162. Kā tēls ir cilvēkā pēc grēkā krišanas?


Pretstatīt Garu un miesu

Vai jūs esat tik neprātīgi? Garā iesākuši, jūs tagad miesā gribat pabeigt? [Gal.3:3]

pretstatīt Garu un miesu


Viņš sāk pamācīt un biedināt galatiešus, attēlodams tiem divējādas briesmas un postu.

Pāvils šeit parāda pretstatus – “Gars” un “miesa”.

Par miesu viņš šeit nosauc nevis baudkāri, lopiskas kaislības vai jutekliskas tieksmes, jo viņš nerunā par baudkāri un citām miesas tieksmēm, bet par grēku piedošanu, par sirdsapziņas attaisnošanu, par tādas taisnības iemantošanu, kura ir spēkā Dieva priekšā, par atbrīvošanu no Bauslības, no grēka un nāves; un tomēr apustulis šeit saka: galatieši, atkrituši no Gara, gatavojas pabeigt miesā.

Te jāievēro arī tas, ka Pāvils saka: galatieši ir iesākuši Garā. Un tālāk viņam vajadzētu piebilst aktīva formā: jūs miesā gribat pabeigt, bet viņš to izsaka pasīvā: “jums gals tiks darīts miesa.”

Bauslības taisnība, kuru Pāvils šeit nosauc par “miesu”, nesniedz īsto taisnību tādā mērā, ka tie, kuri, ar ticības pasludinājumu saņēmuši Garu, atkal no tā atkrīt, atrod sev galu, tas ir, viņiem ir beigas, tie pilnīgi iznīkst.

Savukārt tie, kuri māca, ka Bauslību nepieciešams ieverot ar domu iemantot taisnību, un grib dot sirdsapziņai šādu padomu, iegrūž lielā postā; gribēdami sniegt cilvēkiem taisnību, viņi tos aizved pazušana.

Te Pāvils, kā garāmejot, aizskar viltus apustuļus. Tie uzsvēra Bauslības nozīmi sacīdami: ticība Kristum viena pati nespēj atņemt grēku, remdēt Dieva dusmas un sniegt taisnību; tādēļ ja gribat iemantot žēlastību, jums ne tikai jātic Kristum, bet arī jāievēro Bauslība, jāsaņem apgraizīšana, jāievēro svinamas dienas, jānes upuri utt. Ja jūs to visu darīsiet, tad kļūsiet brīvi no grēka, Dieva dusmām utt.

Turpretī Pāvils saka: tieši tāda veidā jūs darāt netaisnību, izraisāt Dieva dusmas, krājat grēku pie grēka, atkrītat no Dieva žēlastības un metat to projām, apslāpējat Garu un ņemat galu miesā – jūs paši līdz ar saviem mācekļiem. Tās ir pirmās briesmas, par kuram apustulis biedina galatiešus, sacīdams, lai viņi pielūko, ka nepazaudē Garu, mēģinādami iemantot taisnību ar Bauslības palīdzību, un neņem tik sliktu galu pēc tik skaista un laba sākuma.

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.