363. Kādā kārtībā iesvētīšanas mācību beigušie pirmo reizi tiek laisti pie Vakarēdiena?


Jēzus pie tavas sirds durvīm

1845.gadā Holmans Hants uzgleznoja savu slaveno Atklāsmes grāmatas 3:20 attēlojumu: “Redzi, es stāvu durvju priekšā un klaudzinu”. Lai gan Hants domāja, ka viņa darbs palīdzēs ļaudīm izprast Jēzus vārdus, viltus mācītāji Hanta gleznas būtību ir sagrozījuši un padarījuši to par pārpratumu un viltus mācības ieroci!

Jēzus pie tavas sirds durvīm

Visbiežāk dzirdētais pārpratums par Atklāsmes grāmatas 3:20 Jēzus sacīto ir tāds – Jēzus klauvē pie neticīgā sirds “durvīm” un lūdz neticīgo glābt sevi ar šo durvju atvēršanu un “Jēzus uzņemšanu”. Tomēr Jēzus teiktā konteksts rāda, ka Jēzus nerunā ar neticīgajiem, bet gan ar kristiešu draudzēm un atsevišķiem ticīgajiem. Tādēļ Atklāsmes grāmata 3:20 pareizi jāsaprot kā Jēzus brīdinājuma, kurš izteikts septiņām draudzēm, kas uzskaitītas Atklāsmes grāmatas 2. un 3.nodaļās, kulmināciju. Jēzus brīdinājuma vārdi ir spēkā arī šodien: Viņš mudina draudzes un kristiešus ikdienas atgriezties no grēkiem un ticēt ar Viņa bauslības un Evaņģēlija palīdzību.

JĒZUS BRĪDINA

Jēzus vēstījums draudzēm un atsevišķiem kristiešiem dāvā Dieva bauslību un Evaņģēliju. Vispirms Dievs dod savu dzīvo un darbīgo bauslību, kas brīdina ļaudis par to, ka, ja tie ik dienas neatgriežas no grēkiem, tad viņu spītība un vienaldzība izraisīs Dieva dusmas. Tad Jēzus aicina savā Evaņģēlijā: “Ja kāds dzird manu balsi un durvis atdara, es ieiešu pie viņa un turēšu ar viņu mielastu, un viņš ar mani” (Atkl.3:20).

Mūsu žēlīgais Kungs ne tikai mīlestībā mūs uzved uz īstā ceļa; Jēzus arī aicina mūs kā ticīgos atvērt savas sirdis, lai saņemtu īpašu dzīvību dodošā Vārda un Sakramenta mielastu, lai mēs arvien būtu stipri ticībā.

GATAVOJIETIES MIELASTAM AR JĒZU

Kad Svētais Gars gatavo jūs mielastam kopā ar Jēzu, par palīgu ņemiet šo sarakstu, kurš sastādīts no Jēzus vēstulēm septiņām Atklāsmes grāmatas draudzēm, lai lūgšanā pārbaudītu savas attiecības ar Jēzu Kristu un Viņa baznīcu.

Vai tu:

  1. vienmēr liec Dievu savas dzīves centrā? (Atkl.2:4-5)
  2. esi baidījies no vajāšanām vai citu cilvēku viedokļiem par tevi, nevis uzticējies tam Kungam, savam Dievam? (Atkl.2:10)
  3. pieņem pagāniskas izcelsmes idejas vai mūziku, kā piemēram New Age? (Atkl.2:14-16)
  4. esi uzklausījis viltus mācītājus? (Atkl.2:20-21)
  5. esi bijis garīgi slinks, nevingrinot savu ticību lūgšanā, regulāri apmeklējot dievkalpojumus, saņemot Svēto Vakarēdienu un regulāri lasot Bībeli? (Atkl.3:1-3)
  6. esi uzticējies vairāk sev nekā Dievam? (Atkl.3:17)

CELIES! ESI PRIECĪGS! UZŅEM JĒZU PIE SAVA GALDA!

Pārlasot šos jautājumus mēs uzreiz saprotam, cik bieži ikdienā mums neizdodas sasniegt to, ko Dievs no mums sagaida un kas mums visiem nepieciešams, lai ik dienas atgrieztos no grēkiem. Tomēr mēs varam nožēlot grēkus tikai, ja mūsu dzīvē caur Dieva vārdu ienāk Svētais Gars. Jēzus skaidro: “Vārdi, ko es jums runāju, ir gars un dzīvība” (Jņ.6:63).

Caur Dieva dzīvo vārdu mēs spējam atbildēt uz Jēzus žēlsirdīgā Evaņģēlija klauvējienu. Jēzus aicina un dod mums spēku atvērt savas sirds durvis (Atkl.3:20) un Svētajā Vakarēdienā sēsties pie Viņa miesas un asins mielasta galda līdzās Viņam. Caur savu dzīvību dodošo vārdu Dievs rada ticību mūsu sirdīs (Rom.10:17). Caur Dieva ticības dāvanu mums tiek dota Viņa piedošana. Un, kur ir piedošana, tur ir arī dzīvība un pestīšana.

KĀ ŠĪ MĀCĪBA SASKAN AR ATKLĀSMES GRĀMATU?

Atklāsmes grāmatas 1. – 3.nodaļa paskaidro šīs pēdējās Bībeles grāmatas mērķi. Šīs nodaļas apraksta kā Kristus godībā parādījies apustulim Jānim ar īpašu vēstījumu – Jānim jāuzraksta septiņas vēstules septiņām draudzēm Āzijā un jābrīdina, lai tās sagatavotos Kristus atkalatnākšanai (Atkl.1:1-20; skaties kopsavilkumā). Šajās septiņās vēstulēs Jānis liek draudzēm sagatavoties ciešanām un pārvarēt visas grūtības ar Dieva vārdu un Garu (Atkl.2:7, 11, 17, 25-29; Atkl.3:5-6, 11-13, 21-22).

Birkas: , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.