Ieskaties

8 komentāri par “Noskaidrojot biežāk sastopamos pārpratumus Atklāsmes grāmatā

 1. Pamatojoties uz nepareizi izprastu Atkl.7:4-8 …

  144000 Israēla dēlu nav jūdi, bet gan visi pasaules kristieši, kuri ir kristīti un tādējādi Dieva apzīmogoti.
  Ja minētie 144000 ir visas pasaules kristieši, bet ne pārstāvji no žīdu 12 ciltīm, tad kas ir tie, kas mināti nākošajā pantā – Atkl. 7: 9 ?

  Lūdzu, paskaidrojiet man kāds šo!

  P.S. 144 000 – vai nav ta kā nedaudz par maz? Priekš VISAS PASAULES no Kristus līdz laiku beigām?

 2. mmm… vai nezināji ka runa iet par mazo atlikumu?
  … un ka šaurs ir ceļš?
  …un ka maz ir to, kas to atrod?

  man personīgi 144 000 liekas milzīgs daudzums

 3. talyc,
  Tava atbilde man nesniedz skaidrību par Atkl 7:9
  Toties tā sniedz man sajūtu, ka Tu vēlies, lai es jūtos vainīgs par nezināšanu.

  Ja “man personīgi liekas” var tikt lietots kā nopietns teoloģisks arguments – OK! Bet, arī tad mums tomēr jāatzīst, ka minētais četrkantainais skaitlis ir ļoti mazs, tāda neliela Eiropas pilsētele, piektdaļa Rīgas. Man personīgi liekas neaptverami, ka galvu reibinošajos mērogos, kādos rīkojas Tas Kungs, ka tur skaitlis 144 000 ir vispār pieminēšanas vērts.

  Bet. Pirms esam pēc ilgām diskusijām nodibinājuši katrs savu teoloģijas skolu un kļuvuši slaveni, tomēr, lūdzu, iskaidro, kas tas par baru, kas minēts 7:9 ?

 4. Starp sestā un septītā zīmogu atvēršanu (starp Atkl.6:12–17 un Atkl.8:1–5) ir tematisks iestarpinājums, kurā Jānis redz divas ainas. Pirmajā ainā viņš skata 144 000 apzīmogotus (Atkl.7:1–8), un otrajā ainā viņš redz svētos Dieva troņa priekšā debesīs (Atkl.7:9–17). 144 000 simbolizē Dieva ļaudis uz zemes, kuri ir sagatavojušies kaujai. Tas tiek interpretēts kā karojošā Baznīca, kas ir gatava misijai, kuru Dievs tai ir uzticējis. Otrajā ainā Jānis skata milzīgu ļaužu pulku Dieva debesu goda krēsla priekšā. Ļaužu daudzums ir tik liels, ka nav nekādi saskaitāms. Tā ir visskaistākā aina, kurā piedalās Dieva svētie debesīs: triumfējošā Baznīca.

  Tas, ko Jānis skata šajā tematiskajā iestarpinājumā, ir viņam par mierinājumu. Pēc šausminošajām ainām, kuras ievadīja pirmie seši zīmogi, Jāņa sirds droši vien bija sastingusi bailēs un bēdās, taču nākamais skats to atkal iedrošina un iedvesmo. Abas ainas – gan karojošā Baznīca, gan triumfējošā Baznīca – jebkurā laikā un vietā šķistu skaistas un rosinātu kristieša sirdī mieru un cerību. Taču uz šāda fona – krasi kontrastējot ar pirmo sešu zīmogu atainotajām šausmām, ciešanām, izmisumu, tumsību un nāvi – šīs ainas Jānim šķiet vēl daiļākas.

  Ainā ar 144 000 viņš redz Dieva ļaudis uz zemes, kas ir gatavi izvērst savu misiju un tādējādi ieiet nāves ēnas ielejā (sk. Atkl.14:1–5; 15:2–4). Taču pirms šī uzbrukuma viņš redz tos apzīmogotus. Šī apzīmogošana Jāni iedrošina un mierina, jo tā nozīmē, ka, par spīti lielajām ciešanām, kuras nāksies piedzīvot viņam un Dieva ļaudīm virs zemes, tie tomēr izpildīs Dieva uzticēto misiju. Dievs sargās viņu ticību. Redzot otro ainu – triumfējošo Baznīcu, – visus tos, kas nāk no lielām ciešanām un pārbaudījumiem, viņš ir aizrautīga prieka pilns. Karojošā Baznīca cietīs un ies bojā Dieva laukā, taču tā nezaudēs ticību, jo Dievs to šajā ticībā sargās (sk. 2.Kor.1:10; 2.Tim.1:12; 4:18). Un beigu beigās karojošā baznīca kļūs par triumfējošo Baznīcu. Baznīca ne vien tiek apzīmogota un uzturēta ticībā – par spīti pārbaudījumiem –, bet drīz tiks paaugstināta un nonāks godībā, tieši tāpat kā Kungs Kristus. Tādējādi Jānis – un caur viņu arī Dieva ļaudis – gūst mierinājumu un cerību apziņā, ka Dievs tos pasargās uz zemes un tad ņems tos pie citiem Dieva svētajiem debesīs. Tā Jānis un viņa lasītāji gūst drosmi tālākai Kristus uzticētās misijas pildīšanai uz zemes – tik ilgi, kamēr Dievs dod elpu un dzīvību.

 5. sveiks, Roberto!
  Pateicos par skaidrojumu!
  —————————-
  Ainā ar 144 000 viņš (Jānis) redz Dieva ļaudis uz zemes, kas ir gatavi izvērst savu misiju
  ———–
  Tagad es sapratu 144 000 ir aktīvie kristieši- cīnītāji, a tie nesaskaitāmie tie ir viņu evaņģelizācijas darba rezultātā atgrieztie cilvēki. 144 000 sastāv no 12 000 cilvēku lielām grupām no visām Israēla bērnu ciltīm, kas katra atsevišķi nosaukta – sākot ar Jūdas un beidzot ar Benjamīna cilti.
  Tagad sapratu.
  A kur ir pieskaitāms Luters? Pie kuras no ciltīm? Varbūt pie Benjamīna?

 6. Juri,

  A kur ir pieskaitāms Luters? Pie kuras no ciltīm? Varbūt pie Benjamīna?

  Un ko tas līdzēs, ja būsi šo uzzinājis? [Tit.3:9]

  Par skaitli 144 000

  Lai gan Jāņa lietotos vārdus “no visām Israēla bērnu ciltīm” (Atkl.7:4) ir iespējams izprast kā attiecināmus uz visiem Jēzus Kristus sekotājiem, taču ko nozīmē viņa lietotais skaitlis 144 000? Interpretējot pantu Atkl.7:4 šaurākā un plašākā bibliskā kontekstā, mēs tiekam virzīti uz šī skaitļa simbolisku, nevis burtisku izpratni. Jo saskaņā ar ainu, kurā svētie atrodas debesīs, viņu pulks ir tik liels, ka to nav iespējams saskaitīt (Atkl.7:9). Un otrajā gadījumā, kad Atklāsmes grāmatā tiek minēts skaitlis 144 000, to nav iespējams izprast burtiski, jo šajā Rakstu vietā 144 000 tiek atainoti kā “tie, kas nav apgānījušies ar sievietēm” (Atkl.14:1–5). Šis skaits ir skaitļa divpadsmit reizinājums: divpadsmit reizes divpadsmit tūkstoši. Tas ataino absolūtu pilnību un pabeigtību. Tā skaitliski tiek parādīti Dieva ļaudis zemes virsū, kuri ir pilnīgā gatavībā kaujai. Tā ir norāde, ka Dieva Israēls, Jēzus Kristus baznīca, kura savā misijā dodas kā kaujā, ir pilnīga, pilnībā apgādāta un gatava Dieva uzdevuma veikšanai.

  Šādai ainai, kurā saskaitītas un ierindā sakārtotas ciltis seko Jehovas vadībai, ir arī biblisks precedents. 4.Moz.2:1–34 Tas Kungs lika Mozum izkārtot divpadsmit ciltis ap tabernakulu tādā veidā, lai tuksnesī apmeties Israēls veidotu pilnīgu skaitlisku secību: trīs ciltis uz austrumiem no tabernakula, trīs ciltis uz dienvidiem, trīs uz austrumiem un trīs uz ziemeļiem. [Šādā veidā ir izkārtoti arī divpadsmit Jaunās Jeruzālemes vārti, uz kuriem ir rakstīti Israēla dēlu divpadsmit cilšu vārdi (Atkl.21:12–13).] Katrai ciltij bija sava ierādīta vieta, saskaņā ar kuru notika arī cilšu pārvietošanās tuksnesī. Īpaša nozīme bija tam, ka arī karagājienā ciltis devās tādā pašā kārtībā. Tādējādi Israēls tika organizēts kā militāra nometne “tuksnesī apsolītās zemes iekarošanai.” Karā pret midiāniešiem tika sūtīts pa tūkstotim no katras Israēla cilts, pavisam divpadsmit tūkstoši karam bruņotu vīru (4.Moz.31:1–6). Visās ciltīs notika divdesmit gadu vecu un vecāku vīriešu kārtas pārstāvju skaitīšana, lai aprēķinātu, cik lielu karaspēku ir iespējams sapulcēt (4.Moz.1:1–46; salīdz. 4.Moz.26:1–64), taču bieži vien kaujā devās tikai pārstāvji vienādā skaitā no visām ciltīm. Arī Dāvids organizēja savu karaspēku, iedalot to divpadsmit vienādās daļās – 24 000 vīru katrā (1.Lku.27:1–15). (Iespējams, ka vienādais skaits bija nepieciešams tāpēc, lai Dieva uzvarētāja godu nepiesavinātos neviena no ciltīm; salīdz. 2.Moz.14:14; 2.Lku.32:8.) Kumrānas kopiena idealizēja eshatoloģiskā Israēla armiju, kura “mesiāniskajā karā no jauna iekaros apsolīto zemi.” Piemēram, tempļa tīstoklis apraksta ķēniņa apsardzes struktūru. Tā ir “veidota no 12 000 ‘izredzētiem vīriem’, pa 1 000 no katras cilts.”

  Jānis pieturas pie šīs tradīcijas, aprakstot Dieva apzīmogotos ļaudis kā 12 000 no katras cilts, kas kopumā veido 144 000. Šis skaitlis simboliski ataino pilnību, līdzīgu jaunās debesu Jeruzālemes kvadrāta pilnībai, kuras mūru izmēri ir simts četrdesmit četras olektis (Atkl.21:17). Jaunās Jeruzālemes mūris ir ar divpadsmit vārtiem un uz vārtiem divpadsmit eņģeļu, uz kuriem uzrakstīti divpadsmit Israēla cilšu vārdi, bet mūrim pamatā ir divpadsmit akmeņi, uz kuriem rakstīti divpadsmit apustuļu vārdi (Atkl.21:12–14). Tādējādi 144 000 ataino karojošo baznīcu visā Atklāsmes grāmatas pravietiskās vēsts periodā un katrā atsevišķā šī perioda momentā. Jēzus Kristus baznīca vienmēr atrodas pilnīgā kaujas gatavībā, lai veiktu Tā Kunga uzticēto misiju. Cilvēku skatam šķiet, ka baznīcā valdošā kārtība ir tālu no pilnības, jo to plosa šķelšanās, pārbaudījumi un vajāšanas. Taču Dieva skatījumā tā ir pilnīgā kārtībā un gatavībā Kristus uzdevuma nolūkiem (salīdz. Ef.5:27). Tas tāpēc, ka tā ir tikusi apzīmogota (Atkl.7:1–8). Tā nezaudēs ticību. Tā neaizliegs savu Kungu. Tā paliks uzticīga Dieva Jēram līdz pat nāvei.

 7. Lai gan Jāņa lietotos vārdus “no visām Israēla bērnu ciltīm” (Atkl.7:4) ir iespējams izprast kā attiecināmus uz visiem Jēzus Kristus sekotājiem, taču ko nozīmē viņa lietotais skaitlis 144 000?
  ——————————————–
  Cienījamais Roberto! Es saprotu, ka tev esmu nedaudz apnicis ar šiem jautājumiem…

  Saki, lūdzams, kā, patiešām kā ir iespējams 144 000 “attiecināt uz visiem JK sekotājiem”, ja tiek speciāli norādīti cilšu nosaukumi?
  Ja būtu, JA BŪTU sacīts tikai “no visām Israēla bērnu ciltīm”. Jā, tad zem ši cilšu jēdziena varētu pavilkt apakšā da jebko. Bet ciltis ir nosauktas vārdā! Ciltis, saproti, ir nosauktas vārdā.

  OK. Es saprotu, ka Tu man esi godīgi pateicis visu, ko varēji.Tā, kā Tev tas ir mācīts. Paldies par pūlēm. Man paliek drusciņ neērti, ka esmu Tevi apgrūtinājis.Atvaino.

  Tas, ko ES redzu ir – kaut kad, kaut kurš ir pieņēmis, ka židi ir jādiskvalificē. Un tas tiek darīts ar apskaužamu dezību. Šī dedzība tiek nodota un pārņemta aizvien tālāk, līdz cilvēki vārdu jūklī jau vairs neapjauš, kāds ir bijis sākotnējais mērķis – izlikties nezinām ka Tas Kungs ir devis apsolījumu Savai tautai. Ka Viņš šo apsolījumu arī izpildīs.
  !44 000 ir žīdi, Jēzus Kristus tautieši. No katras cilts pa 12 000, nosaukti vārdā. Vārdā, nevis simbolā – kā Juris, kā Roberts. Var gadīties, Robert, ka pasaules gals nav iestājie tikai tāpēc, ka no Benjamīna cilts pietrukst vēl, teiksim, trīs. Trīs, kas nav vēl apliecinājuši ka Kristus ir Kungs.
  Un, līdz ko tas notiks, mums abiem, Robert, būs iespēja skaidri, ne tā kā Pāvila laika spogulī, saskatīt, kuram no mums bija taisnība.

  lai Dievs tevi svētī un pasargā!

  P>S> Par Luteru. Jautājums, protams, bija provokatīvs. Ja es zināšu atbildi, tas man neko daudz nedos. A, ja es redzēšu, ka e-baznīcas autori konsekventi turas pie Rakstiem, tas gan ko dos.

 8. Interesants raksts.. Tas mums apsola it kā ievest skaidrību un atklāt kļūdainās mācības, bet viss, ko tas panāk ir:

  Bībelisko patiesību pasludina par kļūdainu un tā vietā mums māca maldus! Paldies e-baznīca!

Atbildēt