Ieskaties

4 komentāri par “Slēgtais vai atvērtais Vakarēdiens?

 1. Viss, ko es šajā rakstā saskatu ir viena liela nekonsekvence, no pirksta izsīsti attaisnojumi tā saucamajam “slēgtajam vakarēdienam”. Par vakarēdienu Pāvils rakstīja, ka KATRAM PAŠAM ir sevi jāpārbauda. Cita runa ir par no draudzes kopības izraidītiem atklātiem grēciniekiem un tādiem, kuri sagroza evaņģēliju pašos pamatos, ne tādiem, kuri vienās vai otrās lietās maldās vai ir ar nepilnīgu atziņu. Kuram no mums vispār ir tik pilnīgi pareiza atziņa visās lietās, ka nebūtu, kur piekasīties? Tad jau neviens nevar saņemt vakarēdienu. Tā lūk svētais vakarēdiens tādā izpratnē, ka nepielaiž pie tā citas konfesijas pārstāvjus ir nebibliska prakse, jo ar to jūs apgalvojat, ka tie ir bez pestīšanas. Pareiza izpratne par slēgto vakarēdienu ir tad, ja norobežojamies no atklātos grēkos esošiem un tādiem, kuri netic uz Jēzu Kristu. Bet ja kādās sekundārās lietās nav vienprātības, vai tas nozīmē, ka tie, kas domā citādi, bet tai pat laikā ir Dieva bērni, ir atstumjami no Kristus miesas un asinīm?

 2. Jau 1. Kor. 11:2 Pāvils slavēja korintiešus par to, ka tie saglabājuši viņa mācītās Evaņģēlija tradīcijas. Taču viņš nekavējoties piebilda, ka sievietes nedrīkstētu lielīties ar savu brīvību Kristū, atsakoties no galvas segu lietošanas dievkalpojuma laikā (11:3-16). Tagad, uzsākot jaunu tematu, viņam ir jākļūst vēl bargākam. Korintiešu uzvedībā kopīgajos mielastos, saistītajos ar Svēto Vakarēdienu, nav pilnīgi nekā slavējama. Viņu sanāksmes nav pamācošas, bet gan draudzei kaitīgas. Tādējādi Pāvilam nākas tos norāt un pamācīt kā šie pārkāpumi labojami. Šajā brīdī mums vēl netiek teikts, kādas būs viņa pavēles. Vispirms apustulim ir jāizskaidro, par ko īsti viņš ir norūpējies. Taču pantā 11:28 viņš pavēl: „Lai cilvēks pats sevi pārbauda ..”. Bet pantos 11:33-34 seko pavēles: „Kad jūs sanākat uz mielastu, tad gaidait cits uz citu. Ja kas ir izsalcis, lai paēd mājās”.

  Pāvils ir dzirdējis, ka korintiešu sapulcēs notiek šķelšanās (11:18). Iespējams, ka šādas ziņas, tāpat kā iepriekšējo informāciju, Pāvils ir saņēmis no Hloes ļaudīm (1:10-12), vai arī no trīs Korintas pārstāvjiem (Stefana, Fortunata un Ahaika, 16:17). Šķiet, ka šķelšanās, par kuru šie ļaudis bija norūpējušies un sūdzējās apustulim, bija cita veida, nekā pieminētā pantos 1:10-12, kur teikts, ka ļaudis pēc pašu iegribas apvienojās ap vienu draudzes vadītāju, veidojot opozīciju citiem. Tur Pāvils pieminēja četrus grupējumus, kuru nesaskaņas, bez šaubām, atstāja negatīvu iespaidu uz draudzes dzīvi. Tagad, saistībā ar draudzes mielastiem, viņš piemin tikai divas grupas, „bagātos”, kuriem pārtikas ir diezgan un „nabagus”, kuri dodas projām neēduši (11:21).

  Pāvila pirmais komentārs par notiekošo ir piesardzīgs: „Ko es pa daļai arī ticu” (11:18). Viņš ir pieredzējis mācītājs, kurš apzinās, ka ne jau visi ir vainojami tādā augstprātībā. Tāpēc viņš „nenosoda nevainīgos, lieto ļoti maigu izteicienu .. un viņa cilvēkmīlestību tas neietekmē”. Par spīti šīm bēdīgajām ziņām, viņā joprojām mājo mīlestība, kas „cer visu” (13:7).

  Tomēr Pāvils zināmā mērā tic viņu sasniegušajām ziņām ne vien tāpēc, ka tās ir uzticamas liecības, bet arī dēļ savas izpratnes par apstākļiem, kādos pasaulē atrodas baznīca. Viņa teiktais pantā 11:19 veido paralēli Jēzus vārdiem: „Apgrēcībai gan jānāk. Bet vai tam cilvēkam, caur ko nāk apgrēcība!” (Mt. 18:7). Lai gan Pāvils iesāka šo vēstuli, nožēlojot šķelšanos Korintā un aicinot Dieva ļaudis uzturēt savu, Kristībā iegūto vienību Garā, viņš vienlaikus atzīst grupējumu rašanos kā bēdīgu neizbēgamību, kuras pamatā ir cilvēku egoisms un stūrgalvība. Šķeltnieciskums ir viens no Gal. 5:20 minētajiem „miesas darbiem”, un tiem, kas pieder Kristum, sava miesa ir jāsit krustā (Gal. 5:24).

  Taču visvarenais Dievs var vērst šo ļaunumu par labu (salīdz. 1. Moz. 50:20; Rom. 8:28). laikam ritot, kļūst skaidrs, kuri ir pārbaudīti un patiesi ticīgi, un kuri ir tikai nemiera cēlēji, nodarbināti galvenokārt ar savām personīgajām interesēm. Savā otrajā vēstulē Pāvils aicina korintiešus:

  „Pārbaudait paši sevi, vai stāvat ticībā, izmeklējiet paši sevi. Jeb vai neesat pārliecināti, ka Jēzus Kristus ir jūsos? Citādi jūs esat nederīgi. Bet es ceru, jūs atzīsit, ka mēs neesam nederīgi. Mēs lūdzam Dievu, ka jūs nedarāt nekā ļauna, mēs netiecamies pēc tā, lai mūs uzskata par derīgiem, bet lai jūs būtu laba darītāji, un mēs paliktu it kā nederīgi ” (2. Kor. 13:5-7).

  Aiz šī pārbaudīšanas un atmešanas procesa slēpjas vēl viena, dziļāka, eshatoloģiska dimensija: „Bērniņi, ir pēdējā stunda” (1. Jņ. 2:18). Tagadējās šķelšanās, lai arī cik tās būtu sāpīgas un bēdīgas, tomēr neizbēgami pieder pie dievišķās, eshatoloģiskās drāmas, kas norisinās draudzē un kuras rezultātā daži nonāk Dieva tiesas priekšā (1. Kor. 11:29-30), bet citi, pierādījuši savas ticības pastāvību, var cerēt izvairīties no pēdējā soda (11:32). Pāvils jau iepriekš ir pieminējis šādu Pēdējo laiku pārbaudījumu (3:12-15), bet tagad viņš raksta, ka pārbaudīšanas process jau ir sācies.

  No vēstīm par nesaticību draudzes sanāksmēs Pāvilam ir jāsecina, ka korintieši ir pilnībā aizmirsuši, ka viņu sapulcēšanās galvenais nolūks ir Svētā Vakarēdiena saņemšana (11:20). Viņu uzvedībā nemaz nav savienojama ar Vakarēdienu kā Tā Kunga svēto mantojumu un žēlastības pilno dāvanu Viņa ļaudīm. Galu galā, tieši tāpat kā ir tikai viena Kristība vienā miesā un vienā Garā (1:10-17; 12:13), tā nevar būt daudzi, katram grupējumam atšķirīgi, vakarēdieni. Ir iespējams tikai viens Vakarēdiens, kuru viens Kungs ir iestādījis visiem saviem kalpiem.

  Ar savu egoismu un individuālismu korintieši iznīcināja Svētā Vakarēdiena svētumu. Viņu sapulču centrā vairs nebija „Tā Kunga vakarēdiens” (11:20), bet gan katra „savs paša vakarēdiens” (11:21).

  Šķiet, ka Korintas draudzē Svētā Vakarēdiena celebrēšana sekoja kopīgajam mielastam ar nosaukumu ἀγάπη („mīlestības mielasts”; salīdz. Jūdas 12. un dažus 2. Pēt. 2:13 manuskriptus). Lai gan mēs nevaram droši zināt notikumu secību, taču liekas ticami, ka tieši tāpat kā Tas Kungs sākotnēji iedibināja savu Vakarēdienu kā Pashā mielasta noslēgumu un kulmināciju, tā arī agrīnie kristieši iesāka savas sapulces ar kopīgu mielastu, kura kulminācijas punkts bija Sakramenta celebrēšana.

  Taču dažu korintiešu uzvedība kopīgajos mielastos padarīja visu celebrēšanu par izsmieklu (1. Kor. 11:21). Bagātākajiem draudzes locekļiem, kuri sagādāja lielāko daļu pārtikas, pietrūka pacietības un pieklājības sagaidīt strādniekus un vergus, kuri ieradās vēlākā vakara stundā. Tie mielastu notiesāja vieni paši. Līdz ar to tie zaudēja lielisku iespēju dalīties ar saviem mazāk pārtikušajiem brāļiem un māsām, paši bieži vien nododoties dzeršanai (11:21). Ierodoties nabagākajiem draudzes locekļiem, gandrīz nekas vai vispār nekas vairs nebija atlicis. Iespējams, ka nabagie palaida garām pat pašu Eiharistu.

 3. Ingar, vai Tu domā, ka Vakarēdiens ir sile pie kuras var nākt cūkas? Un kā lai cūka uzzin, ka ir cūka?

 4. Katrs taču var savā “pareizajā” draudzē lūgties, mācīties Rakstus un iet pie vakarēdiena.

  Kādēļ būtu jālaužas pie citām draudzēm pie vakarēdiena, ja, piemēram, viņi netic Kristus klātbūtnei vakarēdienā, bet es ticu? Vai arī, ja es ēdu Kristus miesu, bet viņi nēsā apkārt un pielūdz?

  Kas tad būs šajā gadījumā nepareizāk – iešana vai nepielaišana?

  Ar cieņu,
  gviclo

Atbildēt