96. No kādām lietām ticīgajiem ir jāizvairās, lai stāvētu uz pareiza ceļa?


Mācība par Jaunavu Mariju [1.daļa]

“No kurienes man tas, ka mana Kunga Māte nāk pie manis?” [Lk.1:43]

Apskata mērķis ir turpinājumos aplūkot mācību par Jaunavu Mariju Latvijas pareizticīgajā [LPB] un Latvijas Romas katoļu [LRKB] baznīcās – kas ir kopīgs, kas atšķirīgs.

Jautājums ir aktuāls tā iemesla dēļ, ka gan LPB, gan LRKB, diemžēl, ir vērojamas nebibliksas prakses un uzskati mācībā par Jaunavu Mariju, Mūsu Kunga un Pestītāja māti. Šie maldi var būt par apgrūtinājumu sirdsapziņai ticīgajam, kas vēlas turēties pie skaidras Svēto Rakstu mācības. Tādēļ aplūkosim, cik tālu baznīcas ir attīstījušas minēto mācību, un kas ir to atziņas avots? Kā izpaužas nebibliskās prakses, un kādas ir to sekas?

LPB mācība par Jaunavu Mariju

Skaidri un saprotami LPB mācība par Jaunavu Mariju ir apliecināta P.Pakalniņa sastādītajā “Pareizticīgo katehismā”, kas paredzēts pamatskolas pareizticīgajiem audzēkņiem. Katehisms ar Rīgas un visas Latvijas metropolīta Augustīna svētību izdots 1939.gadā, un pieejams Oficiālajā LPB mājaslapā internetā.

Pareizticīgo katehisma ievadā rakstīts: “Līdz šim mūsu pedagoģiskā literatūrā trūka ticības mācības grāmatas pamatskolas pareizticīgiem audzēkņiem, pieskaņotas skolas un baznīcas prasībām. Ar šo apcerējumu domāts atzīmēto trūkumu novērst. Lai atvieglinātu bērniem mācības vielas piesavināšanos, katram Vecās un Jaunās Derības stāstam šai grāmatā pievienoti daži jautājumi attiecībā uz tā saturu. Pārveidot šos jautājumus vai papildināt to skaitu atkarāsies no priekšmeta pasniedzēja. Pirms katra stāsta norādīta attiecīga vieta Svētos Rakstos, lai to vieglāk varētu uzmeklēt un, ja atļauj laiks, izlasīt ar bērniem klasē.”

Neskatoties uz to, ka katehisma saturs, kā apliecina autors, ir Svētie Raksti, tomēr sadaļā “Jaunās Derības stāsti” ir apskatīti arī sekojoši jautājumi:

1. Dievmātes piedzimšana

Kad visi jūdi gaidīja Pestītāju, viņu zemē dzīvoja dievbijīgi cilvēki — Joakims un viņa sieva Anna, abi no Dāvida cilts. Dāvids bija jūdu ķēniņš, kuram Dievs bija apsolījis, ka no viņa cilts piedzims pasaules Pestītājs. Viņi bija nodzīvojuši līdz sirmam vecumam, bet bērnu tiem nebija. Abi viņi sirsnīgi lūdza Dievu dāvāt viņiem bērnu, apsoloties atdot viņu dievnamā kalpošanai tam Kungam. Dievs paklausīja viņu lūgšanu: Joakimam un Annai piedzima meitiņa, kuru viņi nosauca par Mariju. Dievmātes piedzimšanu mēs svinam 8.septembrī.

2. Vissvētas Jaunavas Marijas ievešana dievnamā

Joakims un Anna nepiemirsa savu solījumu atdot savu meitiņu dievnamā kalpošanai tam Kungam. Kad Marijai bija trīs gadi, vecāki noveda viņu dievnamā. Tur trīs gadus vecā Marija pati, bez citu palīdzības, uzgāja pa dievnama kāpnēm, kuru augšgalā to sagaidīja augstais priesteris. Pēdējais, pēc Dieva norādījuma, ieveda viņu vissvētākā dievnama vietā, kur viņš pats varēja ieiet tikai vienreiz gadā. Joakims un Anna atstāja Mariju pie dievnama; še viņa tika audzināta kopā ar citām jaunavām. Marijas ievešanu dievnamā mēs svinam 21.novembrī.

3. Marijas saderināšanās

Kad Marijas vecāki jau bija miruši, priesteri saderināja [nodeva apgādībā] viņu ar tās radinieku, 80 gadus veco Jāzepu. Marijai šai laikā bija 14 gadi. Jāzeps, tāpat kā Marija, bija cēlies no Dāvida cilts. Viņš dzīvoja Nācaretā un pelnīja dienišķo maizi kā namdaris. Saderinājies ar Mariju, Jāzeps ņēma viņu savā namā un rūpējās par viņu kā tēvs.

4. Marijas pasludināšana

“Reiz, kad Marija lasīja pravieša Jesaja grāmatu, viņai parādījās tā Kunga eņģelis un sacīja: ‘Esi sveicināta, Dieva apžēlotā, tas Kungs ir ar tevi! Tu augsti teicamā starp sievām.” Marija iztrūkās un apjuka. Bet eņģelis viņai sacīja: “Nebīsties, Marija. Tu esi atradusi žēlastību pie tā Kunga. Tu dzemdēsi Dēlu, kuru Dievs apsolīja sūtīt cilvēku pestīšanai, un nosauksi Viņu par Jēzu.” Marija sacīja eņģelim: “Kā tas notiks, ja man nav vīra?” Eņģelis atbildēja viņai: “Svētais Gars nāks pār tevi, tamdēļ ari tavs Svētais Dēls sauksies par Dieva Dēlu. Dievam viss iespējams.” — “Es esmu tā Kunga kalpone,” sacīja Marija: “lai notiek tā, kā grib Dievs!” Un eņģelis atstāja viņu.” [Lk.1:36-56] Jaunavas Marijas pasludināšanu mēs svinam 25.martā.

5. Slavas dziesma Dievmātei

Patiesi pienākas svētīgu teikt Tevi Dieva dzemdētāju, mūžam svētīgo un visnenoziedzīgo un mūsu Dieva Māti. Mēs augsti teicam Tevi, patieso Dieva dzemdētāju, kas esi cienījama augstāk par Ķērubiem un slavējama daudz augstāk par Sēraviem, kas jaunavībā Dievu — Vārdu esi dzemdējusi.

Dziesmas pirmajā daļā mēs sakām, ka “patiesi pienākas slavēt ["svētīgu teikt"] Dieva dzemdētāju, kā Vissvētāko ["mūžam svētīgo un visnenoziedzīgo"] no cilvēkiem un sevišķi kā “mūsu Dievamāti”".

Dziesmas otrā daļā mēs dziedam, ka Dieva dzemdētājai pienākas daudz lielāka slava, nekā augstākiem eņģeļiem — Ķērubiem un Sēraviem: Jaunava Marija “dzemdējusi Dievu — Vārdu” un tāpēc stāv daudz tuvāk Dievam, nekā eņģeļi. Jēzus Kristus nosaukts par “Dievu — Vārdu” tāpēc, ka caur Viņu Dievs Tēvs atklājis cilvēkiem savu gribu līdzīgi tam, kā cilvēki vārdos izsaka savas domas un vēlēšanās.

6. Dievmātes aizmigšana

Pēc Jēzus Kristus pacelšanās debesīs Dievmāte nodzīvoja vēl kādus piecpadsmit gadus. Viņa dzīvoja pie apustuļa Jāņa. Apmeklēdama vietas, kur bija darbojies un mācījis viņas Dēls, Dievmāte bieži lūdza Dievu. Eļļas kalnā, no kura Jēzus pacēlās debesīs, viņa lūdza, lai Viņš ātrāk ņem to pie sevis. Pēc kāda laika Jēzus Kristus izpildīja viņas lūgšanu. Archeņģelis Gabriēls parādījās viņai un lika gatavoties nāvei. Pirms savas nāves viņa vēlējās pēdējo reizi redzēt visus apustuļus. Arī šī Dievmātes vēlēšanās piepildījās. Viņas nāves dienā Jeruzalemē sanāca visi apustuļi, izņemot Tomu. Parādījās arī apbrīnojamā spožumā pats Jēzus Kristus eņģeļu pavadībā un uznesa debesīs savas mātes dvēseli. Apustuļi ar degošām svecēm rokās un Dāvida dziesmas dziedādami apglabāja Dievmātes miesas Ģetzemanes dārzā. Trešā dienā ieradās Jeruzalemē apustulis Toms. Viņš gribēja redzēt Dievmātes mirstīgās miesas. Tad visi apustuļi atkal nogāja pie viņas kapa, bet tur atrada tikai autus, kuros bija ietītas viņas miesas. Kad apustuļi stāvēja neizprašanā par to, kur palikušas Dievmātes miesas, piepeši viņi ieraudzīja gaisā Dievmāti eņģeļu pulkā. Viņa sacīja apustuļiem: “Priecājieties! Es vienmēr būšu pie jums un vienmēr lūgšu Dievu par jums.” Tad apustuļi saprata, ka Jēzus Kristus uzmodinājis savas mātes miesas un uzņēmis tās debesis. Tā kā Dievmāte pēc savas nāves drīz uzmodās, un viņas nāve bija it kā miegs, tad to sauc par aizmigšanu. Dievmātes aizmigšanas dienu mēs svinam 15.augustā.

Diemžēl, par pamatu šiem katehisma punktiem [izņemot ceturto] ir ņemti aizkustinošie stāsti no herētiskajiem un kanonā neiekļautajiem Jaunās Derības apokrifiem, nevis, kā ievadā solīts, Svētie Raksti. Redzams, ka Jaunavai Marija, pretēji Svēto Rakstu mācībai, tiek dievišķota, kā arī tiek noliegta viņas nāve. Turklāt ir apliecināta viņas parādīšanās apustuļiem un apsolījums neatstāt pasauli. Nav grūti pamanīt šo stāstu līdzību ar Jēzus Kristus dzīvi, līdz ar to tie, pretēji Svētajiem Rakstiem, mazina mūsu Pestītāja godu. Diemžēl šadu mācību apliecina un svin LPB.

Lasiet arī 2.daļu »Abonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

14 atsauces par “Mācība par Jaunavu Mariju [1.daļa]”

 1. wrc:


  Nu RKB ir vēl smagākos maldos, kas nāks šeit turpinājumā, ja.
  Starp citu, interesanti, var parēķināt: pēc augstākrakstītā izriet, ka Marija mira 15 gadus pēc Kristus nāves, bet viņas nāvē klāt stāvēja visi apustuļi, izņemot Tomu. Cik es nojaušu, tad ap to laiku patiesībā daži apustuļi jau bija nogalināti ticības dēļ, vai arī es kļūdos, Pāvils gan vēlāk, bet viņš te nav pieskaitīts apustuļiem.

 2. Roberto:


  draugs wrc, par apustuļiem Tu, šķiet, nemaldies, ar nepacietību gaidīšu turpinājumus

 3. endzeliite:


  mjaaaaa…… :(

 4. pinokio:


  Kurš Viņu (Dievmāti) ir sastapis, tas vairs nezīdīs savu pirkstu, lai vērtu sev krelles no saviem sprieduļojumiem, tas vienkārši zinās, kā garšo Debesu piens, pieaugs un gudrākis taps. Tā tas ir bijis un būs, kamēr šī zeme līdz ar visiem smējējiem pāries. Džusss.

 5. mekletajs:


  Vai god.wrc,rakstot savu komentu,bija stingri pohains vai nedaudz gar sienu apsists jau agraak?…

 6. talyc:


  vai mekletajs būtu uzgājis kādus nopietnus – pretimliekamus argumentus šajā jautājumā?

 7. RaitisL:


  Esmu luterānis un izlasot rakstu par Mariju, tiesam skiet, ka Marijas slavinasana un pielugsana nak no apokrifiem. Un skiet, ka pretende uz sensacijas statusu. Jo manā Bībelē nekas nav rakstits par Marijas kautvai uznemsanu Debesis. Vai braliem un masam no LPB un RKB ir citas Bibeles? Jajauta ari kapec ir vajadziga Marijas pielugsme? Un ko par to saka Dievs? Man gan nav lielu iebildumu par Marijas uznemsanu Debesis, ja tas ir noticis fakts , ka ari citas vinas dzives detalas, bet svarigi lai mes neiebrauktu auzaas.

 8. Mariona:


  Labi, neatzīstiet apokrifus. Tāpat kā deuterokanoniskās grāmatas. Katram sava izpratne, diemžēl ne vienmēr pareiza.
  Bet:

  1) Tad Jēzus, ieraudzījis Savu māti un viņai līdzās mācekli stāvam, ko Viņš mīlēja, saka mātei: “Sieva, redzi, tavs dēls!” Pēc tam Viņš saka māceklim: “Redzi, tava māte!” (Jņ.19.26)
  Jēzus atstāja Mariju par Māti un aizbildni mums visiem.

  2) katoļi Mariju NEPIELŪDZ, bet godina!! Te ir liela atšķirība. Lūdzu nejaukt terminus.

 9. talyc:


  kā tad, kā tad…
  1) katoļi jau arī pāvestu nepielūdz :(tikai godina,
  ceļos mezdamies un skūpstot viņa gredzenu):

  2) “… un tad Jēzus teica pasaules ķēniņienei: “Ņem un izraugies
  pati sev uzticamus vīrus, un cauri gadsimtiem iecel tos pāvesta godā
  tie lai pēc kārtas valda pār tautām un zemēm, un lai paplašina valstības robežas.
  Bet tu, visus salaupītos dārgumus savāc vienkopus, lai atnākot es tevi
  atrodu pilnā mērā ar visu šo netiklību izgreznotu
  un varu dot tev pienākošos
  algu” [Mrion.12:3]

 10. sz:


  Nevajag godaat radiibu.Godaajiet Radiitaaju.

 11. talyc:


  (: esi sveicināta :) sz

 12. sz:


  Pareizaak buutu esi sveicinaats.

 13. talyc:


  nē, nē viss ir pareizi
  Lūk. 1:28
  es pārbaudīju

 14. wiseman:


  Lūdzu attopieties!
  1.Ja mēs Mariju saucam par Dievmāti, tātad viņa ir dieviete (ja jau dieva mate), bet mēs visi taču zinām, ka Dieva Vards skaidri saka, ka ir tikai VIENS DIEVS un citu dievu nav! Elkdievība ir grēks!
  2.Jezum bija cilvēcīgā daba un dievišķā. Cilvēcīgā daba nāca no Marijas, bet dievišķā – no Dieva. Marija bija vienkāršs cilvēks – Dieva kalps, kas ir pelnījusi mūsu cieņu, bet nevis godināšanu!
  3.Dieva vārdā vispār ir ļoti maz teikts par Mariju – kāpēc lai mēs viņai pievērstu tik lielu uzmanību un viņu godinātu? Pirmapustulistiskajās draudzēs, par kurām vēsta Dieva Vārds arī netika piekopts “Marijas kults”. Tas viennozīmīgi ir cēlies no viltus praviešiem.
  4.Lūkas 8:20-21
  “Un Viņam deva ziņu un sacīja: “Tava māte un Tavi brāļi stāv ārā un grib Tevi redzēt.”
  Bet Viņš atbildēdams tiem sacīja: “Mana māte un Mani brāļi ir šie, kas Dieva vārdu dzird un dara.” Šeit Jēzus pateica, ka Marija nav lielāka par citiem Viņa kalpiem!!!
  5.Jāņa 19:26-27
  “Tad Jēzus, ieraudzījis Savu māti un viņai līdzās mācekli stāvam, ko Viņš mīlēja, saka mātei: “Sieva, redzi, tavs dēls!”
  Pēc tam Viņš saka māceklim: “Redzi, tava māte!” No tā brīža māceklis viņu ņēma pie sevis.” Jēzus Mariju nenosauca par māti, bet vienkārši par sievu, un aiziedams palūdza māceklim parūpēties par Mariju,kas Jēzu bija uzaudzinājusi un bija lielās bēdās par Jēzus nāvi pie Krusta. Jēzus tīri cilvēcīgi parūpējās par to, lai Marijai būtu atbalsts pēc Viņa aiziešanas.
  6.Ja mēs lūgšanās uzrunājam Mariju vai citus svētos, tātad mēs kontaktējamies ar mirušo gariem. Bēt Dieva Vārds par to saka šādi: 5Mozus 18:10 “Lai tavējo starpā neatrastos neviens pats, kas savu dēlu vai savu meitu liktu sadedzināt ugunī, nedz arī, kas zīlē nākotni, nedz laika zīmju taujātājs, nedz čūsku apvārdotājs, nedz burvis,nedz vārdotājs, nedz garu izsaucējs, nedz pareģis, nedz mirušo izaicinātājs,jo visi, kas dara šīs lietas, Tam Kungam ir negantība..”

  Mīļie, iedziļinieties šajās lietās,studējiet Bībeli un lūdziet Dievam pēc gudrības, pareizi izprast Viņa Vārdu! AmenLasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.