180. Kāpēc mūsu Pestītājam vajadzēja būt patiesam Dievam?


Izrauti no grēka

Slavenais ārsts un Āfrikas misionārs Alberts Šveicers muļķīgi un aplami apgalvoja, ka Jēzus cieta briesmīgu neveiksmi, kad Viņš bija ienācis Jeruzalemē. Šveicers uzskatīja, ka Jēzus gatavojās uz politiskās varas pārņemšanu Jeruzalemē, bet negaidot beidza Savu dzīvi, romiešu piesists krustā.

Izrauti no grēka

MALDĪGĀ TEORIJA TIEK ATSPĒKOTA

Šveicera viltus teoriju par Kristus neplānoto nāvi pie krusta Debesu Tēvs atspēko un liek zem lāsta Dieva vārdā, kā to atspoguļo arī šis attēls. Kristus nāve nebija nejauša! Labā vēsts ir tā, ka Debesu Tēvs bija pilnīgi izplānojis, kā jūs izglābt no grēka lāsta. Jau kopš mūžīgiem laikiem Dievs Tēvs gādāja par to, lai Viņa vienpiedzimušā Dēla ciešanas, nāve un augšāmcelšanās tiktu piepildītas. Tēvs to visu bija paredzējis, lai izglābtu jūs no grēka lāsta. “Viņš mūs ir izrāvis no tumsības varas un pārcēlis Sava mīļā Dēla valstībā, kurā mums dota pestīšana, grēku piedošana.” (Kol.1:13-14)

KĀDS PRIEKS! DIEVS TO IR DARĪJIS JŪSU DĒĻ!

Šajā attālā attēlots Debesu Tēvs tai brīdī, kad krustā tika piesists Viņa Dēls Jēzus, un tā rāda, ka Jēzus nāve NEBIJA nejauša apstākļu sakritība, bet gan daļa no Tēva rūpīgi izstrādātā plāna jau kopš mūžības. Debesu Tēvs jau Vecajā Derībā ar praviešu vēstījumiem gatavoja Savus bērnus glābšanai un izpirkšanai. Apustulis Pāvils norāda uz šo patiesību: “Jo es jums vispirms esmu mācījis, ko es pats saņēmu, ka Kristus ir miris par mūsu grēkiem pēc rakstiem un ka Viņš aprakts un trešajā dienā augšāmcēlies pēc rakstiem.” (1.Kor.15:3-4)

Pat vēl pirms Jēzus bija izpildījis Debesu Tēva gribu, pirms Viņš bija cietis un nomiris par jums, Viņš ļoti labi zināja, kas notiks. “Un, tos divpadsmit pie sevis ņēmis, Viņš tiem sacīja: “Redziet, mēs noejam uz Jeruzalemi, lai piepildītos viss, ko pravieši rakstījuši par Cilvēka Dēlu. Viņu nodos pagānu rokās, apsmies, nonievās un apspļaudīs, šautīs ar pātagām un nonāvēs, bet trešajā dienā Viņš celsies augšām”" (Lk.18:31-33)

Tāpat vēsturnieks Lūka uzsver, ka Jēzus skaidri zināja – Viņš tika krustā sists mūsu dēļ, un tā nebija nejaušība. “Un, iesākdams no Mozus un visiem praviešiem, Viņš tiem izskaidroja visus rakstus, kas par Viņu rakstīti.” (Lk.24:27) Lūka arī pavēsta, ko Jēzus pats ir sacījis: “Tā stāv rakstīts, ka Kristum bija ciest un augšāmcelties no miroņiem trešā dienā un ka Viņa vārdā būs sludināt atgriešanos un grēku piedošanu visām tautām, iesākot no Jeruzalemes.” (Lk.24:46-47)

DIEVS JŪS MĪL, UN TĀ NAV NEJAUŠĪBA!

Iespējams, jūs pazīstat vecākus, kuri zaudējuši savu vienīgo bērnu. Varbūt jūs pats esat pārdzīvojis to, ka jūsu vienīgais bērns gājis bojā slimības dēļ vai nelaimes gadījumā. Tāda traģēdija parasti ietekmē vecākus tik lielā mērā, ka viņi no tās nekad tā īsti neatgūstas. Tomēr Jēzus, Dieva vienīgā Dēla, nāve no Dieva viedokļa bija citādāka, jo tas nebija nelaimes gadījums. Atcerieties – JŪSU DĒĻ Dievs labprātīgi upurēja Savu vienīgo Dēlu. Vai spējat iedomāties lielāku mīlestību kā šo, kad Tēvs ir tā rīkojies jūsu dēļ?

Vecāki, kuri mīl savus bērnus, domā par viņiem, vēl pirms tie ir piedzimuši. Dažkārt Viņi jau plāno savu bērnu nākotni, izglītības iespējas un tamlīdzīgi. Tāpēc, ka Dievs jūs mīl, Viņš arī ir par jums padomājis, vēl pirms jūs bijāt dzimis. Ar pravieša Jeremijas starpniecību mīlošais Dievs jums pavēsta: “Pirms Es tevi radīju mātes miesās, Es tevi jau pazinu, un, pirms tu piedzimi no mātes miesām, Es tevi svētīju.” (Jer.1:5) Tiešām, vēl pirms jūs izdarījāt savu pirmo grēku un neskatoties uz jūsu neskaitāmajām vājībām, Dievs bija iecerējis novērst jūsu pelnīto sodu tikai un vienīgi Savas neaprakstāmi lielās mīlestības dēļ. Dieva vārds par to saka: “Jo Dievs Savu Dēlu nav sūtījis pasaulē, lai Tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur Viņu tiktu glābta.” (Jņ.3:17)

    Kungs, aizvien atgādini man, ka Jēzus apzinātais ceļš uz nāvi katrā solī notika Tavā pārraudzībā. Kad uzlūkoju Jēzus krustu, mani pārņem Tava mīlestība, neraugoties uz maniem nemitīgajiem grēkiem un kļūmēm. Vērs manu ticību uz augšāmcelšanos, ko Tu mīlestībā esi paredzējis man un visiem, kurus esi pieņēmis par Saviem bērniem. Debesu Tēvs, es slavēju Tavu svēto vārdu! Āmen.

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.