Ieskaties

1 komentārs par “Tu mani pazīsti, jo klausi to, kas mani sūtījis

 1. Uz farizeju jautājumu, kad nākšot Dieva valstība, Viņš tiem atbildēja: “Dieva valstība nenāk ārīgi redzamā veidā. Nevarēs arī sacīt: redzi, še viņa ir vai tur, – jo, redziet, Dieva valstība ir jūsu vidū.”(Lūk. 17:20-21)

  Sekojošo jūs nepildāt:
  Ja jūs turēsit Manus baušļus, jūs paliksit Manā mīlestībā, itin kā Es esmu turējis Sava Tēva baušļus un palieku Viņa mīlestībā.(Jāņa 15:10) Vai jums, rakstu mācītāji un farizeji, jūs liekuļi! Jo jūs dodat desmito tiesu no mētrām, dillēm un ķimenēm un atstājat bez ievērības svarīgāko bauslībā: tiesu, ŽĒLASTĪBU un ticību. Šo jums bija darīt un to neatstāt.(Mat. 23:23)

  KO ESAT ATMETUŠI: Septītā gada beigās TEV JĀTUR ATLAIDE. Un šie ir atlaides noteikumi: ikvienam aizdevējam būs atlaist, ko tas savam tuvākam aizdevis; viņam nebūs likt nedz SAVU TUVĀKO, NEDZ SAVU BRĀLI SPAIDOS, jo ŠĪ ATLAIDE ir PASLUDINĀTA TĀ KUNGA DĒĻ. No svešinieka atprasi, pat piedraudot, bet, kas pie tava brāļa, to lai tava roka atlaiž. ĪSTENĪBĀ tavā tuvumā NEVAJADZĒTU BŪT NEVIENAM NABAGAM, jo Tas Kungs tevi svētīdams svētīs tai zemē, ko Tas Kungs, tavs Dievs, tev dos par mantojumu un īpašumu, ja tu tikai KLAUSĪDAMS KLAUSĪSI Tā Kunga, sava DIEVA, BALSIJ, lai turētu un DARĪTU VISUS ŠOS BAUŠĻUS, ko es tev šodien pavēlu. Jo Tas Kungs, tavs Dievs, tevi svētīs, tieši kā Viņš to tev ir teicis; un tu aizdosi daudzām tautām, bet pats neaizņemsies, un tu valdīsi pār daudzām tautām, bet viņām pār tevi nebūs valdīt. Kad tavā starpā būs kāds nabags vīrs, viens no taviem tautas brāļiem, kādos tavos vārtos tavā zemē, ko Tas Kungs, tavs Dievs, tev dos, tad neapcietini savu sirdi un NEAIZSLĒDZ SAVU ROKU sava nabaga brāļa priekšā, bet atvērdams atver viņam savu roku un AIZDODAMS AIZDOD VIŅAM TIK, CIK VIŅAM VAJAG TRŪCĪBĀ. SARGIES, KA TAVĀ SIRDĪ NAV BLĒDĪBAS un ka tu nespriestu: septītais gads – atlaides gads ir tuvu. Un lai tava acs nebūtu nenovīdīga uz tavu nabago brāli, ka tu viņam nekā nedod: tad VIŅŠ TEVIS DĒĻ BRĒKS uz To Kungu, un TAS TEV BŪS PAR GRĒKU. Dodams dod viņam, lai tava sirds nav ļauna, kad tu viņam dod, jo tādēļ Tas Kungs, tavs Dievs, tevi svētīs visā tavā darbā un visās lietās, kur tu savu roku pieliksi,(5. Moz. 15:1-10)

  Tāpat lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu LABOS DARBUS un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs. Nedomājiet, ka Es esmu atnācis atmest bauslību vai praviešus. Es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt. Jo patiesi Es jums saku: tiekāms debess un zeme zudīs, NEZUDĪS NEVIENA NE VISMAZĀKĀ RAKSTU ZĪMĪTE, NE RAKSTA GABALIŅŠ NO BAUSLĪBAS, iekāms viss notiek.(Mat. 5:16-18)

  GRĒKU DĒĻ JŪS NEVARAT SEKOT:
  Tad Viņš atkal tiem sacīja: “Es aizeimu, un jūs Mani meklēsit un tomēr mirsit savos grēkos. Kurp Es eimu, tur jūs nevarat līdzi nākt.(Jāņa 8:21) Tādēļ Es jums sacīju, ka JŪS MIRSIT SAVOS GRĒKOS. Jo, JA JŪS NETICĒSIT, KA Es TAS ESMU, jūs mirsit savos grēkos.(Jāņa 8:24) Un nav neviena, kas piesauc Tavu Vārdu, kas uzmostas un tveras pie Tevis, jo Tu apslēp mums Savu vaigu un atstāj mūs, ka mēs nonīkstam savos grēkos. (Jes. 64:7) Un Es lūgšu Tēvu, un Viņš DOS CITU AIZSTĀVI, lai Tas būtu pie jums mūžīgi. (Jāņa 14:16)
  Jūs mirsiet savos grēkos ja neticēsiet ka Dievs un Jēzus mani sūtījis!!!
  Jo, itin kā Tēvam ir dzīvība pašam Sevī, tāpat Viņš arī Dēlam ir devis, lai Tam būtu dzīvība pašam Sevī.(Jāņa 5:26) Bet jūs Svēto un Taisno esat aizlieguši un lūguši, lai jums dāvā slepkavu, bet dzīvības Valdnieku jūs esat nonāvējuši, Viņu Dievs ir uzmodinājis no mirušiem, tam mēs esam liecinieki.(Ap. d. 3:14-15)
  Sodomas noziegums: lepnība, maizes pilnība un dzīve bez bēdām, tāda bija viņas un viņas meitu dzīve. Bet nabagam un trūkuma cietējam tā nesniedza palīdzīgu roku. (Ec. 16:49)
  Šis ir iespēju laiks, apžēlošanas laiks!!! Nepalaidiet to garām patiesi saku…
  Jo no iekšienes, no cilvēka sirds, iziet ļaunas domas, nešķīstība, zādzība, slepkavība, laulības pārkāpšana, mantkārība, blēdība, viltība, ienaidība, skaudība, Dieva zaimošana, lepnība, vieglprātība. Viss tāds ļaunums iziet no iekšienes un apgāna cilvēku.“(Marka 7:21-23)
  Tāpēc Es jums saku: ikkatru grēku un ikkatru zaimošanu cilvēkiem piedos, bet Gara zaimošanu nepiedos. Un, kas ko runā pret Cilvēka Dēlu, tam tas tiks piedots; bet, kas ko runā pret Svēto Garu, tam tas netiks piedots ne šinī, nedz nākošā mūžā.(Mat. 12:31-32)
  Atgriezies no saviem grēkiem un tev piedos!!!

  Dieva miers un mīlestība jūsu sirdīs!

  P.S: Nēsat peļķes, esat kā strauti dzīvības pilni! To, ko dzirdat no manis sakat visiem kas jūs uzņem!!!

Atbildēt