266. Kas ir vislabākā lūgšana?


Īsta grēknožēla

Te redzam iemeslu, kādēļ Tam Kungam vispirms ir jānogalina un pēc tam jāatdzīvina, vispirms jāgrūž ellē un pēc tam jāved augšā (1.Sam.2:6), vispirms jāievaino un pēc tam jādziedina.

Īsta grēknožēla

Viņš vispirms mūs ir jāpadara slimus, nabadzīgus, ieslodzītus, mums jātop salauztiem, pazemotiem, satriektiem, ka atklājam savu grēku un nelaimi. To visu Tas Kungs dara ar Bauslību, tās prasībām un spriedumiem, ar grēku nožēlas sprediķi, kas ir īstais Tā Kunga ceļa sagatavotājs.

Tas atklāj, kas ir patiesa atgriešanās, jo rāda tās patieso nolūku. Daudzi uzskata, ka grēknožēla nozīmē dzīves uzlabošanu, ar kuru kļūstam tīkamāki vai vismaz ciešamāki Dieva priekšā. Taču tie visi ir maldi. Īsta grēknožēla, kā Mārtiņš Luters saka, nozīmē tieši pretējo — tikai “smakojošā grēka atmodināšanu”, kas mūs nemaz nedara Dievam patīkamus. Kāds cits Gara svaidīts vīrs ir sacījis:

“Īsta grēknožēla ir kā ielūzis ledus, kur cilvēks iepriekš uz līdzenās virsmas ir brīvi un bezrūpīgi lēkājis, bet tagad iekritis ledus aukstajā ūdenī un sauc pēc palīdzības. Dziļais, aukstais ūdens — šī nāvīgā nelaime — spiež cilvēku meklēt glābēju bēdu laikā (Jer.14:8), kas ir patiesa grēku nožēla.”

Bet ko saka pats Kungs? Viņš saka tā: “Kad viņiem klāsies ļauni, viņi meklēs Mani un sacīs: Nāciet, atgriezīsimies atkal pie Tā Kunga! Viņš mūs gan ir saplosījis, Viņš mūs arī dziedinās; Viņš mūs ir sasitis, un Viņš arī pārsies mūsu brūces. Tādēļ jau Es arī lieku šaust viņus ar praviešu runām un nogalinu viņus ar Manas mutes vārdiem, lai Mana taisnība atmirdzētu kā uzaustoša gaisma. Jo Man ir prieks par mīlestību un ne par upuriem nokautiem lopiem, Man patīk Dieva atziņa un nebīit ne dedzināmie upuri” (Hoz.5:15; 6:1, 5, 6).

Pāvils raksta: “Tātad bauslība līdz Kristum ir bijusi rnūsu audzinātāja, lai mēs ticībā kļūtu taisnoti” (Gal.3:24).

Un vēl: “Bet bauslība ienākusi starpā, lai pārkāpums vairotos; bet, kur vairojies grēks, tur pārpārim vairojusies žēlastība..” (Rom.5:20).

Taču neviens lai neiedomājas, ka pašam Dievam būtu vajadzīga mūsu grēknožēla vai arī ka tā sagatavos mūsu ceļu uz Viņa sirdi. Nē, tieši otrādi — tā sagatavo Tā Kunga ceļu uz mūsu sirdi.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.