107. Ko Dievs aizliedz astotajā bauslī?


Tēzes par Baznīcu

I Baznīca šī vārda tiešajā nozīmē ir svēto sadraudze [Gemeinde], kas ir visu to summa, kuri ir tikuši Svētā Gara ar Evaņģēliju aicināti [izsaukti] ārā no pazudušās un nolādētās cilvēces, kuri patiesi tic Kristum un caur šo ticību ir tikuši svētdarīti un iekļauti Kristū.

Tēzes par Baznīcu

II Baznīcai šī vārda tiešajā nozīmē nepieder bezdievji, liekuļi, neatdzimušas personas un herētiķi.

III Baznīca šī vārda tiešajā nozīmē nav redzama.

IV Tā ir patiesā ticīgo un svēto baznīca, kurai Kristus dāvāja debesu valstības atslēgas. Šī baznīca, tātad, ir reāla un ir vienīgā garīgo, dievišķo debess svētību, taisnības, spēka, autoritātes utt. īpašniece un apliecinātāja.

V Lai gan patiesā baznīca šī vārda tiešajā nozīmē nav redzama, un tās būtība vēl nav [pilnībā] atšķirama, tās pazīmes ir šķīsta Dieva vārda sludināšana un Svēto sakramentu pārvaldīšana saskaņā ar Kristus iestādījumu.

VI Vārds “baznīca” šī vārda netiešajā nozīmē arī tiek lietots Svētajos Rakstos, un ir redzamā visu to summa, kas tikuši aicināti, tas ir, visi tie, kuri atklāti atzīst un ievēro Dieva vārdu, kā tas tiek sludināts un lieto Svētos Sakramentus. Šī baznīca [universālā, katoliskā baznīca] sastāv gan no labiem, gan ļauniem cilvēkiem. Atsevišķās tās daļas, tas ir, draudzes, kas izkaisītas tuvu un tālu un kurās Dieva vārds tiek sludināts un Sakramenti pārvaldīti, arī tiek sauktas par baznīcām [partikulārām baznīcām], jo šajās redzamajās kopienās neredzamā, patiesā, ticīgo, svēto un Dieva bērnu baznīca šī vārda tiešajā nozīmē ir apslēpta un tāpēc ārpus to skaita, kas tikuši aicināti, izredzētie nav atrodami.

VII Uz redzamām draudzēm, kurās Dieva vārds un Sakramenti ir atrodami pēc to būtības, vārds “baznīca” Svētajos Rakstos tiek attiecināts neredzamās patiesi ticīgo baznīcas dēļ. Pat tad patiesā, neredzamā baznīca ir apslēpta tajās, ja tā sastāv tikai no diviem vai trim cilvēkiem, un šai sadraudzei ir tā vara, kuru Kristus ir devis visai baznīcai.

VIII Lai arī Dievs pulcē svēto izredzēto baznīcu pat tur, kur Viņa vārds netiek sludināts visā tā skaidrībā un Svētie Sakramenti netiek pārvaldīti pilnībā saskaņā ar Kristus iestādījumu [ar noteikumu, ka Dieva vārds un Sakramenti netiek pilnībā noliegti un to būtība saglabāta], ikvienam pienākas, augstu vērtējos savu pestīšanu, vairīties [bēgt] no visiem maldu mācītājiem, nošķirties no visām heterodoksām organizācijām vai sektām un atklāti atzīt un stingri ievērot uzticību ortodoksām draudzēm un to ortodoksajiem sludinātājiem, lai kur tādus atrastu.

  • Dieva bērni ir atrodami pat maldīgās, heterodoksās draudzēs, un patiesā baznīca manifestēsies tur atrodamajās skaidrā vārda un Sakramentu atliekās.
  • Katram pienākas, augstu vērtējot savu pestīšanu, vairīties [bēgt] no visiem maldu mācītājiem un nošķirties no sadraudzības ar heterodoksām organizācijām vai sektām.
  • Katram kristietim pienākas, augstu vērtējot savu pestīšanu, atklāti atzīt un stingri ievērot uzticību ortodoksām draudzēm un to ortodoksajiem sludinātājiem, lai kur tādus atrastu.

IX Pestīšanas guvumam absolūti nepieciešama ir vienīgi piederība Dieva neredzamajai baznīcai, uz kuru vienīgo attiecas baznīcai sākotnēji dotie brīnišķīgie apsolījumi.

Birkas: , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.