117. Ko Dievs vēlas mums teikt ar vārdiem: "Es, tavs Kungs un Dievs"?


Atgriezies!

Aicinājums atgriezties mūsu laikos izskan reti, kaut arī Jēzus ir devis īpašu bausli. Augšāmcēlies Viņš sacīja: “Tā stāv rakstīts, ka Kristum bija ciest un augšāmcelties no miroņiem trešā dienā un ka Viņa Vārdā būs sludināt atgriešanos un grēku piedošanu visām tautām, iesākot no Jeruzālemes.” [Lk.24:46-47]

Atgriezies

Katrai paaudzei ir pienākums pārņemt un turpināt reiz iesākto apustuļu sprediķi. “Dievs tagad aicina visus cilvēkus visur atgriezties no grēkiem.” [Ap.d.17:30]

Bet kas tad ir tā atgriešanās no grēkiem, ko būtu jāsludina un katram jāveic?

To mums paskaidros apustuļu mācība.

Apustulis Pēteris par atriešanos mācīja tā: “Viņš mums pavēlējis tautai sludināt un apliecināt, ka Viņš ir Dieva iecelts soģis pār dzīviem un mirušiem. Par Viņu liecina visi pravieši, ka ikviens, kas tic uz Viņu, Viņa Vārdā dabū grēku piedošanu.” [Ap.d.10:42-43]

Pāvils mācīja tā: “Tāpēc zinait, brāļi, ka caur Viņu jums tiek sludināta grēku piedošana, un visās lietās, kurās Mozus bauslība jums nespēja sagādāt taisnošanu, ikviens, kas tic, caur Viņu tiek taisnots.” [Ap.d.13:38-39]

Šīs mācības kodols ir mūsu grēku piedošana Jēzus Kristus dēļ.

Kā redziet, Pestītājs pavēlēja sludināt atgriešanos, lai dāvātu grēku piedošanu.

Proti, atgriešanās ir ne vien savas necienības atzīšana Dieva priekšā, sirdsapziņas izbailes un mokas un grēka vaina, bet arī paļaušanās jeb ticība, ka Dievs pret mums ir žēlsirdīgs Jēzus Kristus dēļ, un dārgajās Jēzus asinīs dāvā mums visu grēku piedošanu.

Tātad atgriešanās ir nožēla un izmisums grēka dēļ un ticība.

Bieži mēdz uzskatīt, ka atgriešanās savā būtībā ir cilvēka izmainīšanās uz labu. Tomēr mūsu vecais cilvēks nekļūst labāks. Viņš ir jānokauj ar ikdienas grēknožēlu un ticību.

Grieķu valodā vārds “atgriešanās” nozīmē prāta maiņu, apgriešanos un atgriešanos pie Dieva. Dzīves izmaiņa ir vienīgi atgriešanās sekas. Citiem vārdiem sakot, grēku piedošanu mēs saņemam tādi, kādi mēs esam. Grēku piedošana ir pamatota nevis mūsu darbos, bet Kristus pestījošajā darbā. Bezdievīgo attaisno Dievs.

Cīņa ar grēku un novēršanās no netaisnības un ļaunā, apliecina, ka kristietis ir atgriezies pie Dieva. Bet tās visas ir ticības sekas, pienācīgi atgriešanās augļi. [Mt.3:8]

To arī Dievs vēlas redzēt pie mums. Un šis spēks mums nāk no ticības grēku piedošanai.

Birkas:



Abonē šīs atsauces.




Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.