254. Kāpēc trešo ticības locekli beidzu ar vārdiem: "Tas ir tiešām tiesa"?


Kristus atdara jūsu saprašanu

Gadsimtiem ilgi arheologi un vēsturnieki centās atšifrēt senās Ēģiptes hieroglifu rakstību. Un tad 1799.gadā Napoleona karavīri atrada slaveno Rozetas akmens uzrakstu ar “šifra atslēgu”, kura ļāva izlasīt ēģiptiešu hieroglifus. Pirms tam šiem tekstiem bija kā priekškars priekšā. Nu pareiza teksta izpratne atklājās skaidri.

Kristus atdara jūsu saprašanu

Tāpat ir ar Dieva vārdu. Šis attēls rāda, kā Rakstu pētnieki nopūlas izprast Bībeli. Bet tāpēc, ka viņi atsakās ieraudzīt Jēzu kā šo “Rozetas akmeni” — Svēto Rakstu atslēgu, neizpratnes priekškars aizsedz viņu skatienu. Šis priekškars, kā to no­rāda Pāvils, zūd Kristū (2.Kor.3:14).

PRIEKŠKARS PALIEK

Vēl šodien daudzi cilvēki uz Bībeli raugās kā uz reliģisku grāmatu, nevis kā uz Svētajiem Rakstiem, kuri viscaur liecina par Jēzu (Lk.24:44). Tāpēc arī bez “Kristus prāta” (1.Kor.2:16) šāds necaur­re­dzams priekškars sedz viņu saprašanu. Tas, ko Jēzus sacīja farizejiem, bieži vien attiecas arī uz mums: “Jūs alojaties, nesaprazdami nedz rakstus, nedz Dieva spēku” (Mt.22:29).

Ar to Jēzus grib teikt: “Muļķi tādi! Jūs meklējat un meklējat Rakstos, cenšaties atrast likumus kā dzīvot, lai būtu Dievam patīkami. Bet kāds pārsteigums! Es esmu visu Rakstu centrs. Neviens nevar būt Dievam patīkams, ja netic man!” (Jņ.5:39–40).

Mēs Rakstus spējam izprast, vienīgi būdami Kristū. Un tas ir Dieva darbs, ka mēs esam Kristū, to mēs saņemam no Viņa kā Kristības dāvanu. Kristībā “sega tiek noņemta” (2.Kor.3:16) un brīnišķais Jēzus attēls pārpludina visus Raks­tus un parādās mūsu acīm (Lk.24:44).

KRISTUS ATDARA JŪSU SAPRAŠANU

Nešķiediet spēkus velti, cenšoties izprast Rakstus bez šī “Rozetas akmens” — Jēzus Kristus! Ja jūs šo šifra atslēgu vienmēr nepaturat sev acu priekšā, jūs varat bezgalīgi studēt un pētīt, nekad nespējot “nonākt pie patiesības atziņas” (2.Tim.3:7).

Tāpēc ļaujiet lai jūsu Debesu Tēvs ar Kristībā sniegto dāvanu noņem šo priekškaru no jūsu acīm, lai jūs tādējādi “iegūtu atziņas pilnību un izprastu Dieva noslēpumu” Viņa vārdā (Kol.2:2).

Vēl jo vairāk, kad jūsu acu priekšā ir Jēzus – paša Dieva dotā šifra atslēga Viņa vārdam, jūs pieredzat to pašu, ko mācekļi uz Emavas ceļa. Kad Jēzus “tiem izskaidroja visus rakstus, kas par Viņu rakstīti”, “viņu acis tapa atvērtas un tie Viņu pazina” (Lk.24:27, 31).

DIEVS NOŅEM PRIEKŠKARU

Ielūkojieties Rakstos! Uzticiet Dievam noņemt priekškaru. Viņš laipni atdarīs jūsu prātu, lai jūs skaidri varētu saredzēt Viņa Dēlu. Jēzus nu ir ar jums, gatavs ik brīdi jūs apgādāt ar “visu, kas vajadzīgs dzīvībai un dievbijībai [skaidrā un neaizsegtā] Tā atziņā, kas [jūs] ir aicinājis” (2.Pēt.1:3). Turpmāk aizvien ļaujiet, lai Jēzus ir jūsu “Rozetas akmens” un dāvā jums prieku, atklājot Rakstu patieso saturu no 1.Mozus līdz Atklāsmes grāmatai — Jēzus Kristus ir senapsolītais Mesija! Un, kad šis apsegs “Kristū ir noņemts”, jūs varat Viņu redzēt skaidri un ar lielu prieku izsaukties tāpat kā Toms: “Mans Kungs un mans Dievs!”

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.