330. Kurus draudzei ir tiesības aicināt sludināšanas amatā?


Mīlestība pret visiem

Vēl Tas Kungs ir sacījis: “Tādēļ, ka šī tauta Man tuvojas tikai ar savu muti un Mani godā tikai ar savām lūpām, bet ar savu sirdi ir tālu nost no Manis, un viņu bijība Manā priekšā ir tikai ārīgi iemācīta cilvēku ieraža, tad Es joprojām apiešos ar šo tautu brīnišķā un neparastā veidā, tā, ka viņas gudro gudrība būs apkaunota un prātīgo saprāts būs aptumšots.” (Jes.29:13-14)

Mīlestība pret visiem


Vārdi “ar mīlestību pret visiem” tiešām attiecas uz visiem cilvēkiem, jo Kristiešiem ir jāmīl visi cilvēki. Vai tas nozīmē, ka jāmīl arī tas, ko cilvēks dara? Nu vai ziniet, – Mīlestības vārdā nav jāsamierinās ar viltus praviešiem un viņu maldiem!

Redzi kā stāv rakstīts: Es samaitāšu gudro gudrību un likšu kaunā prātnieku prātu (1.Kor.1:19). Vai tas nozīmē, ka Dievs būtu kāds kaitnieks, ka Viņš jau iepriekš izredz kādus apkaunošanai? Nē, bet lai taptu redzama atšķirība starp tiem, kas lūdz un paļaujas uz To Kungu un starp tiem, kas tikai saka: “Kungs! Kungs!”, paļaudamies uz savu “sirsnīgo” mīlestību.

Esat dzirdējuši teicienu likteņa ironija? – tad Dieva ironija ir daudz kārt pārāka par šā jēdziena izpratni. Pasaules nopietnākie prātnieki stāv tik veikli izsmieti, ka tie nezin savā pārgudrībā, kur likties, jo tie ir atcēluši Dieva vārdus savu likumu dēļ. Atzīt, ka esi maldījies?; …atzīt, ka visu laiku esi bijis viltus pravietis?; …atzīt, ka pats Dievs tevi ir iznesis cauri visām likstām, ne tu pats?

Lūdziet, tad jums taps dots pietiekoši pārbaudījumu šajā pasaulē; meklējiet, tad jūs atradīsit gana daudz izsmiekla pasaulē; klaudziniet, tad jums taps atvērts mūžībā. Ikviens, kas lūdz, dabū, un, kas meklē, atrod, un tam, kas klaudzina, taps atvērts. Sargaties no aklajiem ceļa rādītājiem, un īpaši no tiem, kas pravieto no sirds, jo no sirds iziet ļaunas domas, slepkavība, laulības pārkāpšana, nešķīstība, zādzība, nepatiesa liecība, zaimi… un tas viss sagāna cilvēku.

Pārbaudiet savus praviešus! Tas ir nesekojiet kā akli viltus mācītājiem. Ticiet, ka jūsu Tēvs debesīs var dot vēl daudz vairāk laba kā esat lūguši mīliet tai nozīmē – neļaut nevienam ieslīgt garīgā tumsā! Lūdziet visu, ko jūs gribat un lai cilvēki jums dara, tāpat, kā arī jūs darait viņiem, tas ir ko jūs darait vienam no šiem mazākajiem, to jūs darāt Kristum!

Es brīnos, kamdēļ jūs gribat drīzāk pieķerties tādām kristīgās mīlestības karikatūrām, kā reliģiskais unionisms, savstarpējā tolerance, kas ir māsas pasaulīgajai vienaldzībai un patiesībā ignorē kristīgu mīlestību gan pret Dievu uzticību Viņa vārdam gan pret savu tuvāko vēlēšanos palīdzēt viņam atzīt dievišķo patiesību. Es līdz ar Pāvilu brīnos, ka jūs tik drīz novēršaties no tā, kas jūs aicinājis Kristus žēlastībā, un piegriežaties citam evaņģēlijam. Es (tad-es-par-ne)brīnos, ka gribat būt veseli un bagāti.

Jēzus laikā arī ļaudis brīnījās, redzēdami mēmus runājam, kroplus veselus, tizlus staigājam un aklus redzam un par to viņi slavēja Israēla Dievu un sagaidīja vēl lielākus brīnumus. Un Jēzus, sirds iežēlojas par šiem ļaudīm. Viņi tika ne vien dziedināti, bet arī pabaroti. Redz, visos laikos jau ir kādi, kas visu sajauc un grib pārgrozīt Kristus evaņģēliju [Dieva lāsts guļ pār tiem] izrādiet vismaz jūs viņiem mīlestību.

Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva, un Kunga Jēzus Kristus, kas pats Sevi ir nodevis par mūsu grēkiem, lai mūs izglābtu no šīs tagadējās ļaunās pasaules pēc Dieva, mūsu Tēva, prāta. Viņam lai ir gods mūžu mūžos. Bet mums atliek vienīgi paklausība, ka nākam ticības vienībā un darām visu iespējamo, sludinām to evaņģēliju, ko esam saņēmuši, lai to veicinātu (1.Kor.1:10).

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.