116. Kādai sirdij mums ir jābūt, vadoties pēc Dieva Vārda?Tu redzi arhīvu par Kristīgā dzīve

Tu tiec iecelts ķēniņa kārtā

“…bet nu tava ķēniņa valsts nepastāvēs. Tas Kungs jau ir izmeklējis Sev vīru, kas ir pēc Viņa sirdsprāta, un Tas Kungs tam ir nolicis būt Savai tautai par valdnieku, jo tu neesi izpildījis, ko Tas Kungs bija tev pavēlējis.” [1.Sam.13:14]

Tu tiec iecelts ķēniņa kārtā

Lasīt tālāk »Kas pieder kristīgai dzīvei

“..dievbijībā brālību, brālībā mīlestību. Jo, ja šīs lietas pie jums ir un iet vairumā, jūs netapsit kūtri, nedz neauglīgi mūsu Kunga Jēzus Kristus atziņā.” [2.Pēt.1:7-8]

Kas pieder kristīgai dzīvei

Lasīt tālāk »


Kristīga dzīve un cerība uz mūžīgo dzīvošanu

Kristīga dzīve tiek dzīvota pastāvīgās un priekpilnās Kristus otrās un pēdējās Adventes gaidās (Tit.2:13). Kā Vecās Derības ticīgie allaž gaidīja Kristus žēlīgo atnākšanu miesā (Lk.1:67-79; 2:29-32), tā Jaunās Derības ticīgie ar patiesu prieku un pacietību gaida Viņa godības pilno atnākšanu, lai tiesātu dzīvus un mirušus (Lk.21:28).

Kristīga dzīve un cerība uz mūžīgo dzīvošanu

Lasīt tālāk »


Slava vienīgajam Dievam

Dzīvojot šajā pasaulē, kristietim divas lietas ir svarīgākas par visu. Pirmkārt, turēties pie Kristus, lai visā Viņu pagodinātu, “ar dzīvību vai ar nāvi” (Fil.1:20). To pilnīgāk var paskaidrot šādi: “.. lai Kristu iegūtu un atrastos Viņā; negūdams savu taisnību no bauslības, bet no Kristus ticības, taisnību no Dieva uz ticības pamata” (Fil.3:8-9). Otrkārt, dzīvot “tā, kā tas ir Kristus Evaņģēlija cienīgi” (Fil.1:27). Tā būs liecība arī tiem, kas netic.

slava vienīgajam Dievam

Lasīt tālāk »


Kristīgās ētikas kopsavilkums

Mēs vēlreiz konstatējam, cik liela ir atšķirība starp pilnīgi pasaulīgu ētikas sistēmu un biblisku, kristīgu ētiku. Pēdējo pamatā un no paša sākuma veido ticība Jēzum Kristum kā mūsu Pestītājam un Kungam, mirušo augšāmcelšanās, gaidāmā tiesa un mūžīgā dzīve.

kristīgās ētikas kopsavilkums

Lasīt tālāk »