234. Kā kristietim jāizturas pret citādu mācību draudzēm. Baznīcām un baznīcu apvienībām?


Noskaidrojot biežāk sastopamos pārpratumus Atklāsmes grāmatā

Šī tabula salīdzina pareizu Atklāsmes grāmatas izpratni ar dažiem ļoti izplatītiem un nepareiziem uzskatiem. Tas, kā jūs saprotat Atklāsmes grāmatu ir ļoti svarīgi, kā to paskaidro trešā tabulas iedaļa.

Noskaidrojot biežāk sastopamos pārpratumus Atklāsmes grāmatā

Populāri uzskati

Patiesā mācība

Kāda tam nozīme manā dzīvē?

Mileniānisms Millenium nozīmē “tūkstotis”. Mileniānisms māca, ka Mesija nāks sagraut savus ienaidniekus un dibināt tūkstošgadu valstību virs zemes. Pat pirms Jēzus dzimšanas senie jūdi, jūtoties romiešu kundzības pazemoti, ieviesa nepatieso mileniānisma mācību. Šodien, galvenokārt baptisti, pentakostāļi un adventisti māca, ka Jēzus atgriezīsies, lai sagrautu savus ienaidniekus, iedibinātu valstību zemes virsū un valdītu 1000 gadus. 1000 gadu, kas minēti Atkl.20:2 nav jāuztver burtiski, bet gan kā simbolu, kas ilustrē Jaunās derības ēru no Kristus līdz Armagedona laikam, kas simbolizē pasaules galu. To mēs redzam Vecās derības dzejā un pravietojumos, kur “1000″ simbolizē jebkādu lielu daudzumu vai ilgu laiku (Ps.50:10; 84:10; 90:4). Jēzus nenāks, lai celtu valstību zemes virsū, jo Viņš jau ir nodibinājis Savu valstību visu ticīgo vidū (Mt.12:28; Jņ.18:36; Rom.14:17; Atkl.1:5-6). Ja mēs ticam herēzei, ka Jēzus vēl tikai nodibinās savu valstību, mēs noliedzam Jēzus sludināto: “Laiks ir piepildīts, un Dieva valstība ir tuvu atnākusi!” (Mk.1:15); un mēs paši liedzam sev apsolījumu, ka Jēzū Dievs jau “ir izrāvis mūs no tumsības varas un pārcēlis Sava mīļā Dēla valstībā, kurā mums dota pestīšana, grēku piedošana” (Kol.1:13-14). Atsakieties no herēzes par Jēzus valstības dibināšanu nākotnē. Tai vietā dzīvojiet ik dienas Kristus valstībā un esiet droši par Dieva absolūto piedošanu un Viņa pilnīgo aizsardzību no visa ļaunā (Rom.8:37-39).
“Aizraušana” Daudzi protestanti uzskata, māca un sludina pārējās valstīs herētisko ideju par to, ka Dievs uzņems debesīs kristiešus, tādējādi atbrīvojot tos no pēdējā pārbaudījuma, kas aprakstīts Atklāsmes grāmatā. Citi māca arī, ka šī uzņemšana debesīs dos vēl vienu iespēju atgriezties no grēkiem pirms Jēzus otrreizējās atnākšanas.* Atklāsmes grāmata nemāca par kristiešu uzņemšanu debesīs. Dievs nepaņems kristiešus no zemes, lai tiem nebūtu jācieš. Tieši otrādi, Atklāsmes grāmata vēsta, ka Dievs pasargās savu tautu vajāšanu un ciešanu laikā (Atkl.3:10; 14:12).

Tā kā Kristus Tiesas dienā augšāmcels visus – gan ticīgos, gan neticīgos, otrās iespējas grēku nožēlošanai nebūs (Atkl.11:18; 20:11-15).

Dieva vārds nesludina tūlītēju uzņemšanu debesīs. Mūsu debesu Tēvs nekad nav tiecis, ka Viņš ļaus kādam izbēgt to bēdu, par kurām vēsta Atklāsmes grāmata; tomēr, kad nāks Laiku beigas, jūsu žēlīgais debesu Tēvs apsola dot jums nepieciešamo spēku, lai izturētu visgrūtākajā brīdī. “Ja Dievs par mums, kas būs pret mums? Viņš jau Savu paša Dēlu nav saudzējis, bet to par mums visiem nodevis nāvē. Kā tad Viņš līdz ar To mums nedāvinās visas lietas?” (Rom.8:31-32).
Septiņu gadu bēdas Bēdas nozīmē “ciešanas”. Atklāsmes grāmata 7:14 brīdina, ka Dieva tauta piedzīvos “lielas bēdas” pirms Kristus atgriešanās. Daži pētnieki uzskata, ka šīs lielās bēdas vēl nav sākušās. Viņi māca, ka bēdas paredzamas nākotnē un ilgs tikai septiņus gadus. Atklāsmes grāmata māca, ka lielās bēdas nebūs kaut kad nākotnē un arī neilgs septiņus gadus. Tieši pretēji, lielās bēdas ir tās, ko Dieva tauta piedzīvo vajāšanās un ciešanās šobrīd, un ar kurām sastapsies vienmēr šajā samaitātajā pasaulē (Ap.d.14:22; Atkl.1:9). Cik ilgi jūs dzīvosiet zemes virsū, tik ilgi velns centīsies jūs pievilt un iznīcināt (1.Pēt.5:8). Taču Kristus ir uzvarējis velnu! Lai arī jums nākas piedzīvot ciešanas, esiet droši, ka Dievs jums palīdzēs un, kad Jēzus atgriezīsies, Viņš “nožāvēs visas asaras no viņu [jūsu] acīm” un vedīs jūs līdzi uz Paradīzi! (Atkl.7:17)
144000 jūdi Pamatojoties uz nepareizi izprastu Atkl.7:4-8, daži kristieši ir pārliecināti, ka īpaša 144000** liela jūdu grupa pāries kristietībā laiku beigās. Viņi tic, ka Dievs apzīmogos šos jūdus, gādājot par viņu aizsardzību bēdu laikā, kurš aprakstīts Atklāsmes grāmatā. 144000 Israēla dēlu nav jūdi, bet gan visi pasaules kristieši, kuri ir kristīti un tādējādi Dieva apzīmogoti. Šī Atklāsmes grāmatas mācība saskan ar Sv. Pāvila teikto, kurš atsaucas uz visiem ticīgajiem un kristīgo baznīcu kā “jauno Israēlu” (skat. Gal. 6:15-16; “Dieva Israēls” nozīmē tie, kas tic Kristum, ne tikai jūdi; skat. arī Rom. 9:6-8; 11:25-26; Gal. 3:29). Ja jūs esat kristīti (tas ir, apzīmogoti ar Dieva Garu) un ticat, ka Tas Kungs piedod jūsu grēkus, tad arī jūs esat no Dieva izredzētajiem (Ap. d. 2:38-39; 2. Kor. 1:22). Jūs arī esat daļa no simboliskā skaitļa 144 000, kuri ir “no visām Israēla bērnu ciltīm” (Atkl. 7:4). Tas nozīmē, ka Dievs jūs pasargās nākamo bēdu laikā un visbeidzot uzņems jūs debesīs.
Armagedons Armagedons ebreju valodā nozīmē “Megido kalns”. Sakarā ar nepareizu Atkl.16:16 izpratni, daži uzskata, ka Armagedons norāda uz karu, kas izraisīsies Vidējos Austrumos un būs pasaules gala cēlonis. Viltus pravieši cenšas skaidrot Atklāsmes grāmatu un pareģot pasaules galu ar militāro un politisko notikumu Vidējos Austrumos, īpaši to, kuri attiecas uz mūsdienu Izraēlu, palīdzību.*** Armagedons nozīmē pēdējo lielo cīņu, kurā velns vēlreiz centīsies iznīcināt Kristus baznīcu virs zemes. Lai arī baznīcai tas sagādās lielas ciešanas, Dievs iznīcinās ļaunuma karapulkus, kuri ir pulcējušies cīņai pret Viņa svētajiem virs zemes. Tad arī būs pienācis pasaules gals (Atkl.9:13-14; 16:12-16; 20:7-19; Ec.38-39; Mk.13:14-27).

Burtiski “Armagedons” apzīmē ģeogrāfisku apgabalu uz austrumiem no Megido kalna Ziemeļizraēlā. Šajā vietā senatnē risinājās vairākas kaujas (2.Lku.35:22; Cah.12:11), Armagedons kļuva par briesmīgu ciešanu un dievišķa soda simbolu.

Pasaules galam nevar sagatavoties vērojot notikumus pasaulē un cenšoties ar to palīdzību izskaidrot Bībeli (Mt.24:4-6). Labāk regulāri lasiet Atklāsmes grāmatu un paturiet prātā šīs Bībeles pēdējās grāmatas nozīmīgo Evaņģēlija vēsti: Dievs dod jums nepieciešamo spēku, lai izturētu visās šīs dzīves grūtībās; un jūsu debesu Tēvs sagatavos jūs tai dienai, kad Jēzus nāks un nožāvēs visas asaras un visu darīs jaunu! (Atkl.21:1-7).

* – Aizraušanas kustība ir nebibliska mācība, kuru popularizēja Dž. N. Dārbijs (1800. – 1882.). Viņš bija mācītājs Īrijas baznīcā, taču atteicās no amata, kad kļuva pārliecināts par šo mācību. Dārbijs palīdzēja dibināt “Plimutas brāļus.”

** – Skaitlis 144 000 ir simbols. Divpadsmit un šī skaitļa variācijas Atklāsmes grāmatā simbolizē Dieva tautu (piemēram, Baznīcai – kā “Jaunajai Jeruzalemei”- ir divpadsmit vārtu, tā ir 12000 stadiju gara un tās sienas ir 144 olektis augsta; Atkl.21:2, 10-17).

*** – Populāri Bībeles interpreti, kā piemēram Hals Lindsejs, “Mirusī Lieliskā planēta Zeme” (The Late, Great Planet Earth), kura izdota jau 31 pasaules valodā un tiek lasīta ap 50 valstīs, autors, Bībeli skaidro ar notikumiem Vidējo Austrumu politikā. Šī uzskata sekotāji bieži lasa laikrakstus un meklē jaunas Bībeles skaidrojuma atslēgas. Tas izraisījis neskaitāmas spekulācijas un viltus pravietojumus par pasaules galu.

Birkas: , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

8 atsauces par “Noskaidrojot biežāk sastopamos pārpratumus Atklāsmes grāmatā”

 1. Juris:


  Pamatojoties uz nepareizi izprastu Atkl.7:4-8 …

  144000 Israēla dēlu nav jūdi, bet gan visi pasaules kristieši, kuri ir kristīti un tādējādi Dieva apzīmogoti.
  Ja minētie 144000 ir visas pasaules kristieši, bet ne pārstāvji no žīdu 12 ciltīm, tad kas ir tie, kas mināti nākošajā pantā – Atkl. 7: 9 ?

  Lūdzu, paskaidrojiet man kāds šo!

  P.S. 144 000 – vai nav ta kā nedaudz par maz? Priekš VISAS PASAULES no Kristus līdz laiku beigām?

 2. talyc:


  mmm… vai nezināji ka runa iet par mazo atlikumu?
  … un ka šaurs ir ceļš?
  …un ka maz ir to, kas to atrod?

  man personīgi 144 000 liekas milzīgs daudzums

 3. Juris:


  talyc,
  Tava atbilde man nesniedz skaidrību par Atkl 7:9
  Toties tā sniedz man sajūtu, ka Tu vēlies, lai es jūtos vainīgs par nezināšanu.

  Ja “man personīgi liekas” var tikt lietots kā nopietns teoloģisks arguments – OK! Bet, arī tad mums tomēr jāatzīst, ka minētais četrkantainais skaitlis ir ļoti mazs, tāda neliela Eiropas pilsētele, piektdaļa Rīgas. Man personīgi liekas neaptverami, ka galvu reibinošajos mērogos, kādos rīkojas Tas Kungs, ka tur skaitlis 144 000 ir vispār pieminēšanas vērts.

  Bet. Pirms esam pēc ilgām diskusijām nodibinājuši katrs savu teoloģijas skolu un kļuvuši slaveni, tomēr, lūdzu, iskaidro, kas tas par baru, kas minēts 7:9 ?

 4. Roberto:


  Starp sestā un septītā zīmogu atvēršanu (starp Atkl.6:12–17 un Atkl.8:1–5) ir tematisks iestarpinājums, kurā Jānis redz divas ainas. Pirmajā ainā viņš skata 144 000 apzīmogotus (Atkl.7:1–8), un otrajā ainā viņš redz svētos Dieva troņa priekšā debesīs (Atkl.7:9–17). 144 000 simbolizē Dieva ļaudis uz zemes, kuri ir sagatavojušies kaujai. Tas tiek interpretēts kā karojošā Baznīca, kas ir gatava misijai, kuru Dievs tai ir uzticējis. Otrajā ainā Jānis skata milzīgu ļaužu pulku Dieva debesu goda krēsla priekšā. Ļaužu daudzums ir tik liels, ka nav nekādi saskaitāms. Tā ir visskaistākā aina, kurā piedalās Dieva svētie debesīs: triumfējošā Baznīca.

  Tas, ko Jānis skata šajā tematiskajā iestarpinājumā, ir viņam par mierinājumu. Pēc šausminošajām ainām, kuras ievadīja pirmie seši zīmogi, Jāņa sirds droši vien bija sastingusi bailēs un bēdās, taču nākamais skats to atkal iedrošina un iedvesmo. Abas ainas – gan karojošā Baznīca, gan triumfējošā Baznīca – jebkurā laikā un vietā šķistu skaistas un rosinātu kristieša sirdī mieru un cerību. Taču uz šāda fona – krasi kontrastējot ar pirmo sešu zīmogu atainotajām šausmām, ciešanām, izmisumu, tumsību un nāvi – šīs ainas Jānim šķiet vēl daiļākas.

  Ainā ar 144 000 viņš redz Dieva ļaudis uz zemes, kas ir gatavi izvērst savu misiju un tādējādi ieiet nāves ēnas ielejā (sk. Atkl.14:1–5; 15:2–4). Taču pirms šī uzbrukuma viņš redz tos apzīmogotus. Šī apzīmogošana Jāni iedrošina un mierina, jo tā nozīmē, ka, par spīti lielajām ciešanām, kuras nāksies piedzīvot viņam un Dieva ļaudīm virs zemes, tie tomēr izpildīs Dieva uzticēto misiju. Dievs sargās viņu ticību. Redzot otro ainu – triumfējošo Baznīcu, – visus tos, kas nāk no lielām ciešanām un pārbaudījumiem, viņš ir aizrautīga prieka pilns. Karojošā Baznīca cietīs un ies bojā Dieva laukā, taču tā nezaudēs ticību, jo Dievs to šajā ticībā sargās (sk. 2.Kor.1:10; 2.Tim.1:12; 4:18). Un beigu beigās karojošā baznīca kļūs par triumfējošo Baznīcu. Baznīca ne vien tiek apzīmogota un uzturēta ticībā – par spīti pārbaudījumiem –, bet drīz tiks paaugstināta un nonāks godībā, tieši tāpat kā Kungs Kristus. Tādējādi Jānis – un caur viņu arī Dieva ļaudis – gūst mierinājumu un cerību apziņā, ka Dievs tos pasargās uz zemes un tad ņems tos pie citiem Dieva svētajiem debesīs. Tā Jānis un viņa lasītāji gūst drosmi tālākai Kristus uzticētās misijas pildīšanai uz zemes – tik ilgi, kamēr Dievs dod elpu un dzīvību.

 5. Juris:


  sveiks, Roberto!
  Pateicos par skaidrojumu!
  —————————-
  Ainā ar 144 000 viņš (Jānis) redz Dieva ļaudis uz zemes, kas ir gatavi izvērst savu misiju
  ———–
  Tagad es sapratu 144 000 ir aktīvie kristieši- cīnītāji, a tie nesaskaitāmie tie ir viņu evaņģelizācijas darba rezultātā atgrieztie cilvēki. 144 000 sastāv no 12 000 cilvēku lielām grupām no visām Israēla bērnu ciltīm, kas katra atsevišķi nosaukta – sākot ar Jūdas un beidzot ar Benjamīna cilti.
  Tagad sapratu.
  A kur ir pieskaitāms Luters? Pie kuras no ciltīm? Varbūt pie Benjamīna?

 6. Roberto:


  Juri,

  A kur ir pieskaitāms Luters? Pie kuras no ciltīm? Varbūt pie Benjamīna?

  Un ko tas līdzēs, ja būsi šo uzzinājis? [Tit.3:9]

  Par skaitli 144 000

  Lai gan Jāņa lietotos vārdus “no visām Israēla bērnu ciltīm” (Atkl.7:4) ir iespējams izprast kā attiecināmus uz visiem Jēzus Kristus sekotājiem, taču ko nozīmē viņa lietotais skaitlis 144 000? Interpretējot pantu Atkl.7:4 šaurākā un plašākā bibliskā kontekstā, mēs tiekam virzīti uz šī skaitļa simbolisku, nevis burtisku izpratni. Jo saskaņā ar ainu, kurā svētie atrodas debesīs, viņu pulks ir tik liels, ka to nav iespējams saskaitīt (Atkl.7:9). Un otrajā gadījumā, kad Atklāsmes grāmatā tiek minēts skaitlis 144 000, to nav iespējams izprast burtiski, jo šajā Rakstu vietā 144 000 tiek atainoti kā “tie, kas nav apgānījušies ar sievietēm” (Atkl.14:1–5). Šis skaits ir skaitļa divpadsmit reizinājums: divpadsmit reizes divpadsmit tūkstoši. Tas ataino absolūtu pilnību un pabeigtību. Tā skaitliski tiek parādīti Dieva ļaudis zemes virsū, kuri ir pilnīgā gatavībā kaujai. Tā ir norāde, ka Dieva Israēls, Jēzus Kristus baznīca, kura savā misijā dodas kā kaujā, ir pilnīga, pilnībā apgādāta un gatava Dieva uzdevuma veikšanai.

  Šādai ainai, kurā saskaitītas un ierindā sakārtotas ciltis seko Jehovas vadībai, ir arī biblisks precedents. 4.Moz.2:1–34 Tas Kungs lika Mozum izkārtot divpadsmit ciltis ap tabernakulu tādā veidā, lai tuksnesī apmeties Israēls veidotu pilnīgu skaitlisku secību: trīs ciltis uz austrumiem no tabernakula, trīs ciltis uz dienvidiem, trīs uz austrumiem un trīs uz ziemeļiem. [Šādā veidā ir izkārtoti arī divpadsmit Jaunās Jeruzālemes vārti, uz kuriem ir rakstīti Israēla dēlu divpadsmit cilšu vārdi (Atkl.21:12–13).] Katrai ciltij bija sava ierādīta vieta, saskaņā ar kuru notika arī cilšu pārvietošanās tuksnesī. Īpaša nozīme bija tam, ka arī karagājienā ciltis devās tādā pašā kārtībā. Tādējādi Israēls tika organizēts kā militāra nometne “tuksnesī apsolītās zemes iekarošanai.” Karā pret midiāniešiem tika sūtīts pa tūkstotim no katras Israēla cilts, pavisam divpadsmit tūkstoši karam bruņotu vīru (4.Moz.31:1–6). Visās ciltīs notika divdesmit gadu vecu un vecāku vīriešu kārtas pārstāvju skaitīšana, lai aprēķinātu, cik lielu karaspēku ir iespējams sapulcēt (4.Moz.1:1–46; salīdz. 4.Moz.26:1–64), taču bieži vien kaujā devās tikai pārstāvji vienādā skaitā no visām ciltīm. Arī Dāvids organizēja savu karaspēku, iedalot to divpadsmit vienādās daļās – 24 000 vīru katrā (1.Lku.27:1–15). (Iespējams, ka vienādais skaits bija nepieciešams tāpēc, lai Dieva uzvarētāja godu nepiesavinātos neviena no ciltīm; salīdz. 2.Moz.14:14; 2.Lku.32:8.) Kumrānas kopiena idealizēja eshatoloģiskā Israēla armiju, kura “mesiāniskajā karā no jauna iekaros apsolīto zemi.” Piemēram, tempļa tīstoklis apraksta ķēniņa apsardzes struktūru. Tā ir “veidota no 12 000 ‘izredzētiem vīriem’, pa 1 000 no katras cilts.”

  Jānis pieturas pie šīs tradīcijas, aprakstot Dieva apzīmogotos ļaudis kā 12 000 no katras cilts, kas kopumā veido 144 000. Šis skaitlis simboliski ataino pilnību, līdzīgu jaunās debesu Jeruzālemes kvadrāta pilnībai, kuras mūru izmēri ir simts četrdesmit četras olektis (Atkl.21:17). Jaunās Jeruzālemes mūris ir ar divpadsmit vārtiem un uz vārtiem divpadsmit eņģeļu, uz kuriem uzrakstīti divpadsmit Israēla cilšu vārdi, bet mūrim pamatā ir divpadsmit akmeņi, uz kuriem rakstīti divpadsmit apustuļu vārdi (Atkl.21:12–14). Tādējādi 144 000 ataino karojošo baznīcu visā Atklāsmes grāmatas pravietiskās vēsts periodā un katrā atsevišķā šī perioda momentā. Jēzus Kristus baznīca vienmēr atrodas pilnīgā kaujas gatavībā, lai veiktu Tā Kunga uzticēto misiju. Cilvēku skatam šķiet, ka baznīcā valdošā kārtība ir tālu no pilnības, jo to plosa šķelšanās, pārbaudījumi un vajāšanas. Taču Dieva skatījumā tā ir pilnīgā kārtībā un gatavībā Kristus uzdevuma nolūkiem (salīdz. Ef.5:27). Tas tāpēc, ka tā ir tikusi apzīmogota (Atkl.7:1–8). Tā nezaudēs ticību. Tā neaizliegs savu Kungu. Tā paliks uzticīga Dieva Jēram līdz pat nāvei.

 7. Juris:


  Lai gan Jāņa lietotos vārdus “no visām Israēla bērnu ciltīm” (Atkl.7:4) ir iespējams izprast kā attiecināmus uz visiem Jēzus Kristus sekotājiem, taču ko nozīmē viņa lietotais skaitlis 144 000?
  ——————————————–
  Cienījamais Roberto! Es saprotu, ka tev esmu nedaudz apnicis ar šiem jautājumiem…

  Saki, lūdzams, kā, patiešām kā ir iespējams 144 000 “attiecināt uz visiem JK sekotājiem”, ja tiek speciāli norādīti cilšu nosaukumi?
  Ja būtu, JA BŪTU sacīts tikai “no visām Israēla bērnu ciltīm”. Jā, tad zem ši cilšu jēdziena varētu pavilkt apakšā da jebko. Bet ciltis ir nosauktas vārdā! Ciltis, saproti, ir nosauktas vārdā.

  OK. Es saprotu, ka Tu man esi godīgi pateicis visu, ko varēji.Tā, kā Tev tas ir mācīts. Paldies par pūlēm. Man paliek drusciņ neērti, ka esmu Tevi apgrūtinājis.Atvaino.

  Tas, ko ES redzu ir – kaut kad, kaut kurš ir pieņēmis, ka židi ir jādiskvalificē. Un tas tiek darīts ar apskaužamu dezību. Šī dedzība tiek nodota un pārņemta aizvien tālāk, līdz cilvēki vārdu jūklī jau vairs neapjauš, kāds ir bijis sākotnējais mērķis – izlikties nezinām ka Tas Kungs ir devis apsolījumu Savai tautai. Ka Viņš šo apsolījumu arī izpildīs.
  !44 000 ir žīdi, Jēzus Kristus tautieši. No katras cilts pa 12 000, nosaukti vārdā. Vārdā, nevis simbolā – kā Juris, kā Roberts. Var gadīties, Robert, ka pasaules gals nav iestājie tikai tāpēc, ka no Benjamīna cilts pietrukst vēl, teiksim, trīs. Trīs, kas nav vēl apliecinājuši ka Kristus ir Kungs.
  Un, līdz ko tas notiks, mums abiem, Robert, būs iespēja skaidri, ne tā kā Pāvila laika spogulī, saskatīt, kuram no mums bija taisnība.

  lai Dievs tevi svētī un pasargā!

  P>S> Par Luteru. Jautājums, protams, bija provokatīvs. Ja es zināšu atbildi, tas man neko daudz nedos. A, ja es redzēšu, ka e-baznīcas autori konsekventi turas pie Rakstiem, tas gan ko dos.

 8. fruchtenbaum:


  Interesants raksts.. Tas mums apsola it kā ievest skaidrību un atklāt kļūdainās mācības, bet viss, ko tas panāk ir:

  Bībelisko patiesību pasludina par kļūdainu un tā vietā mums māca maldus! Paldies e-baznīca!Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.