10. Kad Dievs deva cilvēkiem savu likumu?


Kristus ir patiess Dievs

Šis ir patiesais Dievs un mūžīgā dzīvība. [1.Jņ.5:20]

Kristus ir patiess Dievs

Raksti apliecina, ka Kristus, Jaunavas Marijas Dēls, ir patiess Dievs. Īpaši Jāņa evaņģēlijā.

Vietas, kur Raksti runā par ticību uz Kristu, skaidri rāda Viņu kā patiesu Dievu, pretējā gadījumā tā būtu elkdievība un pirmā baušļa pārkāpums – Tev nebūs citus Dievus turēt manā priekšā. Dievs savu godu citam nedod. [Jes.42:8]

Mācība, ka Kristus ir patiess Dievs, ir pamatota Svētajos Rakstos ar drošām un noteiktām liecībām, īpaši Jaunajā Derībā, kur Kristus bieži ir saukts par Dievu, ar vārdiem, kas ir skaidri izteikti un precīzi formulēti, tādiem kā:

“Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs.” [Jņ.1:1]

Arī Jāņa 20:28 apustulis Toms saka: “Mans Kungs un Mans Dievs!”

Līdzīgi runā Pāvils par Kristu kā Dievu: “Kas ir Dievs pār visiem, augsti slavēts mūžīgi!” [Rom.9:5] Un: “Viņā mājo visa Dieva pilnība miesā.” [Kol.2:9]

Ja Kristus nav Dievs, tad arī Tēvs un Svētais Gars nav Dievs, jo mūsu ticības artikuls saka, ka Dievs ir trīsvienīgs, citiem vārdiem sakot – trīs atsevišķas personas vienā dievišķā būtībā. Tas ir Tēvs, Dēls un Svētais Gars.

Tādēļ, kad dzirdu Kristu sakām: “Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, Es jūs gribu atvieglināt,” [Mt.11:28] es ticu, ka viena dievišķā būtība nedalīta runā ar mani.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.