270. Ko Svētajā Lūgšanā mēs lūdzam visupirms?


Atkal satikšanās uz mūžu

Kad Ādams un Ieva krita grēkā, viņu nepaklausība šķīra viņus no Dieva. Viņš tos izdzina no Ēdenes dārza un vārtos nolika eņģeli ar zobenu, lai viņi nevarētu atgriezties (1.Moz.3:24). Kā parādīts šajā gleznā, Pastarās tiesas dienā Dievs liks eņģeļiem pasludināt lielo atkalredzēšanās visiem tiem, kuri miruši ticībā uz Kristu (1.Tes.4:16).

Atkal satikšanās uz mūžu


Cik priekpilna būs šī atkalredzēšanās! Jau tagad gatavojieties šo visbrīnišķīgāko tikšanos. Nedomājiet, ka jūs tikai “varbūt” varētu tajā piedalīties.

VARAT BŪT DROŠS, KA JŪS TUR BŪSIET

Jūs varat būt pilnīgi pārliecināts, ka būsiet tur, kur notiks šī lielā atkalredzēšanās. Vispirms jau tāpēc, ka jūs zināt – jūsu debesu Tēvs Kristū ir samierinājis pasauli ar sevi (2.Kor.5:18-19). Tomēr Jēzus arī saka: “Ne ikkatrs, kas uz Mani saka: Kungs! Kungs! – ieies Debesu valstībā..” (Mt.7:21). Uz lielo atkalredzēšanos tiks vienīgi tie, kas uzticas Dieva glābjošajam spēkam un vēstij no krusta: “Kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts, bet, kas netic, tiks pazudināts” (Mk.16:16).

Nežēlīgā un ciešanu pilnā Kristus krusta nāve ir devusi mums iespēju būt samierinātiem ar Dievu. Šī ir Dieva labā vēsts ir jums: Kristus nāves un augšāmcelšanās dēļ jūs ar Dievu atkal varat būt draugi (Rom.5:1).

KRISTUS KRUSTS IR ATSLĒGA, KAS JŪS SAVIENO AR DIEVU

Kristus krusta nāve ir tas ceļš, kādā Dievs jūs noved pie lielās atkalredzēšanās. Ar apustuļa Pāvila muti Dievs saka: “Kad pasaule ar savu gudrību Dievu Viņa gudrībā neatzina, tad Dievam labpatika izglābt ticīgos ar ģeķīgu sludināšanu [par Kristus nāvi pie krusta].. Jo Dieva ģeķība ir gudrāka nekā cilvēki, un Dieva nespēks ir stiprāks nekā cilvēka.. Bet, kas ģeķīgs pasaulē, to Dievs ir izredzējis, lai liktu kaunā gudros; un, kas nespēcīgs pasaulē, to Dievs ir izredzējis, lai liktu kaunā stipros” (1.Kor.1:21, 25, 27).

Jā, būdami Kristū jūs būsiet klāt pie lielās atkalredzēšanās. Un jūs caurcaurēm būsiet Dieva klātbūtnē, jo “pateicoties Viņam, esat jūs vienībā ar Kristu Jēzu, kas mums kļuvis par Dieva gudrību, par taisnību, par dzīves svētumu un pestīšanu” (1.Kor.1:30).

GATAVOJIETIES UZ LIELO ATKALREDZĒŠANOS AR PRIECĪGĀM GAIDĀM!

Sākot gaidīt lielo atkalredzēšanos ar Dievu, ko sagādājusi Kristus krusta nāve, atveriet Bībelē 1.Tes.4:14-18. Iegaumējiet šos brīnišķīgos Dieva vārdus, kas zīmē tik dzīvu un neaizmirstamu ainu par to, kur jūs drīz būsit: “Jo tāpat, kā mēs ticam, ka Jēzus ir nomiris un augšāmcēlies, Dievs arī aizmigušos caur Jēzu vedīs godībā kopā ar Viņu. To mēs jums sakām, balstoties uz mūsu Kunga vārdu: mēs, kas līdz mūsu Kunga atnākšanai paliksim dzīvi, ne ar ko nebūsim priekšā tiem, kas aizmiguši. Pats Kungs nāks no debesīm, kad Dievs to pavēlēs, atskanot erceņģeļa balsij un Dieva bazūnei: tad pirmie celsies tie, kas ticībā uz Kristu miruši. Pēc tam mēs, dzīvie, kas vēl pāri palikuši, kopā ar viņiem tiksim aizrauti gaisā padebešos, pretim Tam Kungam. Tā mēs būsim kopā ar To Kungu vienumēr.”

Pēc šī brīnišķīgā apraksta kā lielā atkalredzēšanās notiks Pāvils piebilst: “Iepriecinait cits citu ar šiem vārdiem!” Tas pasaka visu. Caur Kristu Dievs Tēvs ir jūs samierinājis ar sevi, neraugoties uz jūsu grēkiem. Tāpēc vērsiet savas domas uz debesīm, kur jūs atkal būsiet kopā ar Dievu un sastapsieties ar visiem saviem mīļajiem, kas miruši ticībā uz Jēzu Kristu. Tas lai sniedz jums mierinājumu, gūstiet iepriecinājumu šajos vārdos!

    Mīļais Kungs, ik dienas vērs manas domas uz debesu lietām, lai es tādējādi pat grūtos brīžos gūtu mierinājumu cerībā uz lielo atkalredzēšanos. Šī Tevis radītā pasaule ir brīnišķīga, tomēr es, tāpat kā Pāvils, ilgojos atraisīties un būt kopā ar Tevi, kas ir daudz labāk (Fil.1:23). Āmen.

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.