169. Kāds ir tavs pienākums pret Dievu?


Dievs vēlas pilnīgi izmainīt jūsu domāšanu

Dievs savā žēlastībā ar savu dzīvo un spēcīgo vārdu (Ebr.4:12) vēlas jums dāvāt dienišķo atgriešanos no grēkiem. Kā barība, ko jūs uzņemat ar muti, atjauno jūsu fiziskos spēkus, tāpat arī Dieva vārds, šī Viņa dienišķā manna, kuru jūs baudāt ar acīm un ausīm, stiprina jūsu prātu un dvēseli. Citējot 5.Moz.8:3, Jēzus teica: “Cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikkatra vārda, kas iziet no Dieva mutes” (Mt.4:4).


Jēzus sacīja, ka velns ir “melis un melu tēvs” (Jņ.8:44). Velns var pievilt arī jūs ar nepareizu izpratni par atgriešanos no grēkiem.

Ja jūs, piemēram, domājat, ka atgriešanās no grēkiem nozīmē vienīgi izmainīt dažus ieradumus, teiksim, atmest smēķēšanu, nelietot alkoholu, neaprunāt citus, velns jau ir jūs maldinājis.

Dievam tīkama atgriešanās no grēkiem nav tikai dažu kaitīgu ieradumu izskaušana. Patiesa atgriešanās ir pilnīga jūsu domāšanas un dzīves maiņa. Dievs savā svētajā vārdā jums saka: “Es jūs aicinu.. netopiet šim laikmetam līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā prātā” (Rom.12:1-2).

JŪS NESPĒJAT ATGRIEZTIES NO GRĒKIEM

Kaut arī Dievs pieprasa, lai ar radikālu atgriešanos no grēkiem tiktu pilnīgi mainīta jūsu domāšana, jūs to nevarat izdarīt pats saviem spēkiem. To var paveikt vienīgi Dievs sava dzīvā vārda un Gara spēkā, kā tas redzams šajā ilustrācijā. Tādējādi patiesa Dievam tīkama atgriešanās sākas ar to, ka jūs ik dienas atzīstat, ka pēc savas dabas esat bezspēcīgs. Paša spēkiem jūs nevarat pat spert pirmo soli uz atgriešanos no grēkiem, kura vestu pie Dievam tīkamas dzīves. Labo, ko gribētu darīt, jūs nevarat izdarīt (Rom.7:14-25).

KO JŪS NEVARAT, DIEVS PAVEIC JŪSU VIETĀ

Dievs savā vārdā (1.Tes.2:13) pavēsta, ka Viņš ar savu dzīvo vārdu vēlas darboties jūsos. Savā žēlastībā Dievs vēlas dēstīt jūsu prātā sava vārda sēklu ar to, ka jūs ik dienas lasāt un klausāties Svētos Rakstus (1.Pēt.1:23). Šī sēkla uzdīgs un augs jūsos, dāvājot jums “Kristus prātu” (1.Kor.2:16). Tādējādi Dievam tīkama atgriešanās nav tas, ka mēs tikai izmainām dažus ieradumus, bet gan pilnīgi jauna dzīve, kurā Dievs mums dod sava Dēla prātu. Šo lielo brīnumu, kurā jūsu prāts tiek pilnīgi izmainīts, paveic Jēzus Kristus, kas ir jūsu “ticības iesācējs un piepildītājs” (Ebr.12:2).

DIEVA DĀVĀTĀ ATGRIEŠANĀS NO GRĒKIEM PILDA JŪS AR PRIEKU!

Kad nu Dieva spēks darbojas jūsos, uz visiem laikiem atmetiet velnišķos maldus attiecībā uz atgriešanos no grēkiem. Kad Dieva vārds diendienā pārveido jūsu prātu un dzīvi Kristū (1.Kor.2:16), uzsāciet pilnīgi jaunu un brīnišķīgu dzīvi ar atgriešanos no grēkiem ik dienas, kurā tas, “kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns” (2.Kor.5:17). To Dievs vēlas jūsu pašu labā. Ik dienas atgriešanās no grēkiem, kura nāk no Dieva vārda, ir tas, kas patīk Dievam. Kristus aicina, lai jūsu dzīve būtu nemitīga atgriešanās no grēkiem (Mk.1:15). Līdz ar savu nemitīgas atgriešanās un grēknožēlas dāvanu Dievs dod jums iespēju pievienoties apustuļa Jāņa lielajai un brīnišķīgajai ticības apliecībai. Nu jūs to varat padarīt par savu ticības apliecību, sakot: redziet, kādu mīlestību Tēvs man ir parādījis, ka tieku saukts par Dieva bērnu, un es tāds arī esmu. Pasaule mani tāpēc neatzīst, ka tā Viņu nav atzinusi. Lūk, tagad es esmu Dieva bērns, un vēl nav atklājies, kas es būšu. Es zinu, ka tad, kad tas atklāsies, es būšu Viņam līdzīgs, jo redzēšu Viņu, kāds Viņš ir (1.Jņ.3:1-2).

LŪGŠANA PAR ATGRIEŠANOS NO GRĒKIEM

Mīļais Debesu Tēvs, dod, ka es spētu uz visiem laikiem atteikties no domas, ka varu saviem paša spēkiem uzsākt atgriešanos no grēkiem un tā dzīvot, kā Tu to no manis vēlies. Ar Tavu Garu palīdzi man saprast, ka atgriešanās no grēkiem nozīmē daudz lielākas izmaiņas manā dzīvē, nevis tikai nepīpēt, nedzert un nebaumot. Tāpēc, gluži tāpat kā slimnieks sevi pilnīgi nodod ārsta gādībā, dod, ka Tavs vārds palīdz man pilnīgi paļauties uz Tevi – dievišķo ārstu. Jo vienīgi ar Tavu dzīvo, dzīvu darošo vārdu es varu tikt brīnumaini izdziedināts un iegūt pilnīgi jaunu dzīvi ar nemitīgu atgriešanos no grēkiem. Es tevi lūdzu Jēzus vārdā. Āmen.Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.