15. Par ko Dievs runā pirmajā plāksnē?


Altāra Sakraments

1. Vēstulē korintiešiem apustulis Pāvils, pirms viņš runā par Svēto Vakarēdienu, atsaucas uz Veco Derību, norādīdams, ka Dieva žēlastība arī tajā laikā ir izpaudusies kā nepārtraukta Dieva klātbūtne pie saviem ļaudīm.

Altāra Sakraments


Kad Dieva tauta savā ceļojumā pa tuksnesi bija izslāpusi, tad Mozus ar zizli sita pa klinti, un no tās izšļācās ūdens, kas ceļiniekus atveldzēja un uzturēja pie dzīvības. Pāvils norāda, ka “šī klints bija Kristus” (1. Kor. 10:4). Tāpat kā tas bija Vecās Derības laikā, tā arī šodien Dievs ir kopā ar savu tautu – kristiešiem. Uz to skaidri norāda Kristus vārdi Mateja evaņģēlija beigās: “Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.” (Mt. 28:20) Īpašā veidā šis Kristus klātbūtnes apsolījums piepildās Svētajā Vakarēdienā.

Tātad Kristus baznīcā bez Kristības vēl ir otrs Sakraments – Svētais Vakarēdiens jeb Altāra Sakraments. Par Vakarēdienu to sauc tāpēc, ka Kristus to iedibināja vakarā pirms savas krusta nāves. Šī diena kristīgajā baznīcā tiek pieminēta katru gadu, un to sauc par Zaļo ceturtdienu.

Jaunajā Derībā Pāvils lieto līdzīgu apzīmējumu “Tā Kunga mielasts” (1.Kor.11:20). Tajā pašā vēstulē Pāvils Svēto Vakarēdienu sauc arī par “Tā Kunga galdu” (1.Kor.10:21). No tā cēlies izteikums – Dieva galds, kas norāda, ka Svētā Vakarēdiena saimnieks ir pats Dievs. Tas ir Viņa Galds, Viņš pats klāj un Viņš pats ir arī barība, kas tiek sniegta. Svēto Vakarēdienu Pāvils (1. Kor. 10:16) vēl sauc arī par “savienošanos” (grieķiski koinonia, latīniski communicatio un participatio). Šis vārds norāda, ka Svētais Vakarēdiens ir savienošanās ar Kristus miesu un asinīm. Luters Lielajā katehismā Svēto Vakarēdienu sauc arī par Altāra Sakramentu, tā norādot uz vietu, kur Svētais Vakarēdiens tiek svinēts.

Runājot par Altāra Sakramentu Lielajā katehismā, Luters izšķir trīs galvenās daļas – kas šis Sakraments ir, ko tas mums dod un kā tas saņemams. Visas šīs daļas ir stingri pamatotas Dieva vārdā un “jāzina katram, kas grib būt kristietis un iet pie Sakramenta” (M. Luters). Tādēļ vispirms mēs pārliecināsimies, cik nozīmīgi ir turēties pie atziņas, ka pareiza Altāra Sakramenta izpratne un pamats ir atrodami vienīgi Kristus Svētā Vakarēdiena iedibināšanas vārdos.

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.