265. Kāds Dieva apsolījums sevišķi mūs iepriecina, ja mēs zinām, ka paši esam slikti lūdzēji vai arī neprotam lūgt?


Par miesas augšāmcelšanos

Kādas Svēto Rakstu vietas liecina par miesas augšāmcelšanos?

Par miesas augšāmcelšanos

Par miesas augšāmcelšanos liecina sekojošas Svēto Rakstu vietas:

Kad man nebūs vairs ādas šīs – tomēr miesā es skatīšu Dievu! Es viņu skatīšu pats, manas acis redzēs, ne citas! [Ij.19:26-27]

Jēzus sacīja: “ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība. Kas tic uz mani, tas dzīvos, kaut arī viņš mirtu!” [Jņ.11:25]

“Mana Tēva griba ir, lai ikvienam, kas skata Dēlu un tic viņam, būtu mūžīgā dzīvība, un es to augšāmcelšu pastarā dienā.” [Jņ.6:40]

Kas manu miesu ēd un manas asinis dzer, tam ir mūžīgā dzīvība, un es to augšāmcelšu pastarā dienā. [Jņ.6:54]

mirušie celsies augšām, to arī Mozus ir rādījis stāstā par ērkšķu krūmu, kur Kungu sauc par Ābrahāma Dievu, Īzaka Dievu un Jēkaba Dievu. Dievs nav mirušo, bet dzīvo Dievs, jo viņam visi ir dzīvi.” [Lk.20:37-38]

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.