11. Kādus trīs likumus Dievs deva Sinaja kalnā?


Kāpēc pārplīsa tempļa priekškars?

“Bet Jēzus stiprā balsī iekliedzās un nomira. Un priekškars templī pārplīsa divos gabalos no augšas līdz zemei.” [Mk.15:37-38]

Kāpēc pārplīsa tempļa priekškars?


Pats Dievs bija devis Mozum norādījumus par saiešanu telti un svēto vietu, kur Viņš sastapās ar tautu. Tempļa svarīgāko daļu nošķīra priekškars, kas iezīmēja robežu starp svēto un vissvētāko vietu. Vissvētākajā vietā stāvēja derības šķirsts, pie kura vienreiz gadā drīkstēja nākt tikai augstais priesteris. Tas notika lielajā salīdzināšanās dienā, kad viņam bija jāpienes upurdzīvnieka asinis un jālej tās uz derības šķirsta vāka [3.Moz.16].

Vissvētākajā vietā augstais priesteris nedrīkstēja iet, kad vien tam ienāca prātā, – lai “viņš nemirst”, kā rakstīts 3.Moz.6:2. Vieta, kur stāvēja derības šķirsts, patiesi bija svēta.

Priekškars norādīja uz Dieva svētumu. Nevienam nebija ļauts tam tuvoties vai nākt Dieva atklāsmes vietā. Reizi gadā to drīkstēja tikai augstais priesteris.

Priekškars liecināja par Dieva svētumu un Viņa dusmām pret grēku. Tas liecināja, cik nepieciešamas Viņa tautai bija salīdzināšanas upura asinis, kas bija priekšnoteikums saskarsmei ar Dievu.

Taču tad saskaņā ar apsolījumu pasaulē nāca mūsu Augstais priesteris – Dieva Dēls Jēzus Kristus, vienlaikus būdams arī Dieva Jērs, kas nesa pasaules grēkus. Dievs visiem ticīgajiem bija nolicis Jēzu par grēka izpircēju Viņa asinīs. [Rom.3:25] Jēzus piepildīja upuri, uz ko norādīja visi Vecās Derības upuri [Ebr.10:1]. Jēzus šo upuri pienesa reizi par visām reizēm [Ebr.10:14], līdz ar to Viņa pestīšanas darbs bija pilnībā pabeigts.

Mēs saprotam, kāpēc tempļa priekškars pārplīsa no augšas līdz apakšai. Zemes priesteris, kas pienes salīdzināšanas upurus, vairs nebija nepieciešams. Tagad vairs nebija šķīrējsienas, kas atšķirtu mūs no Dieva. Vairs nebija vajadzīgs zemes starpnieks, kas ietu pie Dieva ar aizlūgšanām par mums.

Jēzus visu bija labi darījis – grēks tika izpirkts un parāds samaksāts. Caur priekškaru – Viņa miesu – mums ir dots jauns dzīvs ceļš pie Dieva, teikts Vēstulē ebrejiem [Ebr.10:20]. Mūsu priekškars ir Dievs un Cilvēks Jēzus. Viņš neatraida nevienu, kas Viņa vārdā nāk pie Dieva. Jo Jēzus vārdā ceļš ir atvērts ikvienam, kas atgriežas un tic.

Birkas: , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.