354. Kādēļ Vakarēdiena sakraments jābauda cienīgi?


Balss, kuru klausa retais

Manas avis dzird Manu balsi, Es tās pazīstu, un viņas Man seko. [Jņ.10:27]

balss, kuru nedzird


Luters saka:

“Septiņus gadus vecs bērns zina, kas ir kristīgā baznīca. Baznīca ir ticīgie un svētie jeb avis, kas klausa sava Labā Gana balsi.”

Tā ir ļoti laba baznīcas definīcija, kas saskan ar šodien lasītajiem Jēzus vārdiem.

Baznīcai un draudzei kā organizācijai ir ļoti daudz reģistrētu locekļu, bet vai tie visi pieder patiesai baznīcai un draudzei? Vai tu pats, kas lasi šos vārdus, piederi ticīgo draudzei?

Jēzus min pazīmes, pēc kurām atpazīt Viņa ticīgos. Viņš saka: “Tie klausa Manu balsi un seko Man.” Jā, Jēzus pazīst šīs avis, jo tās pieder Viņam.

Ikvienam no mums sev jāvaicā: vai es klausos Jēzus balsī? Vai sekoju Viņa balss aicinājumam? Vai ieklausos Viņa vārdos par maniem grēkiem? Vai nāku pie grēknožēlas un atgriešanās?

Kad ikviens no mums uz šiem jautājumiem ir atbildējis, jāturpina jautāt: vai es klausos Jēzus balsī, kas man sludina Viņa glābšanas nopelnu?

Jēzus nāca pasaulē, lai glābtu grēciniekus [1.Tim.1:15]. Grēki un nepaklausība grauj mūsu attiecības ar Dievu, un teiktais attiecas uz mums visiem. Savukārt Jēzus ir nostājies visu cilvēku vietā un uzkrāvis mūsu sodu Sev.

Vai tu patiesi esi dzirdējis Viņa balsi un Evaņģēlija vēsti? Jo tikai Viņa glābjošie vārdi spēj modināt ticības dzīvi ikvienā dzirdīgā sirdī.

Svētīgs ir cilvēks, kas mācījies pazīt Labā Gana balsi. Tikai tāds skaidri zina, uz ko jāklausās pasaules daudzbalsīgajā jūklī, kas aicina un cenšas piesaistīt mūsu uzmanību. Jēzus balsī klausās tikai kristietis, kas ir atgriezies un noticējis.

Ejot uz dievnamu, mūsu ausīm vienmēr ir jābūt gatavām uzklausīt Jēzus balsi. Šo balsi mēs dzirdam, kad mācītājs skaidri un vienkārši sludina Jēzu un Viņa glābšanas nopelnu. Šāda sludināšana vada cilvēkus uz grēknožēlu un atgriešanos, uz ticību un dzīvību sekošanā Jēzum.

Tāpēc ir labi un svētīgi klausīties Labā Gana balsī!

Birkas: , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.