201. Ko Bībele māca par Jēzus augšāmcelšanos no mirušajiem?


Pravietojums par zvēra zīmi

Ar savu melīgumu un pievilšanas spēku Antikrists pamazām panāk, ka tiek atjaunota pirmā zvēra vara – uzcelts un darīts dzīvs “pirmā zvēra tēls” jeb tiek atjaunota Romas impērija tās zudušajā varenībā (Atkl.13:12-15).

pravietojums par zvēra zīmi


Otrā zvēra valdīšanas laikā cilvēkiem tiks uzspiesta zvēra zīme, bez kuras nevarēs ne pirkt, ne pārdot.

Tātad laiks, kurā cilvēkiem tiks uzspiesta zvēra zīme, pravietojumā tiek saistīts ar tādas lielvaras izveidošanu, kas būs līdzīga zudušajai Romas impērijai. Un arī šajā pravietojuma daļā var ieraudzīt pārsteidzošas paralēles ar šodienas situāciju, ar jauna globāla politiska veidojuma – Eiropas Savienības – rašanos.

Eiropas Savienība šobrīd nepārprotami veidojas kā Svētās Romas impērijas replika.

Šādas valstu savienības izveidošanās ir vairāk nekā pārsteidzoša. Eiropas valstis, kas ģeogrāfiski ir Svētās Romas impērijas bijušās zemes – Lielbritānija, Francija, Itālija, Vācija, Austrija, Polija u.c. -, kuras gadu simtiem ir savstarpēji karojušas, un īpaši intensīvi – pēdējā gadsimtā, tagad ir izveidojušas valstu savienību, un šis veidošanās process apbrīnojami sekmīgi turpinās.

Tas, ka ar šāda senajam pravietojumam atbilstoša politiska veidojuma rašanos sakrīt arī tādu tehnoloģiju rašanās un ieviešana, kas pilnīgi atbilst senajam pravietojumam, liek mums pamatoti jautāt: vai senā pravietojuma piepildīšanās laiks jau ir klāt? Ja tas ir tā, tad kas mums par to būtu jāzina? Par ko tad mūs brīdina senais pravietojums?

Pirmkārt. Impērija, kas izveidosies kā Romas impērijas mantinieces – Svētās Romas impērijas – replika, kļūs par totalitāru, radikāli vardarbīgu režīmu, kas pilnīgi kontrolēs savus iedzīvotājus (15.-17.p.).

Otrkārt. Impēriju atbalstīs un palīdzes veidot Antikrists un viņa baznīca (ll.-15.p-).

Treškārt. īpašas tehnoloģijas (zvēra vārda vai viņa vārda skaitļa zīme) nodrošinās pilnīgu kontroli pār visu cilvēku ekonomisko darbību – līdz pat visikdienišķākajiem sīkumiem (16.-18.p.).

Ceturtkārt. Šīs tehnoloģijas, iespējams, būs saistītas ar cilvēka bioloģisku izmainīšanu (16:2).

Piektkārt. Cilvēki, kuri šīs tehnoloģijas pieņems un lietos, būs nošķirti no pestīšanas Kristū (14:9-10).

Sestkārt. Tās paaudzes dzīves laikā, kad šīs tehnoloģijas tiks vispārēji ieviestas, Kristus atnāks godībā tiesāt dzīvos un mirušos. Tās būs vēstures beigas un mūžības sākums (16:1).

Septītkārt. Šis laiks prasīs no ticīgajiem īpašu izturību un pacietību (14:12).

…septiņas nozīmīgas tēmas, kas noteikti būtu rūpīgāk jāapskata saistībā ar pravietojumu par Jāņa atklāsmes grāmatā pieminēto zvēra vārda vai viņa vārda skaitļa zīmi. Pirmā tēma tika izteikta ar tēzi: impērija, kas izveidosies kā Romas impērijas mantinieces — Svētās Romas impērijas — replika, kļūs par totalitāru, radikāli vardarbīgu režīmu, kas pilnībā kontrolēs savus iedzīvotājus.

Šī tēma caurvij visu pravietojumu. Jāņa atklāsmes grāmatas 13. nodaļas 15. pantā mēs lasām: “Tam [Antikristam] bija dotas spējas iedot dzīvības garu zvēra tēlam, lai zvēra tēls varētu runāt un panāktu to, ka visi, kas nepielūgtu zvēra tēlu, tiktu nokauti.”

Apustulis Jānis mums atklāj ilgāku vēsturisku procesu, ko varētu iedalīt četros posmos:

  1. tiek izveidots zvēra tēls, otrās Romas impērijas rūpīgs atdarinājums, taču tam trūkst dzīvības – organiskas garīgas un idejiskas dažādo impērijas daļu saiknes, vienotu mērķu un ideālu, kas nodrošinātu jaunizveidotā sociāli politiskā veidojuma dzīvotspēju;
  2. Antikrists un viņa viltus baznīca ar meliem, maldu mācībām un viltus brīnumiem iegūst augstāko garīgo autoritāti un ietekmi šajā jaunajā impērijā un iedod dzīvības garu zvēra tēlam -aizpilda garīgo un idejisko tukšumu;
  3. rezultātā zvēra tēls sāk runāt -bezdievīgā impērija iegūst ideoloģiju, kas nepieciešama varas koncentrācijai un izšķirīgajai ietekmei uz cilvēkiem, lai panāktu absolūtu kontroli pār tiem;
  4. kad bezdievīgās impērijas valdības ietekme uz cilvēku prātiem sasniedz kritisko varas masu, tiek panākts tas, ka visi, kas nepielūgtu zvēra tēlu, tiktu nokauti – tiek panākta absolūta kontrole pār cilvēkiem, tie, kas nevēlas iekļauties šajā sistēmā tiek iznīcināti.

Tieši uz šo ceturto, noslēdzošo impērijas tapšanas posmu attiecas pravietojums par zvēra zīmi.
Protams, ja mēs domājam par tik vardarbīgu režīmu, kas metodiski un plānveidīgi fiziski iznīcina savus pretiniekus, oponentus un citādi domājošos, šķiet neiespējami vilkt kādas nopietni domājamas paralēles ar Eiropas Savienību šodien, kas citādi būtu labi atpazīstama šajā pravietojumā, jo ir ļotilīdzīga Romas impērijai. Taču jāņem vērā, ka tikai zvēra tēla izveides — noslēdzošajā – ceturtajā — posmā atklājas tā īstā, vardarbīgā seja.

Mūsdienu situācijas pazīmes atbilst pravietojumā minētajam pirmajam zvēra tēla tapšanas posmam, tomēr tādēļ nevajadzētu izturēties pret notiekošo vieglprātīgi.

Jau šodien mēs varam ieraudzīt daudzas izteiktas pazīmes, kas liecina, ka ir radušies visi priekšnoteikumi tam, lai turpmākie procesi strauji (iespējams, pat vienas paaudzes laikā) attīstītos tādā virzienā, kas atbilst pravietojumam.

Ja pravietojumā minēto notikumu piepildījuma laiks ir jau pienācis un Eiropas Savienības izveidošanās ir ar to cieši saistīta, tad turpmākajos gados zvēra tēlā jeb ES ir jānotiek nopietnām pārmaiņām totalitārisma virzienā.
Saprotams, ka šādas izmaiņas nevar notikt strauji ES tapšanas stadijā, kad vēl zināmam valstu skaitam ir jālemj par savu līdzdalību tajā un kamēr vēl nav nodrošināti arī citi nepieciešamie priekšnoteikumi.
Tāpat jāņem vērā, ka līdz pilnīgai zvēra tēla izveidei varētu paiet arī ilgāks laiks, jo vēl nav skaidras topošās impērijas ģeogrāfiskās robežas.

Šeit būtu iespējami dažādi gala varianti:

  • visu vai daļas Vidusjūras baseina valstu iekļaušana (tas pilnīgāk atbilstu zvēra jeb otrās Romas impērijas robežām tās sākuma posmā – 4. gs.);
  • abu Ameriku pilnīga vai daļēja asociācija ar ES (tas pilnīgāk atbilstu zvēra ietekmes demarkācijas robežām otrās impērijas beigu posmā);
  • palikšana Eiropas kontinenta ietvaros. Protams, ir iespējami dažādi kombinēti varianti.

Jāņem vērā arī tas, ka – jo tālejošāka un konsekventāka būs ES ekspansija, jo ilgāks laiks paies līdz totalitārisma posmam.

Runājot par šķietami neiespējamo ES pārmaiņu šādas nebijušas bardzības pakāpes totalitārisma virzienā, ir jāatzīmē, ka vērojot vēsturiskos procesus Eiropā ilgākā laika posmā, atklājas kāda vienkārša likumsakarība – liberālāku valstisko formu secīga un periodiska nomaiņa ar totalitārām, un otrādi; turklāt šī liberālisma-totalitārisma svārsta vēziens ar katru reizi ievērojami pieaug.

Mēs šobrīd dzīvojam liberālajā posmā, kas ir tik liberāls kā nekad iepriekš kristīgās civilizācijas vēsturē. Šķiet, ka nu jau vairs nav iespējams aiziet vēl kur daudz tālāk liberalizācijas virzienā.

[Pārpublicēts no Biķeru Draudzes Avīzes Nr.6(22)]Birkas: , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

Viena atsauce par “Pravietojums par zvēra zīmi”

  1. Ingars:


    Man gan šķiet, ka vairāk šis pravietojums attiektos uz tuvajiem austrumiem vai pat drīzāk uz Krieviju, kas ir pietiekami agresīva, totalitāri orientēta, lai atbilstu pravietojumamLasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.