15. Par ko Dievs runā pirmajā plāksnē?


Ilgi gaidītā atgriešanās

Mēs pievēršamies tai ļoti būtiskajai kristīgās mācības daļai, kas attiecas uz mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus otro atnākšanu. Uz Viņa atnākšanu godībā, par kuru ilgodamies ir rakstījuši pravieši un apustuļi,

Kur apustulis Pāvils ir brīnišķīgi izteicis kristīgā cilvēka likteni un tā piepildījumu, rakstīdams: Mūsu piederība ir debesīs, no kurienes mēs gaidām atnākam mūsu Kungu Jēzu Kristu, kas pārvērtīs mūsu zemības miesu, līdzīgu Savai godības miesai. {Fil.3:20-21]

Proti, kristīgos ļaudis sagaida brīnišķīga mūžība līksmībā un svētlaimē kopā ar savu Kungu. Viņš pirmais ir iegājis debesu godībā, viņiem ceļu atvērdams, un tad, kad atpestīto pilnums būs piepildīts, Viņš nāks pats un atklās Savu nesatricināmo valstību.

Tad, mēs zinām. mirušie celsies augšā. Visi – taisnie un netaisnie. Bet mēs līdz ar visiem ticīgajiem iemantosim Viņa svētlaimes valstību.

Bet tie, kas patiesību nav pieņēmuši, kas Kunga balsi noraidījuši, tos sagaida mūžīga sodība. Tā būs viņu pašu izvēlē.

[Fragments no sprediķa, kas sacīts Biķeru draudzē]Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.