Kādus trīs likumus Dievs deva Sinaja kalnā?
12. Kādās divās grupās Katehisms sadala desmit baušļus?
13. Kāds ir Dieva likuma saturs?
14. Kādi baušļi ietilpst pirmajā plāksnē?
15. Par ko Dievs runā pirmajā plāksnē?
16. Ko Dievs vēlas mums teikt ar pirmo bausli?
17. Ko Dievs mums aizliedz ar pirmo bausli?
18. Ko mums jāsaprot ar vārdu Dievs?
19. Kas ir elku kalpība?

20. Kā elku kalpība izpaužas pasaulē?
21. Kāds grēks ir elku kalpība?
22. Ko Dievs pieprasa no mums pirmajā bauslī?
23. Kādas trīs lietas valda sirdī tam, kas paļaujas vienīgi uz Dievu?
24. Kas ir patiesa dievbijība?
25. Kas ir īsta mīlestība uz Dievu?
26. Kas ir patiesa paļaušanās uz Dievu?
27. Kāds ir pirmais bauslis, salīdzinot ar citiem baušļiem?
28. Par ko Dievs runā otrajā bauslī?
29. Kā Bībelē jāsaprot vārds Dievs?
30. Ko Dievs aizliedz ar otro bausli?

31. Ko Bībele saka par Dieva zaimošanu?
32. Kas ir ļauna vēlēšana?
33. Kad nedrīkstam zvērēt?
34. Kad ir atļauts zvērēt un tas arī jādara?
35. Kas ir buršana ar Dieva vārdu?
36. Kas ir melošana un krāpšana caur Dieva vārdu?
37. Kā Dievs mūs brīdina neturēt otro bausli par mazvērtīgu?
38. Kā mums pienākas lietot Dieva vārdu?
39. Kad mēs teicam un slavējam Dieva vārdu?

40. Kura nedēļas diena bija atpūtas diena Vecajā Derībā?
41. Kā Jaunās Derības draudzei pienākas turēt trešo bausli?
42. Kas ir svētīšana?
43. Kas ir svētās atpūtas dienas svētīšana?
44. Ko Dievs no mums pieprasa trešajā bauslī?
45. Ko Dievs aizliedz trešajā bauslī?
46. Ko nozīmē Dieva Vārda nievāšana?
47. Kad mēs topam vainīgi pie Dieva Vārda nievāšanas?
48. Kāpēc Dieva Vārda nicināšana ir smags grēks?
49. Kā mēs pasargājam Dieva Vardu svētu?
50. Kādā veidā mēs klausāmies Dieva Vārdu labprātīgi?

51. Kādēļ Dievs vēlas, lai mēs turētu Viņa Vārdu?
52. Kad mēs Dieva Vārdu klausāmies labprātīgi?
53. Par ko Dievs runā otrās plāksnes baušļos?
54. Kas ir mūsu tuvākais?
55. Kā mums jāmīl savs tuvākais?
56. Par ko Dievs uz mums runā ceturtajā bauslī?
57. Kas ceturtajā bauslī tiek noteikts vecākiem?
58. Ko ceturtais bauslis pieprasa no bērniem un padotajiem?
59. Kāpēc mums ir jāgodā vecāki?
60. Kas rūpējas par mums caur mūsu vecākiem?

61. Kādā gadījumā mēs nicinām un apvainojam savus vecākus un priekšniecību?
62. Kāds grēks ir vecāku nicināšana?
63. Kad mēs godājam vecākus?
64. Kad mēs kalpojam saviem vecākiem?
65. Kad mēs esam paklausīgi saviem vecākiem?
66. Kad mēs nevaram būt paklausīgi?
67. Kad mēs turam savus vecākus mīļus un dārgus?
68. Kāds apsolījums ir ceturtajam bauslim?
69. Ko Dievs mums piekodina ar ceturtā baušļa apsolījumu?

70. Kam ir tiesības noteikt cilvēka mūža ilgumu?
71. Kādu grēku Dievs aizliedz ar piekto bausli?
72. Kad sākas cilvēka dzīvība?
73. Kad notiek grēks pret piekto bausli?
74. Kam Dievs ir devis tiesības sodīt ļaunumu?
75. Vai kristietis pats var atriebt netaisnīgi ciestu pārestību?
76. Vai pašaizsardzība ir atļauta?
77. Kad mums ir tiesības un pienākums ziedot savu dzīvību?
78. Ko Dievs pieprasa no mums ar piekto bausli?
79. Kā mēs palīdzam savam tuvākajam?
80. Kā mēs rūpējamies par savu tuvāko?

81. Kādam prātam mums ir jābūt pret savu tuvāko?
82. Kā mēs varam iegūt žēlīgu sirdi?
83. Ko Dievs vēlas sargāt ar sesto bausli?
84. Kas ir laulības pārkāpšana?
85. Kā pienākas jauniešiem un arī tiem, kuri nesastāv laulībā, pildīt sesto bausli?
86. Kas ir saderināšanās?
87. Kādi ir priekšnosacījumi, lai saderināšanās būtu spēkā?
88. Vai saderināšanās uzliek pienākumu?
89. Kā jāizturas saderinātajiem?
90. Kas ir laulība?

91. Kādu kārtību Dievs ir iecēlis laulībā?
92. Kāds ir laulības nolūks?
93. Kad laulības šķiršana ir atļauta?
94. Kāds sods skar sestā baušļa pārkāpējus?
95. Vai var gūt piedošanu par sestā baušļa pārkāpšanu?
96. No kādām lietām ticīgajiem ir jāizvairās, lai stāvētu uz pareiza ceļa?
97. Kas mums palīdz dzīvot šķīsti un arī citādi pareizi?
98. Vai pastāv jautājumi, kuru izlemšanā mums ir dota pilnīga brīvība, tā saucamās rīcības brīvības iespējas?
99. Ko Dievs sarga ar septīto bausli?
100. Kas dod laicīgo mantu un kam uz šo mantu ir tiesības?

101. Kādas lietas pieder pie cilvēka dzīves kārtības, kad runājam par mantu?
102. Ko Dievs aizliedz ar septīto bausli?
103. Kas redz katru zagšanu un par to soda?
104. Ko Dievs pavēl septītajā bauslī?
105. Kas mums, septītā baušļa ietvaros, ir īpaši jāpatur prātā?
106. Ko Dievs sargā ar astoto bausli?
107. Ko Dievs aizliedz astotajā bauslī?
108. Kas ir nepatiesa liecība?
109. Kā astotais bauslis ir jāpielieto praktiski?
110. Kā mums pienākas runāt par savu tuvāko?

111. Ko Dievs sargā ar devīto un desmito bausli?
112. Ko Dievs aizliedz šajos baušļos?
113. Kas ir iekāre?
114. Kādu lietu iekārošanu Dievs aizliedz ar devīto un desmito bausli?
115. Kādu prasību Dievs mums ir devis ar devīto un desmito bausli?
116. Kādai sirdij mums ir jābūt, vadoties pēc Dieva Vārda?
117. Ko Dievs vēlas mums teikt ar vārdiem: “Es, tavs Kungs un Dievs”?
118. Ko Dievs piekodina mums ar vārdiem: “Es esmu taisnīgs Dievs”?
119. Kas draud katram, kurš ienīst Dievu un pārdroši pārkāpj Viņa baušļus?
120. Pār kuriem nāks Dieva sods?

121. Kā Dieva sods skar arī pēcnācējus?
122. Kāds ir Dieva bargā drauda mērķis?
123. Ko Dievs sola tiem, kas Viņu mīl un tur Viņa baušļus?
124. Kā Dievs īsteno savu solījumu?
125. Cik ilgstoša ir Dieva svētība?
126. Kāds ir Dieva žēlsirdīgā apsolījuma mērķis?
127. Ar kuru bausli ir saistīti galavārdi?
128. Kādā veidā Dievs vēlas, lai mēs pildām Viņa baušļus?
129. Vai cilvēks spēj pildīt Dieva baušļus?
130. Kāds nav un nevar būt bauslības mērķis?

131. Kāds tad īsti ir Dieva bauslības mērķis un uzdevums?
132. Kas ir grēks?
133. Kā grēks ienāca pasaulē?
134. Kādās divas daļās varam iedalīt grēku?
135. Kas ir iedzimtais grēks?
136. Kādā stāvoklī cilvēks ir iedzimtā grēka dēļ?
137. Kas ir grēka darbi?
138. Kas ir grēks pret Svēto Garu?
139. Kā mēs varam zināt, ka neesam darījuši šo sevišķo grēku pret Svēto Garu?
140. Kā mums, pakļautiem mantotajam iedzimtajam grēkam, izbēgt no mūžīgas pazudināšanas?

141. Kādu ticības apliecību satur Mazais Katehisms?
142. Kas ir evaņģēlijs?
143. Kāda ir bauslības un evaņģēlija atšķirība?
144. No kā mums ir Dieva atziņa?
145. Kas ir dabas dotās zināšanas par Dievu?
146. Kas ir Dieva pārdabiskā atziņa?
147. Kāds ir Dievs?
148. Ko Dievs mums vēl darījis zināmu par savu esamību?
149. Ko Dievs ir darījis zināmu par dievišķo personu atšķirībām?
150. Ko Dievs ir darījis zināmu par Viņa personu darbiem?

151. Kas ir sakāms par tiem, kuri noliedz Dieva trīsvienību?
152. Ko mēs apliecinām katrā no trijiem ticības locekļiem, sacīdami “es ticu”?
153. Ko mums vēl atgādina vārdi “es ticu”?
154. Kādēļ mēs saucam Dieva pirmo personu par Tēvu?
155. Ko mēs apliecinām ar vārdiem – Visvarenais Radītājs?
156. Ko mēs saprotam ar vārdiem “debess un zeme”?
157. Kas ir eņģeli?
158. Kādi ir labie eņģeļi?
159. Kādi ir ļaunie eņģeli?
160. Kas ir augstākā no Dieva radītajām redzamajām būtnēm?

161. Kāds bija Dieva tēls cilvēkā?
162. Kā tēls ir cilvēkā pēc grēkā krišanas?
163. Kā Dieva tēls mūsos var atgriezties?
164. Ko tu par sevi apliecini pirmajā ticības loceklī?
165. Ko tu atklāti atzīsti par Dieva pirkstu?
166. Kā Dievs dod mums pārtiku un citu šai dzīvei nepieciešamo?
167. Kā Dievs apsargā tevi?
168. Kādēļ Dievs tev dara visu labu?
169. Kāds ir tavs pienākums pret Dievu?
170. Ko tu nobeigumā apliecini ar vārdiem: “Tas ir tiešām tiesa”?

171. Ko otrais ticības loceklis mums māca?
172. Kādēļ bija nepieciešama pestīšana?
173. Kādēļ mūsu Pestītāja vārds ir Jēzus?
174. Kādēļ mūsu Pestītāja vārds ir Kristus?
175. Kāds ir mūsu Pestītājs Jēzus Kristus?
176. Kā es zinu un ticu, ka Jēzus ir patiess Dievs?
177. Kā es zinu un ticu, ka mans Pestītājs ir patiess cilvēks?
178. Kādas divas dabas ir apvienotas mūsu Pestītājā?
179. Kādēļ mūsu Pestītājam vajadzēja būt patiesam cilvēkam?
180. Kāpēc mūsu Pestītājam vajadzēja būt patiesam Dievam?

181. Kādi kalpošanas veidi ir ietverti Jēzus Kristus, Pestītāja, misijā?
182. Ko Jēzus dara, būdams mūsu pravietis?
183. Ko Jēzus dara, būdams mūsu augstais priesteris?
184. Ko Jēzus dara, būdams mūsu ķēniņš?
185. Kādos dažādos stāvokļos Jēzus ir savā pestītāja misijā?
186. Kāds bija mūsu Pestītāja pazemības stāvoklis?
187. Ar kādiem vārdiem ticības apliecība izsaka Jēzus pazemības stāvokļa dažādos brīžus?
188. Ko Bībele māca par Jēzus ieņemšanu?
189. Ko Bībele māca par Jēzus piedzimšanu?
190. Ko Bībele māca par Jēzus ciešanām un nāvi?

191. Ko Bībele māca par Jēzus apbedīšanu?
192. Kādēļ Dieva Dēls sevi tik ļoti pazemoja?
193. Kā Kristus tevi atpestīja no visiem taviem grēkiem?
194. Kā Kristus atpestīja tevi no nāves?
195. Kā Kristus tevi atpestīja arī no sātana varas?
196. Par kādu cenu Kristus tevi izpirka?
197. Ko Kristus ir atpircis un atbrīvojis ar savu rūgto ciešanu un miršanu?
198. Kas ir mūsu Pestītāja paaugstināšana?
199. Kādiem vārdiem Ticības apliecība attēlo mūsu Pestītāja paaugstināšanas stāvokļa atsevišķus brīžus?
200. Ko Bībele māca par Jēzus nokāpšanu ellē?

201. Ko Bībele māca par Jēzus augšāmcelšanos no mirušajiem?
202. Ko Jēzus augšāmcelšanās nozīmē tev?
203. Ko Bībele māca par Jēzus uzkāpšanu debesīs?
204. Ko Bībele māca par Jēzus sēšanos pie Tēva labās rokas?
205. Ko Bībele māca par Jēzus nākšanu uz tiesu?
206. Ko Glābēja atpestīšanas darbs nozīmē tev?
207. Ko otrajā ticības artikulā tu apliecini ar vārdiem: “Tas ir tiešām tiesa”?
208. Ko māca trešais ticības loceklis?
209. Kāpēc mums ir vajadzīga svētošana?
210. Kas ir Svētais Gars?

211. Kā tu zini, ka Svētais Gars ir patiess Dievs?
212. Kā Svētais Gars tevi ir aizvedis līdz ticībai?
213. Kā Bībele attēlo šo Svētā Gara darbu?
214. Vai Svētais Gars viens pats veic atgriešanu vai arī cilvēks pats šajā lietā var darboties līdzi?
215. Ko līdz ar ticību tevī vēl ir modinājis Svētais Gars?
216. Kas ir labi darbi?
217. Kā tu pastāvēsi ticībā?
218. Kāpēc ikviens, kas dzird evaņģēliju, tomēr nekļūst ticīgs?
219. Kas ir Kristus Draudze jeb Baznīca?
220. Kāda ir Kristus Baznīca jeb Draudze?

221. Ko nozīmē, ka Draudze ir neredzama?
222. Ko nozīmē, ka Draudze ir pastāvīga?
223. Ko nozīme tas, ka Draudze ir viena?
224. Ko nozīmē tas, ka Draudze ir svēta?
225. Ko nozīmē, ka Draudze ir kristīga?
226. Ko nozīmē, ka Draudze ir vispārēja?
227. Kādas ir Kristus Draudzes pazīmes?
228. Kā Draudzes pazīmes ietekmē tās pastāvēšanu un dzīvi?
229. Kas ir vietējā draudze?
230. Kas ir Baznīca?

231. Kādām ir jābūt vietējām draudzēm un to asociācijām?
232. Kādas vietējās draudzes un draudžu asociācijas pastāv patlaban?
233. Kā kristietim jāizturas pret pareizās mācības Baznīcām?
234. Kā kristietim jāizturas pret citādu mācību draudzēm. Baznīcām un baznīcu apvienībām?
235. Kāds ceļš jāstaigā Kristus Baznīcai šajā laicīgās zemes dzīves posmā?
236. Kāds ir Kristus Baznīcas garīgais liktenis?
237. Kādēļ es apliecinu: “Es ticu uz grēku piedošanu”?
238. Ko nozīmē taisnošana?
239. Kādēļ Dievs piedod tavus grēkus jeb taisno tevi?
240. Vai katrs ticīgais var būt pilnīgi drošs par savu grēku piedošanu?

241. Ko mēs kopā ar visu pareizās mācības Baznīcu apliecinām par taisnošanu?
242. Kāpēc mums pēc iespējas stingri jāturas pie pareizas taisnošanas mācības?
243. Kā tu tiksi Dieva priekšā taisnots jeb kā tu izglābsies?
244. Ko Bībele māca par miesas augšāmcelšanos?
245. Kāda atšķirība atklāsies mirušo augšāmcelšanās dienā?
246. Kā notiks augšāmcelšanās?
247. Kā tu vari saprast miesas augšāmcelšanos?
248. Kāpēc tu tici, ka ir mūžīgā dzīvošana?
249. Kāda ir mūžīgā dzīvošana?
250. Kurš iegūs mūžīgo dzīvību?

251. Kas notiks ar ticīgo, tam nomirstot?
252. Kas Pastarā dienā notiks ar ticīga cilvēka dvēseli un miesu?
253. Vai esi drošs, ka arī tu tiksi debesīs?
254. Kāpēc trešo ticības locekli beidzu ar vārdiem: “Tas ir tiešām tiesa”?
255. Kas ir lūgšana?
256. Kas mūs mudina lūgties?
257. Ko mums ir atļauts pielūgt?
258. Par ko mēs varam lūgties un ko mums vajag lūgt?
259. Uz kādu vārdu atsaucoties mums jāvēršas pie Dieva ar lūgšanām?
260. Par ko mums ir jāaizlūdz?

261. Vai Dievs dzird katru lūgšanu?
262. Kādas lūgšanas Dievs nav solījis klausīt?
263. Kādēļ kristietim var likties, ka Dievs nav dzirdējis viņa lūgšanu?
264. Kur un kad mēs varam lūgt?
265. Kāds Dieva apsolījums sevišķi mūs iepriecina, ja mēs zinām, ka paši esam slikti lūdzēji vai arī neprotam lūgt?
266. Kas ir vislabākā lūgšana?
267. Kādēļ Jēzus māca mūs saukt Dievu par “Tēvu”?
268. Ko Svētajā Lūgšanā Jēzus mums māca ar vārdu “mūsu”?
269. Ko Svētajā Lūgšanā Jēzus mums atgādina ar vārdu “debesīs”?
270. Ko Svētajā Lūgšanā mēs lūdzam visupirms?

271. Dieva vārds… Kā tas top svētīts?
272. Dieva vārds… Kad un kā tas tiek zaimots?
273. Kas Svētajā Lūgšanā tiek saukts par “Dieva valstību”?
274. Ko Svētajā Lūgšanā mēs lūdzamies otrkārt?
275. Kas ir Dieva labais un žēlīgais prāts?
276. Kas ir trešā lieta, ko mēs lūdzam Svētajā Lūgšanā?
277. Kas ir dienišķā maize?
278. Ko Svētajā Lūgšanā Kungs Kristus māca mums ar vārdiem “mūsu maize”?
279. Ko mūsu Kungs Jēzus Kristus mums māca Svētajā Lūgšanā ar vārdiem “šodien” un “dienišķo”?
280. Ko mēs lūdzam Svētās Lūgšanas piektajā lūgumā?

281. Cik bieži mums ir vajadzīga lūgšana pēc grēku piedošanas?
282. Kādēļ pievienot Svētajai Lūgšanai vārdus “kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem”?
283. Uz ko Dieva dotā grēku piedošana mudina mūs, un par ko tā mums atgādina?
284. Kādi mēdz būt pārbaudījumi?
285. Kas ir labie pārbaudījumi?
286. Kas ir kārdināšanas?
287. Ko mēs lūdzam Svētās Lūgšanas sestajā lūgumā?
288. Kā mēs varam pastāvēt kārdināšanās?
289. Ko mēs lūdzam Svētās Lūgšanas septītajā lūgumā?
290. Kādēļ mēs lūdzam: “Atpestī mūs no ļauna”?

291. Ko mēs apliecinām ar Svētās Lūgšanas galavārdiem?
292. Kā mums ir jābeidz katra lūgšana?
293. Kas ir sakraments?
294. Kādus sakramentus Kristus ir iestādījis?
295. Kāds nolūks kristībā ir ūdenim?
296. Kas ir iestādījis Svēto kristību?
297. Kas veic kristību?
298. Kādā veidā ir izdarāma kristība?
299. Ko nozīmē kristība Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā?
300. Kurus tad īsti ir jākrista?

301. Kādēļ arī mazi bērni ir jākrista?
302. Kāds, kristību sakarā, ir kūmu uzdevums?
303. Kā Svētā kristība ietekmē grēku piedošanu?
304. Kā Svētā kristība glābj mūs no nāves?
305. Kā kristība var atbrīvot no sātana?
306. Kā Svētā kristība dāvina mums mūžīgo svētlaimību?
307. Kā kristībā iegūtās dāvanas vajadzētu glabāt un lietot?
308. Vai kristība ir neapšaubāmi vajadzīga, lai izglābtos?
309. Kas dod kristībai glābjošu spēku?
310. Vai tiešām kristība atdzemdina?

311. Ko nozīmē atjaunošanās Svētajā Garā?
312. Kas tad ir “vecais cilvēks”?
313. Kas gan būtu tas “jaunais cilvēks”?
314. Kāda ir „vecā” un kāda tā „jaunā” cilvēka būtība?
315. Kāds pielietojums kristībai …ikdienā?
316. Vai tas, kurš novērsies no savas kristībā slēgtās derības, var vēl atgriezties atpakaļ?
317. Vai var [vai vajag] kristīties vēlreiz?
318. Kas ir atslēgu vara?
319. Ko atslēgu vara sevī ietver?
320. Kuri Dieva Baznīcā ir savu grēku nožēlotāji?

321. Kuri ir neatgrieztie grēcinieki?
322. Kā draudze sasaista grēkotājus?
323. Kādi grēki mazina ticību un aizraida Svēto Garu?
324. Vai atklātos grēkos kritis cilvēks var gūt grēku piedošanu?
325. Vai no draudzes izslēgts loceklis var tikt uzņemts atpakaļ draudzē?
326. Kas ir sludināšanas amats?
327. Sludināšanas amata pildītāji …Kā lai tos vēl nosauc?
328. Kā kļūst par sludinātāju?
329. Kam ir tiesības būt aicinātam?
330. Kurus draudzei ir tiesības aicināt sludināšanas amatā?

331. Vai draudze var būt saistīta ar citādas ticības ganiem?
332. Kas ir īpašas ievērības cienīgs, runājot par bīskapa amatu?
333. Vai draudzes gans var piedot grēkus?
334. Vai mēs saņemam grēku piedošanu, ja draudzes gans ir neticīgs?
335. Vai kāds cits kristietis, ne tikai draudzes gans, var pasludināt grēku piedošanu?
336. Vai arī liekulis var saņemt grēku piedošanu?
337. Cik daudz un dažādas ir biktis?
338. Ko mēs saprotam ar nepārtrauktu bikti Dieva priekšā?
339. Kas ir mīlestības bikts tuvākā priekšā?
340. Kas ir personīgā bikts biktstēva priekšā?

341. Kas ir kopīgā bikts?
342. Kas ir atklāta grēcinieka bikts?
343. Kas ir iestādījis Svētā Vakarēdiena sakramentu?
344. Kas ir Vakarēdiena ārējie atribūti?
345. Kādam nolūkam mūsu Kungs Jēzus Kristus lieto Vakarēdiena atribūtus?
346. Kāds spēks ir maizē un vīnā – Kristus patiesā miesā un patiesās asinīs?
347. Kādēļ Kristus vārdus “tā ir mana miesa” un “tās ir manas asinis ” mēs nedrīkstam saprast kā līdzību?
348. Vai maize un vīns Svētajā Vakarēdienā pārtop par Kristus miesu un asinīm?
349. Kāda ēšana un dzeršana notiek Svētajā Vakarēdienā?
350. Ko mūsu Kungs Jēzus Kristus ir noteicis, kad Viņš saka “To dariet, cikkārt jūs to dzerat, mani pieminēdami”?

351. Kāda nozīme ir Vakarēdiena sakramentam?
352. Kādā nolūkā mēs baudām Svēto Vakarēdienu?
353. Kas bauda Vakarēdienu sev par labu?
354. Kādēļ Vakarēdiena sakraments jābauda cienīgi?
355. Kāds labums ir tam, ka gatavojamies ārēji?
356. Kad mēs esam patiesi sagatavojušies un cienīgi piedalīties Svētajā Vakarēdienā?
357. Kādā veidā tev sevi ir jāpārbauda pirms Vakarēdiena?
358. Vai ticībā vēl vājš kristietis var piedalīties Vakarēdienā?
359. Kas ir necienīgs Vakarēdiena baudītājs?
360. Kam draudzes gans nevar dot Vakarēdienu?

361. Kā parasti notiek sagatavošanās Vakarēdienam luteriskajā Baznīcā?
362. Kur un kurš var baudīt Vakarēdienu?
363. Kādā kārtībā iesvētīšanas mācību beigušie pirmo reizi tiek laisti pie Vakarēdiena?

* Sadaļa tapusi sadarbībā ar Markku Särelä