97. Kas mums palīdz dzīvot šķīsti un arī citādi pareizi?


Saucēja balss

“Ierīkojiet tuksnesī Tam Kungam ceļu, dariet klajumā kādas līdzenas tekas mūsu Dievam!” (Jes.40:3)

Saucēja balss


Vecajā Derībā bija pravietis, kas bija pazīstams kā ļoti taisns vīrs, Bauslības, uguns un gara cilvēks. Viņu sauca Elija. Vēlāk par viņu tika pravietots, ka reiz viņš atgriezīsies, “iekāms nāks Tā Kunga lielā un šausmu pilnā diena”. (Mal.3:23)

Pirms Jēzus sāka Savu darbu atklātībā, parādījās cilvēks, kas bija līdzīgs Elijam. Viņa vārds bija Jānis, parasti viņš tika saukts par Jāni Kristītāju. Reiz Jēzus teica mācekļiem, ka Jānis Kristītājs ir solītais Elija. Jānis ir pazīstams kā Bauslības vīrs. Viņš sagatavoja ceļu Jēzum, rādīdams ļaudīm Dieva svētumu un viņu pašu grēcīgumu. Viņu neīstajam svētumam jātop noārdītam, un pēc atgriešanās no grēkiem viņu pazemīgajām sirdīm jātop piepildītām ar Dieva žēlastību. Šo darbu pravietis apraksta šādi: “Visas ielejas lai piepilda, un visus kalnus un pakalnus lai nolīdzina; kas ir nelīdzens, lai top par līdzenu ceļu, un, kas paugurains, lai top par klajumu.” Kad Jānis aicināja cilvēkus atgriezties, viņi tika sagatavoti saņemt Evaņģēliju, grēku piedošanu no Dieva žēlastības.

Vienā ziņā Jāņa Kristītāja darbam jāturpinās mūsu vidū: Dieva Bauslībai jāparāda mums Viņa svētums un mūsu grēki. Tā Bauslība palīdz aizvest mūs pie Kristus, kurā mums ir dota grēku piedošana, dzīvība un svētība.

    Visuspēcīgais Tēvs, ļauj, ka Bauslības balss top dzirdama mūsu vidū, lai darītu redzamus visus grēkus un lai mūsu sirdīs iemājotu patiesa atgriešanās. Bet Savā lielajā žēlastībā palīdzi arī tiem, kas atgriežas, saņemt grēku piedošanu Jēzus Kristus, mūsu Pestītāja, dēļ. Āmen.

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.