326. Kas ir sludināšanas amats?


Čūskas uzvarētājs

Svētie pravieši un eņģeļi un lielais evaņģēlistu pulks viss kopā kā ar vienu muti liecina vienu un to pašu. Proti, Kristus, kurš pats ir “Āmen, uzticīgais un patiesīgais liecinieks” (Atkl.3:14), ir mums pavēstījis, ka Viņš ir ieradies ziedot Savu dzīvību kā atpirkšanas maksu un izlējis Savas asinis par mūsu grēku piedošanu.

Čūskas uzvarētājs


Vai es bīšos kādu citu dievu debesīs vai virs zemes kā vien šo vienīgo patieso Dievu, debess un zemes Radītāju, kas pēc Savas gribas labā nodoma ir lēmis mums pestīšanu Savā vienpiedzimušajā. Dēlā? Ja mēs nevaram uzticēties Viņam, tad mēs nevaram uzticēties nekam — ne debesīs, ne virs zemes.

Grēkākrišanas realitāti es jūtu visos savos locekļos, jo Bauslības, soda un draudu liecība ir pastāvīgi jūtama manā sirdsapziņā. Tomēr, ja reiz grēks ir neapstrīdama patiesība, tad vēl neapstrīdamāka patiesība ir tā, kas rakstīta par mūsu pestīšanu Kristū. Nav šaubu, ka visa pasaule ar Ādama grēkākrišanu ir nonākusi pazušanas stāvoklī un nāve ir skārusi visus cilvēkus. Tāpat nav šaubu, ka ikviena cilvēka sirds ir ļauna, dusmīga, viltīga, nešķīsta, vieglprātīga, liekulīga, cieta un auksta.

Taču Dievs pirms pasaules radīšanas ir izredzējis mūs Kristū, un sievas dzimums, čūskas uzvarētājs, ir nācis izpostīt velna darbus. Sievas dzimums tika darīts par grēku, lai mēs Viņā. kļūtu Dieva taisnība. Dievs bija Kristū un samierināja pasauli ar Sevi, lai mēs Viņā iegūtu žēlastību un vēlreiz žēlastību, lai Dievs par to saņemtu mūžīgu slavu! Tā patiešām ir! Tādēļ mēs apliecinām: es ticu, ka Jēzus Kristus ir atpestījis mani, pazudušu un pazudinātu cilvēku, atkarojis un atpircis mani no visiem maniem grēkiem, no nāves un no velna varas, īsi sakot: Viņš ir sadragājis čūskas galvu!

Birkas: , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.