324. Vai atklātos grēkos kritis cilvēks var gūt grēku piedošanu?


Svētīgi ir turēties pie Dieva vārda mācības

Un Filadelfijas draudzes eņģelim raksti: tā saka Svētais, Patiesīgais, kam Dāvida atslēga, kas atver, un neviens neaizslēdz, kas aizslēdz, un neviens neatver. Es zinu tavus darbus. Redzi, Es tavā priekšā esmu devis atvērtas durvis, ko neviens nevar aizslēgt; tev ir maz spēka, un tomēr Manu mācību tu esi turējis un neesi aizliedzis Manu vārdu. [Atkl.3:6-8]

Svētīgi ir turēties pie Dieva vārda mācības


“Tu esi turējis Manu pacietības mācību,” Savā uzrunā Filadelfijas draudzei saka Jēzus. Viņš allaž ir ļoti daudz rūpējies par vājajiem. “Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, Es jūs gribu atvieglināt,” Jēzus aicina [Mt.11:28].

“Svētīgi garā nabagi, jo tiem pieder Debesu valstība. Svētīgi tie, kam bēdas, jo tie tiks iepriecināti. Svētīgi lēnprātīgie, jo tie iemantos zemi. Svētīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo tie tiks paēdināti. Svētīgi žēlsirdīgie, jo tie dabūs žēlastību. Svētīgi sirdsšķīstie, jo tie Dievu redzēs” [Mt.5:3-8].

Šai draudzei un kristiešiem nebija īpaši augsts pašnovērtējums. Viņi nebija augstās domās par sevi un savām spējām. Bet kas bija viņu ticības pamatā?
Jēzus draudzei saka: tu esi turējusi Manu mācību.

Mūsu Kungs uzrunāja septiņas Mazāzijas draudzes [Atkl.2:1-3:22]. Tomēr ne visas bija turējušās Dieva vārda mācību. Daļa bija paklausījusi maldinātājiem, kas mudināja uz nešķīstību [Atkl.2:20]. Filadelfijas draudze tā nerīkojās.

Tas nozīmē, ka kristīgai draudzei svarīgāk par visu ir turēties pie Dieva vārda mācības par mūsu glābšanu Jēzū Kristū, kas tai ir arī jāsludina. Dieva dotais atgriešanās, ticības un paklausības vārds ir mūsu ceļvedis visas mūža dienas.

“Mēs, atraisījušies no slepenām kauna lietām, nedzīvojam viltībā, nedz viltojam Dieva vārdu, bet, pauzdami patiesību, nostājamies nevainojami katra cilvēka sirdsapziņai Dieva priekšā” [2.Kor.4:2].

Dievs izturas pret tevi tā, kā tu izturies pret Dieva vārdu. Tā ir sena pastorāla patiesība, kas mums jāliek pie sirds.

Mēs lasām: “Tu neesi aizliedzis Manu vārdu.” – Neaizliegsim arī mēs Jēzus vārdu! Lūgsim Dieva žēlastību un spēku apliecināt savu ticību Jēzum un būt Viņa mācekļiem, un lai nekādas bailes no cilvēkiem mūs no tā neattur.

Nekad neaizliegsim Jēzus vārdu un, runādami par garīgām lietām, nestāstīsim par sevi un savu “garīgumu”, bet apliecināsim Viņu, kas par mums miris! [2.Kor.4:5].

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.