104. Ko Dievs pavēl septītajā bauslī?


Pasludināti brīvi Kristū

VAINĪGI saskaņā ar bauslību

DIEVA ŽĒLASTĪBAS TIESAS ZĀLE

Lai saprotamāk sludinātu Dieva Evaņģēlija labo vēsti, Sv. Pāvils lietoja tiesu sistēmā izmantoto terminoloģiju. Civiltiesā tiesnesis pasludina vainīgos par “vainīgiem”. Viņš arī pasludina tos, kas ir nevainīgi, par “nevainīgiem”. Taču, kā Sv. Pāvils skaidro, Dieva tiesas zālē notiek pavisam kas cits! Tas, ko Kristus ir darījis visu grēcinieku labā, liek norisināties visneizskaidrojamākajiem un negaidītākajiem notikumiem. DIEVS PASLUDINA TOS, KAS IR “VAINĪGI”, PAR “NEVAINĪGIEM” (Rom. 4:5)! Savā žēlastībā Dievs mūsu dēļ “apgriež visu kājām gaisā”.
“To [Jēzu], kas grēka nepazina, Viņš [Dievs] mūsu labā ir darījis par grēku, lai mēs Viņā kļūtu Dieva taisnība” (2. Kor. 5:21).

DIEVA EVAŅĢĒLIJA UZVARAS GĀJIENS

Pirmo Kristus sekotāju un 16.gs. reformācijas vadītāju degsme balstījās viņu ticības izpratnē par to, ko Dievs viņiem savā žēlastībā ir devis. Kristus nopelna dēļ Dievs pasludina grēciniekus par “nevainīgiem”!
Vai iespējams vēl lielāks iepriecinājums apsūdzēta grēcinieka sirdij (tavai un manai), kā izdzirdēt Dievu sakām: “Lai gan tu esi vainīgs, Kristus dēļ es tevi pasludinu par nevainīgu!”
Šī prieka avots nav mūsu emocijas, bet gan Dieva žēlastības darbs ārpus mums: nevainīgā Jēzus ciešanas pie krusta un Viņa uzvarošā augšāmcelšanās.

VIENI MĒS NEKO NESPĒJAM

Ņemot vērā mūsu stāvokli Dieva priekšā, Bībele skaidri māca:

  1. Mēs visi esam grēcinieki (Rom.3:23);
  2. Mūs visus tiesā (2.Kor.5:10);
  3. Taisnais soģis ir Dievs (2.Tim.Tim.4:8);
  4. Dievs neaizmirst grēkus (2.Moz.34:7);
  5. Pravietis Jesaja saka: “tas Kungs ceļas, lai darītu zināmu Savu sūdzību, lai spriestu tiesu pār tautām. tiesu pār tautām” (Jes.3:13);
  6. Dievs vienīgais nosaka, kas ir pareizi un kas ne (Ps..9:4; Jer.10:11).

DIEVA TIESAS ZĀLES PĀRSTEIGUMS

Tā kā mēs visi Dieva priekšā tiekam apsūdzēti mūsu grēku dēļ, mums visiem ir “jāizlīgst ar Dievu.” Bībele māca, ka tikai “Dievs mūs taisno” (Rom. 8:33-34). “Taisnot” nozīmē nodibināt pilnīgi jaunas attiecības Dieva un mūsu starpā. Dievs dara šo vareno žēlastības brīnumu (taisnošanu) caur sava Dēla Jēzus nāvi un augšāmcelšanos. Jēzus tika “nodots nāvē mūsu pārkāpumu dēļ un uzmodināts, lai mēs tiktu taisnoti” (Rom. 4:25).

Caur Bībeli Dievs mums vēsta, ka mēs esam “TAISNOTI ar Viņa asinīm” (Rom. 5:9). Mēs esam TAISNOTI Dieva “žēlastībā, [kas] sagādājis tiem pestīšanu Jēzū Kristū” (Rom. 3:24). Mēs esam TAISNOTI “Viņa žēlastībā” (Tit. 3:7). Mūs TAISNO pats Dievs (Rom. 8:33-34). “Jūs esat TAISNOTI Kunga Jēzus Kristus Vārdā un mūsu Dieva Garā” (1. Kor. 6:11).Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.