250. Kurš iegūs mūžīgo dzīvību?


Jēzus satrieca mūsu ienaidnieku

Šeit atainotajā, pirms 500 gadiem Vācijā gleznotajā darbā ir redzams Jānis Kristītājs ar jēru, norādot uz Kristu, kurš satvēris krustu. Jānis saka: “Redzi, Dieva Jērs, kas nes pasaules grēku” (Jņ.1:29).

Jēzus satrieca mūsu ienaidnieku

    JAUTĀJUMS: Kādēļ cilvēkiem ir tik svarīgi redzēt Kristus ciešo saistību ar krustu, kā tas atainots šajā gleznā?

    ATBILDE: Tādēļ, ka velns nemitīgi cenšas panākt tieši pretējo! Sātans vēlas, lai mēs raudzītos uz Kristu, atraut ,,i no krusta. Taču Dieva vēsts ir skaidra: „Tamdēļ Dieva Dēls atnācis, lai Viņš [pie krusta] iznīcinātu velna darbus” (1. Jņ. 3:8). Lai gan būtībā visa Kristus kalpošana bija nemitīga cīņa ar sātanu, Viņa uzvara pār velnu notika pie krusta, kad Viņš pasludināja: „Viss piepildīts” (Jņ. 19:30). Tajā brīdī uz mūžiem tika lauzta velna vara un pilnībā nomaksāts par mūsu grēkiem.

VELNA UZBRUKUMI NEKAD NEAPSĪKST!

Dievs Savā dzīvajā vārdā pilnīgi nepārprotami atklāj mums Kristus misiju. Tomēr velns ar saviem meliem bez mitas mēģina likt cilvēkiem to apšaubīt. Sātans pat izmanto labi pazīstamu teologu darbus, lai noliegtu galveno šajā gleznā atspoguļoto patiesību, proti, ka Jēzus ir Dieva Jērs, kuram bija lemts ciest pie krusta. Tā, piemēram, pazīstamais teologs Alberts Šveicers mācīja un rakstīja, ka, Jēzum Klusajā nedēļā ierodoties Jeruzalemē, notika negaidītais. Šveicers apgalvo, ka Jēzus tika negaidīti apcietināts, notiesāts un visbeidzot izmisumā mira pie krusta.

Jēzus nāve nebūt nebija nejaušība. Gluži otrādi — Matejs raksta, ka jau daudzus mēnešus pirms krustā sišanas „Jēzus iesāka Saviem mācekļiem rādīt, ka Viņam vajagot noiet uz Jeruzalemi un daudz ciest no vecajiem un augstiem priesteriem un rakstu mācītājiem, un tikt nokautam, un trešā dienā augšāmcelties” (Mt. 16:21). Šī glezna ir pat vēl daiļrunīgāka un parāda mums arī to, kā Jēzus piepildīja 1. Moz. 3:15 Dieva doto pirmo Evaņģēlija solījumu, uzveicot nāvi un satriecot čūskas — sātana — galvu.

ŠĪ GLEZNA KALPO MUMS KĀ SVARĪGA LIECĪBA

Sniegsim kādu piemēru, kas palīdzēs mums labāk izprast, kāda ir gan gleznā ietvertā vēstījuma, gan 1. Jņ. 3:8 teksta nozīme mūsu dzīvē. Pieņemsim, ka pēc ilgstošiem pētījumiem kāda farmācijas kompānija paziņo, ka ir izstrādājusi jaunas zāles, kas ļaus efektīvi cīnīties pret kādu vīrusu vai slimību. Šāda tīri tehniska informācija, protams, ir apsveicama. Tomēr tā kļūst par realitāti mūsu dzīvē vienīgi tad, kad ārsts ievada mums šīs zāles. Vienīgi tad zāles pieveiks mūsos ieperinājušos bacili vai slimību.

Vēsts par to, ka Jēzus ir mūsu dēļ miris pie krusta, savā ziņā darbojas līdzīgi. Ja vien mēs nenoticam tam, ko Jēzus mūsu dēļ paveicis (uzņemot to caur Dieva dāvāto ticību), Viņa upuris nav nekas vairāk kā vienīgi informācija. „Jo arī mums evaņģēlijs ir pasludināts tāpat kā viņiem. Bet dzirdētais vārds tiem nepalīdzēja tāpēc, ka klausītājos nebija savienojies ar ticību” (Ebr. 4:2).

JĒZUS NĀVE IR DIEVA SNIEGTAS ZĀLES, KAS UZVEIC GRĒKA VARU UN LIEK VELNAM ATKĀPTIES

Gluži kā zāles mūsu organismā sāk iedarboties, nonāvējot baciļus un slimības, tā arī krustā sistais un augšāmceltais Kristus caur Savu vārdu un Sakramentiem ienāk mūsos, lai cīnītos pret velna un ļaunuma varu mūsu dzīvē. „Kas Mani mīl, tas Manus vārdus turēs, un Mans Tēvs to mīlēs, un mēs nāksim pie Viņa un ņemsim pie Viņa mājas vietu” (Jņ. 14:23). „Es rakstu jums,.. jo jūs esat stipri, un Dieva vārds paliek jūsos, un jūs ļauno esat uzvarējuši” (1. Jņ. 2:13–14). Nāvē uzvarot grēku un augšāmceļoties uzvarot nāvi, Jēzus ir uzveicis mūs apdraudošos ļaunuma spēkus. „Lielāks ir Tas, kas jūsos,nekā tas, kas ir pasaulē” (1. Jņ. 4:4).

    Mīļais Kungs Jēzu, es pateicos Tev, ka esi miris pie krusta un augšāmcēlies, lai izpirktu manus grēkus. Tu esi tās visspēcīgās zāles, kas ir tik nepieciešamas visiem grēciniekiem, arī man. Attīri mani no visiem grēkiem ar Savu pie krusta izlieto asiņu spēku, izdzen no manis velnu un pārliecini manu sirdi, ka es pavadīšu mūžību debesīs kopā ar Tevi! Tavā vārdā, ko velns bīstas, es lūdzu. Āmen.

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.