50. Kādā veidā mēs klausāmies Dieva Vārdu labprātīgi?


Visas ciešanas norāda uz Jēzu

Kad cilvēki cieš, viņi bieži vien padodas velna kārdinājumam un sāk domāt, ka Dievs uz viņiem dusmojas. Iespējams, jūs pats kādreiz ciešanu laikā esat domājis – vai tas jums ir Dieva sods, vai Dievs uz jums dusmojas?

Visas ciešanas norāda uz Jēzu


Kāpēc jūs neciešat par saviem grēkiem? Tāpēc, ka „Kristus ir cietis jūsu dēļ” (1. Pēt. 2:21). Viņš upurēja savu miesu pie krusta „reizi par visām reizēm” (Ebr. 10:10). To, ko Jēzus jau ir izdarījis, jūs nevarat izdarīt vēlreiz.

VISAS DIEVA DUSMAS JĒZUS PANESA JŪSU VIETĀ!

Jēzus šajā attēlā redzams kā zibensnovedējs, kurš ņem uz Sevi Dieva dusmas par jūsu grēkiem. Zibensnovedējs uztver un aizvada projām zibens postošo spēku. Līdzīgi Jēzus novērš no jums visas Dieva dusmas un uzņem tās uz sevi. Zibensnovedējs pasargā ēku no postošās uguns. Līdzīgi arī Jēzus ar Savu nāvi un augšāmcelšanos pasargā jūs no mūžīgās pazudināšanas uguns ellē, kā Viņš ir solījis: „Jo Dievs mūs nav nolicis dusmībai, bet lai mēs iegūtu pestīšanu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu” (1. Tes. 5:9).

JA JŪS CIEŠAT, TAS NAV TĀPĒC, KA DIEVS BŪTU UZ JUMS DUSMĪGS

Jūsu ciešanu iemesls nav Dieva sods par jūsu grēkiem! Cilvēku ciešanām var būt daudzi un dažādi iemesli, tai skaitā arī šādi:

  • Dieva aicinājums atgriezties pie Viņa ticībā (Hoz. 6:1);
  • Dieva žēlsirdīgā, tēvišķā pārmācība (Ebr 12:4–11);
  • Kristiešu vajāšanas ticības dēļ (1. Pēt. 4:12–14);
  • Ciešanas mums apslēptu, vienīgi Dievam zināmu iemeslu dēļ (Ps. 10:1).

Bet tāpēc, ka Jēzus nomira pie krusta, tādējādi pilnībā samaksādams par jūsu grēkiem, Dievs uz jums vairs nedusmojas! Pie krusta „Dievs Kristū pasauli samierina ar Sevi”* (2. Kor. 5:19). Citiem vārdiem, Dievs tik ļoti mīlēja pasauli (Jņ. 3:16), ka Viņš Jēzus krusta nāvē dāvāja pasaulei mieru ar Sevi (Lk. 2:14; Rom. 5:1).

KRISTUS CIEŠANAS PAR JUMS IR PILNĪGAS UN PABEIGTAS! JŪS TĀM NEKO NEVARAT PIELIKT!

Pēdējos mirkļos pirms Jēzus nomira pie krusta, Viņš pasludināja Dieva spriedumu, kas sastāvēja no viena vārda – τετέλεσται. Šis vārds ir tulkots kā „viss piepildīts” (Jņ. 19:30). Šo pašu vārdu lietoja arī tirgotāji, izrakstot rēķinu pircējam. Kad rēķins bija pilnībā samaksāts, tirgotājs uz tā uzrakstīja: τετέλεσται. Tāpēc, kad Jēzus pie krusta sacīja τετέλεσται, jeb „viss piepildīts”, tas nozīmē arī: „rēķins ir pilnībā nomaksāts”. Zinot, ka rēķins par viņa grēkiem ir pilnībā samaksāts, reformācijas laika teologs Mārtiņš Hemnics ar prieku varēja sacīt:

Kristus pie krusta, gatavs atdot garu Tēvam, saka: „Viss piepildīts!” Ar šiem vārdiem Viņš apliecina, ka viss, kas nepieciešams grēku izpirkšanai un atbrīvošanai no Bauslības lāsta ir pilnībā, pietiekami un bagātīgi izdarīts un samaksāts ar Viņa paklausību un ciešanām.

Domās ik brīdi atgriezieties pie šī Jēzus attēla, kurš Savā mīlestībā nāca šajā pasaulē, lai kļūtu jums par tādu „zibensnovedēju”, kas visas Dieva dusmas ņem uz Sevi. Tā rezultātā jūs nu esat glābts un drošībā arī tad, ja milzu vētras trako jums apkārt. Pat jūsu vissmagākajās ciešanās nekas jūs nespēj šķirt no Dieva mīlestības Kristū Jēzū (Rom. 8:38).

    Paldies Tev, mīļais Debesu Tēvs, ka Savas postošās dusmas, ko es biju pelnījis par saviem grēkiem, Tu esi vērsis pret Savu Dēlu. Palīdzi man pareizi saskatīt un izprast savas ciešanas, lai es tās neuzskatītu par Tavas nepatikas izpausmi pret mani. Ar Savu visspēcīgo vārdu nemitējies mani pārliecināt, ka pretēji manām šaubām, Tu tiešām esi ar mani apmierināts, un tas tā ir tikai un vienīgi tāpēc, ka Jēzus ir par mani nomiris un augšāmcēlies. Āmen.

Birkas: , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.