299. Ko nozīmē kristība Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā?


Kad “Mani” ir arī “jūsu”?

“Jo Manas domas nav jūsu domas, un jūsu ceļi nav Mani ceļi,” saka Tas Kungs. [Jes.55:8]

Mani vai jūsu ceļi


Šajā nodaļā pravietis runā par glābšanu, kuru Dievs dāvā ikvienam cilvēkam. Arī apustulis Pāvils runājot par to izsaucās: “Cik neizprotamas Viņa tiesas un cik neizdibināmi Viņa ceļi! Kas gan ir izpratis Dieva prātu, kas ir bijis Viņa padoma devējs?” (Rom.11) Redzi, arī apustulis piemin Dieva ceļus un prātu.

Kas tad tie ir par Dieva ceļiem? Varbūt cilvēks nemaz to nedrīkst jautāt, jo tie ir neizprotami un cilvēkam netverami.

Varbūt mums, cilvēkiem, nav tiesības zināt, kas ir “Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu.” (Fil.4) Un arī par Dieva taisnību ne, par kuru runāts Svētajos Rakstos.

Lai arī šīs lietas ir miesīgajam prātam netveramas, Dievs nav apslēpis cilvēkam atbildi.

Pirmkārt, Dievs norāda, ka Dieva ceļi, nav ceļi, pa kuriem Dievs bezrūpībā pastaigājas. Dieva domas nav kaut kas apslēpts. Dieva miers, lai arī cik netverams tas būtu miesīgajam prātam, nav miers, kurš būtu pieejams vienīgi Dievam. Un arī Dieva taisnība, nav tāla un netverama taisnība, kas piemīt vienīgi Dievam. Šīs vērtības sauc par “Dieva” nevis tādēļ, ka tās būtu vienīgi Dievam, bet tādēļ, ka Dievs ir tas, kas tās dāvina.

Visas šīs augstāks, pārākās, mūžīgās un tālās dāvanas, kā liecina Svētie Raksti, ir kļuvušas par kristiešu īpašumu Jēzū Kristū.

“Garīgais cilvēks izdibina visas lietas, bet viņu pašu neviens neizdibina. Jo kas ir atzinis Tā Kunga prātu, lai Viņam varētu dot padomu? Bet mums ir Kristus prāts.” (1.Kor.2; sal.1.Jņ.5)

Dieva ceļi nav nekas cits, kā ceļi grēkā kritušās cilvēces glābšanai, kā Jēzus Kristus saka, “Es ceļš, patiesība un dzīvība” (Jņ.6) Var sacīt, ka tas ir mājupceļš pie Tēva.

Dieva miers ir miers ticībā. “Jo Viņš (Jēzus Kristus) ir mūsu miers: Viņš abus darījis par vienu un noārdījis starpsienu, kas mūs šķīra, proti, ienaidu.” (Ef.2)

Arī Dieva taisnību ir jāsaprot nevis aplami (Rom.10), bet ka “šī Dieva taisnība dota ticībā uz Jēzu Kristu visiem, kas tic. Jo tur nav nekādas starpības; jo visi ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās godības. Bet Dievs Savā žēlastībā tos taisno bez nopelna, sagādājis tiem pestīšanu Jēzū Kristū.” (Rom.3)

Redzi, Kristū mums atklāti Dieva ceļi un Viņa prāts. Un vienīgi Kristū mums ir miers un taisnība no Dieva, jeb Dieva miers un Dieva taisnība. Miers ar jums, brāļi un māsas. Āmen!

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.