352. Kādā nolūkā mēs baudām Svēto Vakarēdienu?


Dievs nonāvē un Dievs atdzīvina

Dienvidāfrikas ķirurgs Kristiāns Bernards 1967.gadā sekmīgi veica pirmo cilvēka sirds pārstādīšanas operāciju, tādējādi šokējot visu pasauli. Viņš izdarīja griezienu pacienta krūtīs un apstādināja sirdsdarbību. Pēc tam viņš atjaunoja pacienta dzīvību, aizstājot viņa sirdi ar cita cilvēka sirdi. Viņš bija burtiski nonāvējis šo cilvēku, lai atkal darītu to dzīvu.

Dievs nonāvē un Dievs atdzīvina

Līdzīgi arī mūsu debesu Tēvs saka: “Es nonāvēju un Es daru dzīvu, Es ievainoju, bet es dziedinu..” (5.Moz.32:39). Mūsu grēku dēļ ikviens no mums agrāk vai vēlāk piedzīvo nāvi. Taču, gluži kā ķirurgs dziedina savu pacientu, vispirms ievainojot viņu, lai viņš taptu vesels, tāpat arī Dievs mūs ievaino ar bauslību, lai pēc tam dziedinātu ar Evaņģēliju.

AR BAUSLĪBU DIEVS MŪS IEVAINO

Vecajā Derībā Dievs, dodot savu bauslību senajiem israēliešiem, vienlaikus izteica gan apsolījumu, gan brīdinājumu: Viņš solīja tos svētīt, ja viņi ievēros bauslības prasības, bet arī brīdināja, ka sodīs, ja tie pārkāps Viņa bauslību. Israēlieši piekrita šādai bauslībā balstītai derībai. Viņi zvērēja: “Visus šos vārdus, ko Tas Kungs ir runājis, mēs izpildīsim” (2.Moz.24:3).

Tā kā israēlieši tomēr nespēja turēt šo zvērestu, Dievs īstenoja to, par ko bija brīdinājis. Līdzīgi ķirurgam, kurš ar skalpeli uzbrūk pacienta slimībai, Dievs izmantoja bauslību, lai uzbruktu savas tautas grēkiem. Ar pravieša Jeremijas lūpām Dievs sacīja: “Es tevi piemeklēju .. tavu daudzo noziegumu un tavu lielo grēku dēļ” (Jer.30:14).

AR EVAŅĢĒLIJU DIEVS MŪS DZIEDĒ

Taču Dievs ne tikai sodīja savu tautu ar bauslības starpniecību. Viņš to ievainoja, lai sasniegtu daudz augstāku mērķi. Pravietis Jeremija apraksta arī tālāko Dieva rīcību: “Es sasiešu tavas vātis un dziedēšu tavas brūces” (Jer.30:17). Lai gan ar bauslību Dievs bija ievainojis savu tautu, Viņš solījās to dziedināt ar Evaņģēliju. Viņš darbojās savā tautā kā ķirurgs, vispirms ievainojot un apstādinot viņu slimās un grēcīgās sirdis, bet pēc tam ar Evaņģēliju atgriežot tos jaunā dzīvībā (Ec.36:26).

Pravieši atzina, ka Dievs nekad nav grasījies pestīt savu tautu ar bauslības starpniecību. Lasot Vecajā Derībā, ka Dievs gan ievaino, gan arī dziedina (5.Moz.32:39), viņi tajā saskatīja gan bauslības lāstu, gan arī Evaņģēlija pestīšanas solījumu. Tādēļ viņi arī ar pārliecību sludināja: “Nāciet, atgriezīsimies atkal pie Tā Kunga! Viņš mūs gan ir saplosījis, Viņš mūs arī dziedinās” (Hoz.6:1).

LAI MŪS DZIEDINĀTU, DIEVS IZMANTO BAUSLĪBU UN EVAŅĢĒLIJU

Arī šodien Dievs joprojām iedarbojas uz mums šajos divos veidos: ievaino ar bauslību un dziedina ar Evaņģēliju. Saklausot bauslības pārmetumu vai piedzīvojot sodu par saviem grēkiem, nedomājiet, ka Dievs ir jūs pametis. Šis pārmetums ir tikai Viņa darbošanās sākums jūsu dzīvē (Ebr.12:6-11). Ievainojot jūs ar bauslību, Dievs aicina uz grēku nožēlu. Taču nekrītiet izmisumā, jo Viņš jūs noteikti arī dziedinās, piedodot grēkus caur Jēzus Kristus Evaņģēliju!

Dievs ir sūtījis savu Dēlu Jēzu Kristu, lai dziedinātu cilvēku dvēseles. Kristū Dievs dāvā pestīšanu no grēka un tā nāvējošās varas (Mt.9:2-8; Ap.d.10:38). Ja jūsu sirdi nospiež grēks un vainas apziņa, atcerieties, ka jūsu glābiņš ir Jēzus (Jes.53:5; 1.Pēt.2:24). Līdzīgi praviešiem, centīsimies saprast, kā Dievs darbojas mūsos gan caur Vecās Derības bauslību, gan caur sava Dēla Evaņģēliju. Lai Viņa solījumi iedvesmo mūs lūgšanai: “Dziedini mani, ak, Kungs! Tad es būšu dziedināts; palīdzi man, tad ir palīdzēts” (Jer.17:14). Jo Jēzū Dievs dziedēs mūsu salauztās sirdis un pārsies visas mūsu dvēseles vātis (Ps.147:3).

BAUSLĪBA UN EVAŅĢĒLIJS MUMS NEPIECIEŠAMI IK DIENAS!

Cik gan brīnišķi ir apzināties, ka Dievs ar savu dzīvo vārdu gan nonāvē, gan atdzīvina, gan ievaino, gan dziedina (5.Moz.32:39). Taču tikai ar “apziņu” vien, ka Dievs caur savu dzīvo vārdu mūs ievaino un dziedina, nepietiek. Līdzīgi kā no zālēm nav nekāda labuma, ja tās vienkārši stāv plauktā, tā arī Dieva dzīvā vārda zāles nevar mūs dziedināt, ja mēs regulāri nelasām Bībeli un nestiprinām sevi ar Kristus miesu un asinīm Svētajā Vakarēdienā.

Iedomājieties, cik muļķīgi būtu ieiet aptiekā, izlasīt daudzo zāļu etiķetes, apbrīnot to ārstniecisko spēku, taču tā arī nekad tās nenopirkt un nelietot. Tieši tikpat muļķīgi ir apbrīnot Dieva vārda dziedinošo spēku, atturoties ik dienas lietot Viņa dzīvo vārdu.

Nevilcinieties! Sāciet jau šodien savu jauno “garīgo diētu.” Neatstājiet Dieva dzīvības zāles plauktā. Ik dienas studējiet Bībeli, uzņemot sevī Dieva ievainojošo un dziedinošo vārdu. Uzņemiet dzīvo vārdu, pēc iespējas biežāk baudot Kristus patieso miesu un asinis. Ik svētdienas ar dedzību un nepacietību steidzieties uzklausīt Dieva dzīvo vārdu, kas arī “darbojas ar savu spēku jūsos” (1.Tes.2:13). Un, visbeidzot, iepriecinieties ik dienas, zinot, ka Dievs, jūsu dvēseles Ārsts, “sasien tavas vātis un dziedē tavas brūces” ar savu Evaņģēliju (Jer.30:17).

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.