26. Kas ir patiesa paļaušanās uz Dievu?


Dieva gribas īstenošanās

Kad Dieva griba ir īstenojusies mūsu sirdīs?

Dieva gribas īstenošanās


Dieva gribas īstenošanās mūsu sirdīs notikusi:

 • Kad Dieva spēkā mēs satriecam un atstumjam visus ļaunos padomus un vēlmes, ko iedveš velns, pasaule un bezdievīgi cilvēki, kā arī mūsu miesas grēcīgās iekāres, lai mūs atturētu svētīt Dieva Vārdu, un kavētu Viņa valstības nākšanu.

  Esiet skaidrā prātā un nomodā: jūsu pretinieks velns kā lauva rūkdams staigā apkārt, meklēdams, ko varētu aprīt. [1 Pēt.5:8]

  Tad nu pakļaujieties Dievam un stājieties pretī velnam, un tas bēgs no jums. [Jēk.4:7]

  Nemīliet pasauli, nedz to, kas pasaulē! Ja kas pasauli mīl, tajā nav Tēva mīlestības. Jo viss, kas ir pasaulē – miesas kārība, acu kārība un dzīves lepnība –, tas nav no Tēva, bet ir no pasaules. Un pasaule paiet un viņas kārība, bet, kas dara Dieva gribu, paliek mūžīgi. [1.Jņ.2:15-17]

  Vai tu nebūtu uzlūkots, ja būtu darījis labi? Un ja slikti tu dari – grēks pie durvīm apmeties, tas tevi iekāros, bet tev pār to jāvalda! [1.Moz.4:7]

 • Kad Dievs uztur mūs nelokāmus savā vārdā un ticībā līdz pat mūsu dzīves galam.

  kuri tiekat pasargāti ticībā pestīšanai, kas sagatavota, lai Dievs to atklātu laiku beigās. [1.Pēt.1:5]

  Es paļaujos uz to, ka Dievs, kas pie jums iesāka labo darbu, to pabeigs līdz Jēzus Kristus dienai. [Fil.1:6]

 • Kad mēs rādām savu ticību mīlot viens otru.

  Sīmanis Pēteris viņam sacīja: “Kungs, kurp tu ej?” Jēzus viņam atbildēja: “Kurp es eju, tu nevari man tagad nākt līdzi, bet vēlāk nāksi.” [Jņ 13:36]

  Jo Kristū Jēzū neko neiespēj nedz apgraizīšana, nedz neapgraizīšana, bet gan ticība, kas darbojas caur mīlestību. [Gal.5:6]

 • Kad mēs pazemīgi pakļaujam sevi Viņa gribai visās lietās, un pateicamies Dievam par visiem saņemtajiem labumiem.

  Un, nedaudz tālāk pagājis, viņš krita uz sava vaiga un lūdza: “Mans Tēvs, ja tas ir iespējams, lai šis biķeris iet man garām! Tomēr ne kā es gribu, bet kā tu.” [Mt.26:39]

  Tad viņš visiem sacīja: “Ja kāds grib man sekot, tas lai aizliedz sevi, lai ņem savu krustu ik dienas un seko man. [Lk.9:23]

  Un visu, ko vien jūs darāt, vārdos vai darbos, visu dariet Kunga Kristus vārdā, caur viņu pateikdamies Dievam Tēvam. [Kol.3:17]

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.