301. Kādēļ arī mazi bērni ir jākrista?


Taisnošana un svētdarīšana

Kristīgā prieka iemesls ir grēcinieka apziņa, ka viņš ir Dieva žēlastības glābts (taisnots) (Rom.5:1). tad Dieva taisnojošais vārds izplaukst uz Kristu vērstā mīlestības dzīvē (svētdarīšana – Gal.5:6). Šo divu mācību skaidra izpratne slavē Jēzu Kristu un grēku piedotā grēcinieka sirdī ienes prieku; šo divu mācību jaukšana aizēno Kristus godību grēcinieka acīm un rada vienīgi raizes un skumjas.

Taisnošana un svētdarīšana

TAISNOŠANA

SVĒTDARĪŠANA

Dieva darbs, kas veikts ārpus grēcinieka – Kristū (Jes.53:11; 2.Kor.5:19). Dieva darbs grēciniekā, kurā Dievs darbojas ar jauno cilvēku visā tā dzīves laikā (Fil.2:12-13; 3:12; Kol.3:2-5; Tit.2:11-12).
Tūlītējais Dieva taisnošanas darbs
Kad mēs tiekam taisnoti, tas notiek UZREIZ! (Rom.8:1; Ebr.7:27).
Pakāpenisks dziedināšanas process
Svētdarīšana ir attālināšanās no vecā Ādama ik dienas, mūsu dzīves Kristū atjaunošana ik dienas (Rom.6:11-13; 2.Kor.4:16; Kol.3:10).
Vienlīdzīga
Mēs visi esam vienādi taisnoti Dieva priekšā; Viņa priekšā pestīšana visiem ir vienāda (Rom.3:30; 5;18; Gal.3:8, 28).
Pakāpes
Tie, kas ir taisnoti, atrodas dažādās savas svētdarīšanas pakāpēs (Rom.12:6; 1.Kor.7:7; 12:9, 28; Ef 4:7; 2.Tim.2:20-21).
Piepildīta
Taisnošana tiek pabeigta brīdī, kad Dieva dusmas tika gandarītas pie krusta. Tā ir piepildīta, lai mēs caur kristību varētu ienākt Dieva ģimenē (Jņ.19:30; Rom.5:18; 1.Jņ.1:7).
Attīstība
Ik dienas mēs caur ticību turpinām pilnveidoties līdzībā Kristum (Ps.92:12; 2.Kor.8:7-8; Ef.2:21; 4:1, 15-16; Fil.3:16-17; Kol.2:7; 1.Tes.4:1; 1.Pēt.2:2; 2.Pēt.1:5, 3:18).
Uzņemšana
Taisnošanā Dievs savā žēlastībā uzņem mūs savā ģimenē Kristus Jēzus, mūsu Kunga grēku izpērkošā upura dēļ (Jņ.17:22; Rom.8:15; 8:23; Gal.3:26; 4:5; Ef.1:5; 1.Jņ.3:1).
Ģimeniskas attiecības
Kā Dieva ģimenes locekļi, mēs kalpojam viens otram (Ps.34:11-14; Mt.12:50; Ef.5:1; 1.Pēt.1:13-15).
Dāvana
Taisnošana ir Dieva dāvana, kas nav atkarīga no mūsu labajiem darbiem (Rom.5:16; 6:23; Gal.3:29; Ef.1:5-6; Atkl.22:17).
Atbilde
Pateicoties pestīšanas priekam, mēs atbildam Dieva beznosacījumu mīlestībai ar kalpošanu viens otram (Mt.7:16; Rom.6:22; 1.Kor.10:31; Ef.2:10; 5:2, 8; Kol.2:6; 1.Pēt.4:10; 2.Jņ.1:6; Atkl.3:20).
Mūsu dēļ
Kristus paveica mūsu taisnošanu ar savu krusta nāvi mūsu vietā (Jes.53:11; Mt.20:28; 1.Tim.2:6; Ebr.10:19-20).
Mūsos
Kristus mūsos darbojas caur kristību. Šis Kristus darbs mūsos ir mūsu svētdarīšana (Jņ.14:17, 20; 15:5; Ap.d.6:3,5; 1.Tes.1:5; 2:13; 2.Tim.1:6, 14).
Uzvara
Taisnošanas dēļ mēs iegūstam Jēzus uzvaru pār grēku, nāvi un velnu (Jes.40:31; Rom.6:9; 8:37; 1.Kor.15:57; Gal.3:13; 5:1; 1.Jņ.5:4-5).
Cīņa
Svētdarīšana ir ikdienas cīņa vecā Ādama un jaunā Ādama starpā; cīņa starp pasaulīgumu un cilvēces dievišķo mērķi (Rom.7:15-21; 2.Kor.5:4; 10:3; Gal.5:17; Ef.6:11).
Drošība
Mēs varam būt droši Kristus pestīšanas dēļ (Ps.16:9; Rom.5:1; Ef.6:13; 2.Tim.4:7-8; 1.Jņ.2:12-14; Atkl.14:13).
Modrība
Mēs cīnāmies pret velna maldiem, kurš saka, ka mēs varam vienīgi krist par upuri viņa meliem (1.Moz.17:1; 5.Moz.26:17; Rom.6:4; 2.Kor.5:7; 2.Tim.1:14; Atkl.2:7).

Kad Jēzus piedod grēkus, Viņš dod arī jaunu spēku. Jēzus pasludina paralizēto par taisnotu: “Tavi grēki tev ir piedoti” (Lk.5:20). Šis jaunais stāvoklis Dieva priekšā nes līdzi arī aicinājumu baudīt svētdarīšanas svētību: “Ej un staigā!” (Lk.5:24).

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.