100. Kas dod laicīgo mantu un kam uz šo mantu ir tiesības?


Par miesīgu cilvēku brīvās gribas spēkiem

Raudzīsimies, kādi ir Pāvila uzskati par miesīgu cilvēku brīvās gribas spēkiem: “Miesas cilvēki nevar patikt Dievam.”(Rom.8:8) Un: “Miesas tieksme ved nāvē..” (Rom.8:6); “..miesas tieksme ir naidā ar Dievu; tā neklausa Dieva bauslībai, jo tā to nespēj.” (Rom.8:7)

Par miesīgu cilvēku brīvās gribas spēkiem

Te nu brīvās gribas aizstāvji varētu man atbildēt, kā tas, kas ved nāvē, kas nevar patikt Dievam, ir naidā ar Dievu, neklausa un nespēj paklausīt Dievam, spētu tiekties uz labu?

Jo apustulis nav pat gribējis sacīt vienkārši: miesas cilvēks ir miris un ir Dieva ienaidnieks, bet – miesas tieksme ir pati nāve, pats ienaids pret Dievu, kam nav iespējams pakļauties Dieva Bauslībai, nedz patikt Dievam, — kā jau nedaudz iepriekš sacīts: “..ko bauslība nespēja, nevarīga būdama mūsu miesas dēļ, to ir darījis Dievs..” (Rom.8:3)

Pāvils par miesu sauc visu to, kam nav Gara. Tādēļ arī pašu labāko cilvēku augstākie tikumi ir miesīgi, tas ir, nedzīvi un naidīgi pret Dievu, tādi, kas nespēj paklausīt Dieva Bauslībai un nav Dievam tīkami.

Pāvils saka, ka miesas tieksmes ne tikai neklausa, bet arī nespēj paklausīt Bauslībai. Tāpat arī Kristus Mt.7:18 saka: “..nelāga koks nevar nest labus augļus.” Un Mt.12:34: “..kā jūs varat labu runāt, paši ļauni būdami?”

Te tu redzi, ka mēs ne tikai runājam ļaunu, bet arī nespējam runāt labu.

Kaut arī cituviet (Mt.7:11) Kristus saka, ka mēs, ļauni būdami, tomēr protam dot saviem bērniem labas dāvanas, taču Viņš noliedz to, ka mēs spētu darīt labu — pat dodami labas dāvanas. Jo Dieva radītās lietas, kuras dodam, pašas par sevi gan ir labas, tomēr mēs neesam labi un nedodam šīs dāvanas labā veidā. Kristus to saka visiem, proti, arī Saviem mācekļiem, tā ka paliek spēkā šis Pāvila divkāršais spriedums: “..ticībā taisnais dzīvos” (Gal.3:11) un: “..viss, kas nenāk no ticības, ir grēks.” (Rom.14:23).

Pēdējais izriet no pirmā. Ja nav nekā tāda, ar ko mēs varētu tikt attaisnoti, atskaitot ticību, tad ir acīmredzams, ka tie, kuri ir bez ticības, vēl nav attaisnoti. Bet tie, kuri nav attaisnoti, ir grēcinieki. Savukārt grēcinieki ir nelāga koki, kas nespēj neko citu, kā vien grēkot un nest nelāgus augļus. Tādēļ brīvā griba nav nekas cits kā grēka, nāves un velna verdzene, kas nedara un arī nespēj darīt, nedz iesākt neko citu kā vien ļaunu.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.