331. Vai draudze var būt saistīta ar citādas ticības ganiem?


Romas katoļu reliģijas izpratne par Baznīcu [4.daļa]

Lasi 3.daļu

Te nu ir:- RKBK atklātā tekstā mēs redzam romiešu “katolisko” piedāvājumu pulcēties ap pāvestu, nevis ap Kristus miesu un asinīm saņemot Viņa paša iestādīto grēku piedošanas sakramentu, RKBK publiski tiek izziņots par antikrista parādīšanos atklātībā.

KAS IR REDZAMĀ BAZNĪCU SADRAUDZĪBA

Autors nav ne par ne pret redzamo baznīcu sadraudzību, jo uzskata to par tīri pasaulīgu padarīšanu, kam nav tieša sakara ar Kristus baznīcas darbību zemes virsū. Tomēr ja Antikrista baznīca tiecas muļķot cilvēkus un ar viltu likt cilvēka prātiem noticēt, ka viņi būtu tā īstā un vienīgā baznīca?; Vai ticīgais var klusējot piekrist Romas pāvesta vārdiem:

var teikt, ka jaunais katehisms pilnībā atspoguļo to, kam Baznīca tic, un to, pēc kā tā dzīvo.

RKBK ir “labs” safabricējums vārda sliktākajā nozīmē, jo RKBK nevis apsūdz, bet attaisno grēku, līdz ar to dod kopsaucēju un ļauj vienoties “samierinātajiem” ar “samierinātājiem”. Un šeit autors norāda tikai uz vienu no RKB problēmām – mācības saturs, kuram RKBK tā arī tieši nepievērš skatu punktu [pat cenšas novirzīt lasītāju uzmanību]:

 • ticiet, ka Dievs ir [un viens ir viņa vietnieks zemes virsū - pāvests];
 • dzīvojiet mīlestībā [kā jums māca liek / ļauj pāvesta deleģētā romiešu garīgās hierarhijas struktūra];
 • ceriet, ka par labajiem darbiem iespējams nopelnīsit pestīšanu [jūs nemirsit vis].

Bet tā ir galīgi greiza mācība [Luteriskajā izpratnē], jo pieviļ un ieved pazušanā savus sekotājus; un tas ir galīgi greizs evaņģēlijs, jo nevis sludina grēku nožēlu un grēku piedošanu Kristus vārdā, bet māca kādā veidā caur “kristu” atbrīvoties no grēkiem; un arī galīgi greiza ir RKB izpratne par baznīcu, [it kā tā būtu kāda strukturāla organizācija, kurā katram vienam ir jāatrod savs amats un jāsāk piepildīt savu aicinājumu [un jo ātrāk jo labāk pašam un citiem]].

Tā ir baznīca priekš darbaspējīgajiem pieaugušajiem [tā ir cita baznīca - priekš paštaisnajiem].

Kas kopējs ir Dieva namam ar elkiem? Jo jūs esat dzīvā Dieva nams, kā Dievs ir sacījis: Es viņos gribu mājot un viņu starpā staigāt, un Es būšu viņu Dievs, un tie būs Mani ļaudis. [2.Kor 6:16]

Īstajā Baznīcā Dievs pats pulcina ap sevi nevarīgus Dieva bērnus kā vista cālēnus apakš sevis; īstā Baznīca ir priekš grēciniekiem; īstā Baznīca ir patiesi Kristum ticīgo kopums. [un tā pat kā ticība nav cilvēka acīm redzama, tā pat arī svēto sadraudze nav cilvēku acīm redzama [kur nu vēl cilvēkiem pārvaldāma un vadāma]].

KAS IR NEREDZAMĀ BAZNĪCAS SADRAUDZĪBA

Kādēļ gan ticības apliecībās tiktu teikts es ticu uz vienu svētu Kristīgu draudzi – svēto biedrību, ja baznīcas sadraudzība būtu redzama. Ticības artikuls taču nepieprasa ticību par acīm redzamām, bet gan par neredzamām – tikai ticībā saņemamām lietām [svētīgs, kas neredz un tomēr tic]. Ticēšana vienīgi tam, kas ir jau acīm redzams un rokām aptaustāms taisnību sakot taču ir vistiešākā neticības apliecība.[7]

Un kā dzīvību cilvēks pats nevar iegūt [tikai spēj to izdzēst] tā pat pie ticības neviens nevar nonākt ar savām pūlēm vai centieniem [bet ticību var pazaudēt]; Un cik bezcerīgi ir paša spēkiem ienākt neredzamajā baznīcas sadraudzībā [kāds var vienīgi no tās atkrist] tā pat ir neiespējams tajā ielauzties ar varu [lai to izpētītu].

Tā gudrība, kas nāk no augšienes, vispirms ir šķīsta, tad miermīlīga, lēnīga, paklausīga, pilna žēlastības un labu augļu, taisnīga, bez liekulības. [Jēk 3:17]

Tas izskaidro, kādēļ neredzmā baznīcas sadraudzība ir pasīva pret redzamās baznīcu sadraudzības centieniem [vai bieži ir pat pret šo ārišķīgo sadraudzību].

Nevelciet svešu jūgu kopā ar neticīgiem. Jo kāda daļa ir taisnībai ar netaisnību? Kas ir gaismai kopējs ar tumsību? .. Kas kopējs ir Dieva namam ar elkiem? Jo jūs esat dzīvā Dieva nams, kā Dievs ir sacījis: Es viņos gribu mājot un viņu starpā staigāt, un Es būšu viņu Dievs, un tie būs Mani ļaudis. .. Jeb vai jūs nezināt, ka jūsu miesa ir Svētā Gara mājoklis, kas ir jūsos un ko jūs esat saņēmuši no Dieva, un ka jūs nepiederat sev pašiem? [1.Kor 6:14-19]

Un te nu katram cilvēkam ir izvēle vai nu paklausīt Dievam vai piekrist šaubīgajam vairākuma viedoklim: “vai tiešām Dievs ir teicis?” un [paklausīties kaut ko nomierinošāku]:

Kad [caur lūgšanu] mēs nonākam tiešā Dieva klātbūtnē, mūs pārņem nepatīkama grēka apziņa. Mums bail no dievišķās klātbūtnes, un mēs izjūtam vajadzību pēc kāda, kas būtu tādā pašā mērā cilvēks kā mēs, pēc kāda, kas saprastu mūsu vājības un varētu aizstāvēt mūs Dieva priekšā.] [73

Un katram RKBK lasītājam tiek piedāvāta starpniece "Tautu ķēniņiene" - visu varenā surogāts.

Velna mērķis ir tas pats vecais - novirzīt no patiesības, likt šaubīties par Dieva vārda patiesīgumu, un likt cilvēkam pašam prātot un kārtot savu dzīvi [pēc viņa padoma]. Un ēsma ir tā pati vecā “…Jūs būsit kā Dievs…”

Un tie, kas cenšas atrast ārēju sadraudzību “ar grēku samierināto starpā” – nosacītu mieru ar visiem ir velna antikrista un pāvesta iedrošinātie sekotāji, kas dzird [klausa] viņa balsi:

Mums priecīgi un bez bailēm jāķeras pie darba, ko pieprasa mūsu laikmets, turpinot ceļu, kuru Baznīca iet gandrīz divdesmit gadsimtus.

Publicējot RKBK 1992.gadā, velna kalps [Jānis Pāvils II] raksta:

“Kā gan lai no visas sirds nepateicamies Kungam šajā dienā, kad zem nosaukuma Katoliskās Baznīcas katehisms mēs varam piedāvāt visai Baznīcai šo pamattekstu.” “Ar Dieva palīdzību Koncila tēvi četru darba gadu garumā varēja izstrādāt ievērojamu doktrinālo izklāstu un pastorālo direktīvu kopumu, kas tika piedāvāts visai Baznīcai…

Secinājumi, ko autors ir izdarījis [domājams nepārsteigs nevienu patiesu Kristum ticīgo] ir Romas Katoļu Baznīcas [RKB] nostāja kopš reformācijas laikiem ne par grasi nav mainījusies uz labo pusi [Luteriskajā izpratnē], jo:

 1. RKBK attieksme pret citām konfesijām ir slēpti ultimātiska.
 2. RKBK nospraustais virziens [jebkurš un jebkuras konfesijas kristietis ir aicināts kopīgi ekumēniskai līdzdziedāšanai pēc pāvesta stabules] ir saskatāms pat ar īpaši neapbruņotu aci -tā ir varas koncentrēšana vienās rokās.
 3. RKBK metodes ir maskēti diktatūriskas
 4. RKBK attieksme pret Dieva vārdu ir aplūkojoši – nepieņemoša un noraidoši – koriģējoša
 5. RKBK ietekme ir motivējoša uz noraidošu kareivīgumu pret tiem, kas neatzīst RKB vienojošo elementu – Kristus surogātu – aizstājēju [vietnieku zemes virsū] viņu elku – pāvestu. RKBK ir toleranta pret visiem izņemot pret netolerantajiem patiesi ticīgajiem Kristū.
 6. RKBK ir antikrista pasūtījums, kas antikristu izceļ augstāk par visiem, [Antikrists ar RKBK prezentē [izceļ] savu [pāvesta] amatu]
 7. RKBK atspoguļotā mācība ir cilvēku izgudrota [ir īsts Dieva pretinieks un antikrists [rada jaunus likumus Dieva likumu vietā un caur šiem likumiem rada jaunus grēkus, kurus pats tad arī piedod], bet patiesais grēks, kas ir miesā un asinīs; grēks, kas piedzimst reizē ar cilvēku un mājo tajā līdz kapa malai; tas grēks, kas cīnās pret Dieva bauslību tā arī paliek ne uzrādīts un ne piedots. Mēs, ar Luterisko izpratni apveltītie, pamatojoties rakstu autoritātē, nolādam [tomēr ne mēs, bet viņi paši sevi ir nolādējuši] uz … ārēji priecīgu kalpošanu/ darbošanos; iekšēju izmisumu/ liekulību; un sevis un savu sekotāju virzību uz elli/ galēju pazušanu.

Pravietis, kam patiesi bija sapnis, lai to kā sapni tieši arī pastāsta, un, kam atklājies Mans vārds, tas lai to pasludina pēc patiesības! “Kas kopējs salmiem ar graudiem?” – tā saka Tas Kungs. [Jer.23:28]

Un Dievam visas lietas iespējamas [Mt.19:26]

Tad nu ļoti sargieties savu dvēseļu labad, jo jūs neesat redzējuši nekādu tēlu tai dienā, kad Tas Kungs ar jums no uguns liesmām Horebā runāja… [5.Moz.4:15]


[7] – Tikai nejēgam ir nepieciešams vispirms izpētīt dzīvību līdz tās sīkākajai šūnai, lai pēc tam apgalvotu: “Jā, dzīvība pastāv, bet tās nav šeit.”

Birkas: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

8 atsauces par “Romas katoļu reliģijas izpratne par Baznīcu [4.daļa]”

 1. Ingars:


  Talyc, būtu svētīgi, ja tu ko līdzīgu arī par citām sektām uzrakstītu, tā piemēram kaut ko kas atspēkotu harizmātu maldus, jo bieži vien mana luteriskā pārliecība tiek sašķobīta

 2. Roberto:


  draugs Ingar,
  svētīgs tas cilvēks, kas …nesēž paļātāju pulkā,

  ar cieņu
  Jūsu e-minece

 3. Ingars:


  jūsu eminence, tad lūdzu izskaidrojiet man vienkāršam cilvēkam no tautas kas un kāpēc ir paļātāju pulks, kāpēc viņu mācība nav pareiza. kā jūs domājat – kāpēc es te apgrozos? nu protams, lai uzzinātu kur ir patiesība, bet ja kāds vienkārši pasaka – tur ir slikti, bet tur ir labi, tad man labpatiktos arī rakstos balstītu pamatojumu zināt. Tā nu lūk par katoļiem jau sāku saprast, bet par harizmātiem…vēl mazlietiņ nesaprotu

 4. talyc:


  nu iesākumam, Ingar palasi šo:
  http://www.ebaznica.lv/?p=1233
  - – -
  tur man šķiet, ka pavīdēja vārds ‘harizmāc’
  (vai kaut kas tamlīdzīgs)

 5. pinokio:


  No pašpasludinātā pravieša Lutera reliģiskās kopienas gan nekas vaira daudz nav pāri palicis – visu tā viena cilkvēka to pie sienas pieklapēto listi ir aizņēmuši vieni vienīgi zilie, sievišķi talāros, da viss pasaules sekulārisms, ko pie šķietamas dzīvības uztur vien uzspodrinātas un aiz vārgiem striķīšiem raustītas mūmijas pastāvēšana cilvēces uz galu ejošajā ešalonā… Bet Pēteris jeb Klints ir, bija un paliks dzīvs un dzīvības pilns līdz pat pēdējai šīssaules sekundei!… Džusss!

 6. Roberto:


  draugs buratino,
  vai Jūs lūdzu varētu izsakoties argumentēt?

  ar cieņu,
  Jūsu e-minence

 7. mekletajs:


  Autoram nebuutu par skaadi kaadreiz ieiet kaadaa katol,u bazniicaa un pa$am paveerot to,kas notiek tur.Citaadi rakstelis ir “viena tante teica”liimenii…

 8. talyc:


  jā, meklētājs
  esmu bijis
  un
  apstaigājis
  savu laik dažādas
  draudzes, kuras saucas par kristīgām
  - – -
  kādu laiku esmu piestaigājis arī uz jauniešu lūgšanas grupām
  (ar jūsmīgi-gauduļojošu dziedāšanu ģitāras spēles pavadībā)
  pie Romas katoļiem Siguldā.
  Kā arī piedalījies viņu dievkalpojumā
  un pat bijis viņu nešķīstās upurmises dalībnieks…
  es nezinu, kas man tāds īpašs tur būtu bijis jāredz vai jāsaskata?
  - – -
  tas par ko es rakstu nava ar miesas acīm tverams
  ne ar kaula ausi sadzirdams :(Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.