324. Vai atklātos grēkos kritis cilvēks var gūt grēku piedošanu?


Sadragāt čūskas galvu

Mēģināsim saprast, ko nozīmē vārdi “sadragāt čūskas galvu”. Šis izteiksmes veids patiesībā ir viegli saprotams. Lai patiešām nogalinātu čūsku, tai ir jāsadragā galva, jo, mēģinot to sist un iznīcināt citādi, tā tomēr turpina dzīvot, bet, sadragājot čūskas galvu, tā ir pagalam. Čūskas spēks un dzīvība ir tās galvā, un tur ir arī inde.

sadragāt čūskas galvu

Un, tā kā tas ir sacīts sātanam, kas ir grēkākrišanas izraisītājs, šo vārdu jēga ir šāda: sievas dzimums pilnīgi iznīcinās velna iegūto varu pār cilvēku — tajā dienā Viņš iznīcinās velna darbus un atjaunos, ko velns izpostījis. Grēkākrišanā izraisītais ļaunums tiks novērsts.

Velna vara pār cilvēku ir pamatota apstāklī, ka grēks ir pakļāvis cilvēku Dieva sodam: “Tu mirdams mirsi”. Grēka dēļ kritušais cilvēks nokļuva zem Bauslības lāsta un zem tā, kam nāves vara, proti, velna (Ebr.2:14), gluži tāpat kā uz nāvi notiesāts ieslodzītais ir pakļauts bendes varai.

Pravietis pareizi vaicā: “Vai var atņemt laupījumu stiprajam, jeb vai no viņa var aizbēgt tā gūstekņi? “Tomēr,” tā. saka Tas Kungs, “arī paša stiprākā gūstekņus viņam var atņemt, un savu laupījumu viņš var atkal zaudēt: Es pats cīnīšos ar taviem pretiniekiem, un Es pats izglābšu tavus bērnus. Un visa miesa redzēs, ka Es esmu Tas Kungs, Es esmu tavs Glābējs un Pestītājs, Jēkaba Varenais” (Jes.49:24-26). Mēs bijām stiprākā gūstekņi, jo sava grēka dēļ pēc taisnības piederējām velnam un nāvei, bet, lai sātanam atņemtu šo varu un tiesības uz cilvēku, tam bija jāatņem pats šo tiesību pamats, proti, grēks.

Lai dzēstu un izdeldētu grēku, bija nepieciešams apmierināt Bauslības prasību par pilnīgu paklausību, jo tikai tā bija iespējams atcelt Bauslības sodu un lāstu. Tikai tad, kad ir apmierinātas Bauslības prasības, kas draud ar nāvi, un kad ir atņemts grēks, kas pelnījis nāvi, — tad nāve vairs nevalda un zaudē savu dzeloni, proti, grēku — jo “nāves dzelonis ir grēks” (1.Kor.15:56).

Kad grēks, Bauslība, lāsts un nāve ir sakauti un uzvarēti, to vietā jānāk taisnībai, svētībai un mūžīgai dzīvei, jo, kur grēka vairs nav, tur valda taisnība un, kur Bauslība ir piepildīta, tā nes svētību. Kad Dievs ir samierināts, Viņš vērš plašumā Savu mūžīgo žēlastību un mīlestību. Un, kad nāve ir tikusi uz-veikta, tad gaismā nāk dzīvība.

“Sadragāt čūskas galvu” nozīmē atņemt grēku, piepildīt Bauslību un atraisīt Dieva mīlestību, kurai rokas bija saistījusi taisnība. “Nāvi aprīt uzvarā” nozīmē atraisīt cilvēka dzimumu no visa ļauna, ko sev līdzi nesa grēkākrišana, un mūs atjaunot Dieva draudzībā un labvēlībā, svētībā un mūžīgā dzīvībā, kurai Dievs jau no mūžības ir lēmis un radījis cilvēku.

Tas apslēpts dziļajos vārdos: “Tas tev sadragās galvu.” Tas ir pausts arī līdzīgos Jaunās Derības tekstos: “..šīs pasaules valdnieks ir dabūjis savu spriedumu” (Jņ.16:11). Spēcīga balss debesīs pēc cīņas starp un pūķi, veco čūsku, sacīja: “..jo ir gāzts mūsu brāļu apsūdzētājs, kas tos apsūdzēja mūsu Dieva priekšā dienām un naktīm. Viņi to uzvarējuši ar tā. Jēra asinīm..” (Atkl.12:10-11).

Miķelis (derības eņģelis) arvien ved cīņu par saviem brāļiem pret pūķi, bet toreiz pašā galvenajā un izšķirošajā kaujā Golgātas kalnā “apsūdzētājs” tika gāzts. “Bet, tā kā bērniem ir asinis un miesa, tad arī Viņš tāpat to ir pieņēmis, lai ar nāvi iznīcinātu to, kam nāves vara, tas ir, velnu, un atsvabinātu visus, kas visu mūžu nāves baiļu dēl bija verdzībā” (Ebr.2:14-15).

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.