354. Kādēļ Vakarēdiena sakraments jābauda cienīgi?


Pilnīgi atceļ Bauslību

Tur nav ne jūda, ne grieķa, nav ne kalpa, nedz svabadā, tur nav ne vīra, nedz sievas, jo jūs visi esat viens Kristū Jēzū. [Gal.3:28]

pilnīgi atceļ Bauslību


Ar šiem vārdiem: “Tur nav ne jūda..” Pāvils pilnīgi atceļ Bauslību, jo tur, kur Kristībā dzimst jauns cilvēks, kas tērpies Kristū, nav ne jūda, ne grieķa utt. Taču šeit apustulis par jūdu runā ne tādā nozīmē, kādā par to mēdz runāt dabaszinātnieki, pēc dabiskās būtības, bet nosauc par jūdu to, kurš ir Mozus māceklis, pakļauts Mozus likumiem, apgraizīts, ar lielu rūpību turas pie Bauslībā pavēlētās dievkalpošanas. Pāvils saka: kur cilvēki tērpjas Kristū, tur vairs nav ne jūda, ne apgraizīšanas, ne dievkalpojuma Templī, nedz likumu, kurus ievēro jūdi. Kristū viss, kas atrodams Mozus rakstos, viņa likumos, visā pasaulē ir atcelts.

Tādēļ sirdij, kas tic Kristum, ir jābūt pilnīgi pārliecinātai, ka Bauslība ar visiem tās draudiem un biediem ir atcelta tā, lai viņš nemaz nezinātu, vai kādreiz ir bijis Mozus, Bauslība vai jūds, jo Kristus un Mozus nekādā ziņā nav savienojami. Mozus nāk ar Bauslību, dažādiem darbiem un dievkalpošanu, bet Kristus gluži vienkārši nāk bez Bauslības; Viņš nespiež darīt darbus, bet tikai dāvina žēlastību, taisnību utt. – kā sacīts Jņ.1:17: “Jo Bauslība ir dota caur Mozu, bet žēlastība un patiesība nākusi pasaulē caur Jēzu Kristu.”

Pasaulē un pēc miesas personas mēdz būt atšķirīgas, un šīs atšķirības ir nepieciešams rūpīgi ievērot. Ja vīrs gribētu būt sieva, dēls – būt tēvs, ja kalps gribētu pats būt kungs, bet pavalstnieks – valdības vīrs, tad visu lietu un kārtu vidū rastos sajukums. Turpretī Kristū nav ne Bauslības, nedz personu atšķirību: tur nav ne jūda, ne grieķa, bet visi ir viens. Kā sacīts Ef.4:4-6: “Viena miesa, viens Gars – jo vienai cerībai jūs savā aicinājumā esat aicināti”, jums visiem ir viens Evaņģēlijs, “viens Kungs, viena ticība, viena Kristība; viens visu Dievs un Tēvs.” Tas pats Kristus, kurš ir bijis Pēterim, Pāvilam un visiem svētajiem, ir arī mums – man, tev un visiem ticīgajiem; tas pats Kristus ir arī visiem kristītajiem bērniem. Tur sirdsapziņa neko nezina par Bauslību – tā raugās tikai uz Kristu.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.