63. Kad mēs godājam vecākus?


Ziemassvētku izrāde [Aicinājums iestudēt e-lugu]

Luga ir uzrakstīta priekšā (protams, ka katrs režisors to var interpretēt vai papildināt, vai apgraizīt pēc saviem ieskatiem). Dekorāciju izgatavošana paliek iestudētāju pašu ziņā (lūgums gan ar to pārlieku neaizrauties). Galveno lomu spēlētāji var tik noteikti izlozes kārtībā; vadoties pēc izrādītā e-ntuziasma; vai arī noteikti atbilstoši aktier-rakstur-īpašībām. Masu skatos drīkst piedalīties jebkurš interesents (vēlams iesaistīt visus draudzes locekļus).

Priekškars atveras.

Uz skatuves Mozus ar Āronu galvas kopā salikuši lasa Bībeli. No sāniem uznāk Levija maz-maz-dēls Korahs kopā ar Datanu un Abirāmu, Ēliāba dēliem, un Onu, Peleta dēlu, no Rūbena cilts. Viņiem līdzi vēl divi simti piecdesmit vīri no Israēla bērnu vidus (visi draudzes vadoņi, sapulču izziņotāji, vīri ar vārdu).

Dumpinieki: “Lai nu jums pietiek! Visa draudze tagad ir svēta, jo pats Tas Kungs ir viņas vidū; kādēļ tad jūs vēl gribat valdīt pār Tā Kunga draudzi?”

Mozus: “Levija dēli, uzklausiet mani! Vai tas jums vēl par maz, ka Israēla Dievs jūs ir izraudzījis no Israēla draudzes, lai jūs Viņam tuvotos, lai piedalītos Tā Kunga mājokļa aprūpes darbos un lai nostātos draudzes priekšā kalpot tai? Viņš tev līdz ar visiem taviem brāļiem, Levija dēliem, licis pie Sevis tuvu nākt; un nu jūs meklējat arī priestera amatu? Tādēļ tu esi nācis kopā ar savu pulku, lai saceltos pret To Kungu; jo kas ir Ārons, ka jūs pret to kūdāt?”

Dievs (uz Mozu): “Atdalieties nost no šīs draudzes, lai Es tos acumirklī apriju!”

Mozus (kopā ar Āronu): “Ak, Dievs! Tu, Kungs, kas esi gars visās miesās, ja viens cilvēks apgrēkojas, vai tad Tev jāienīst visa draudze?”

Dievs: “Runā uz draudzi un saki: atkāpieties nost visapkārt no Koraha, Datana un Abirāma mājokļiem!”

Mozus (uz draudzi): “Atkāpieties nost no šo bezdievīgo vīru teltīm un nepieskarieties ne pie kā, kas viņiem pieder, lai arī jūs neejat bojā visu viņu grēku dēļ!”

Mozus (uz dumpiniekiem): “Ar šo pašu jūs atzīsit, ka Tas Kungs ir mani sūtījis, lai es visus šos darbus padarītu, un ne no mana paša sirdsprāta: ja šie te mirs, kā mirst visi cilvēki, un tiks piemeklēti, kā tiek piemeklēti visi cilvēki, tad Tas Kungs mani nav sūtījis; bet, ja Tas Kungs ko jaunu rādīs, ko Viņš vēl līdz šim nav rādījis, un zeme atvērs savu muti, un tā tos aprīs līdz ar visu, kas tiem pieder, ka tie dzīvi nogrimst ellē, tad tikai ar šo jūs atzīsit, ka šie vīri ir To Kungu nicinājuši!”

Dumpinieki sakrīt (ielec vai ieveļās) skatuves padziļinājuma daļā (pazūd publikas skatienam).

Visa tauta vai draudze (panikā bēgot): …ka tik arī mūs neaprij zeme!…

Priekškars.

Birkas: , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.