293. Kas ir sakraments?


Vai ciešanas jums palīdz maksāt par saviem grēkiem?

Apustulis Pāvils rakstīja: „Tad nu es esmu līksms savās ciešanās, kuras nesu jūsu labā, piepildīdams to, kas vēl trūkst no Kristus ciešanām, savā miesā par labu draudzei, kas ir Viņa miesa” (Kol. 1:24).


Kad Pāvils runā par savām ciešanām, lai piepildītu „to, kas vēl trūkst no Kristus ciešanām”, lasītājam var rasties nopietni jautājumi. Kā to saprast, ja Jēzus pie krusta sacīja: „Viss piepildīts” (Jņ. 19:30)? Jēzus taču pavēsta, ka Viņš visu ir izcietis par pilnīgi visiem cilvēku grēkiem visā pasaulē, tātad arī par visiem jūsu grēkiem un misēkļiem. Bet ja jau Jēzus ir pilnībā izcietis visu, kā gan kāds, pat ja tas ir apustulis Pāvils, var apgalvot, ka viņam jācieš tas, kā vēl pietrūkst no Jēzus ciešanām?

DIEVA VĀRDS KĻŪST PAR AVOTU

No 1545. līdz 1563. gadam katoļu baznīcas vadītāji pulcējās uz koncilu Tridentā, kur tika saskaņota un apstiprināta katoļu baznīcas mācība. Koncila dekrētos bija iekļautas arī atsauces uz iepriekšminēto Rakstu vietu – Kol. 1:24.

Drīz pēc tam Mārtiņš Hemnics publicēja Tridentas koncila paziņojumu izvērtējumu un to atbilstību Dieva vārdam. Kaut arī šo koncilu ļoti augstu vērtēja kā jezuītu ordeņa vadītāji, tā arī citas katoļu baznīcas autoritātes teoloģijā, Hemnics izteicās, ka koncils ir licis izsmieklā Dieva vārdu, skaidro Kristus mācību par ciešanām padarot neskaidru.

Paraudzīsimies avotos. Katoliskās baznīcas katehismā (# 1521) teikts: „Ciešanas, kas ir pirmgrēka sekas, iegūst jaunu nozīmi, tās kļūst par līdzdalību Kristus pestījošajā darbā.” Izlasot šo katehisma teikumu, rodas iespaids, ka ar savām ciešanām jūs varat pievienoties Kristum un palīdzēt Viņam samaksāt jūsu grēku. Pat mēģinot šo tekstu labāk pārfrāzēt, nākas atzīt, ka, ja arī tas nav pilnīgi aplams, tomēr var lasītāju maldināt. Tādējādi šis katoļu baznīcas katehismā izteiktais apgalvojums ir pilnīgi nepieņemams, jo tas nolaupa grēciniekam (tādam, kā jūs un es) drošību un pārliecību par pilnīgo piedošanu, bet Jēzus vēlas, lai jums būtu šāda drošība. Ja jūsu mājā ir krucifikss vai attēls ar Jēzu pie krusta, tas jums ik dienas atgādinās krustā piesistā Kristus vārdus: „Viss piepildīts” (Jņ. 19:30). Mēs nedrīkstam padarīt neskaidru to, ko Kristus ir pateicis skaidri un nepārprotami. Bet, lai palīdzētu saprast, kāpēc Pāvils runā par tā piepildīšanu, kas vēl trūkst no Kristus ciešanām, Konkordijas izdotajā Studiju Bībelē ievietota šāda piezīme: „Pāvilam bija jācieš tāpēc, ka viņš sludināja labo vēsti par Kristus veikto izpirkšanu. Kristus cieta pie krusta, lai izpirktu cilvēku grēkus, savukārt Pāvils piepildīja Kristus ciešanas, panesdams tik, cik bija nepieciešams, lai sniegtu šo Labo Vēsti postā grimstošajai pasaulei” (Concordia Self-Study Bible, 1827. lpp.).

KO SAKA DIEVS? VAI JŪSU CIEŠANAS PALĪDZ JĒZUM SAMAKSĀT PAR JŪSU GRĒKIEM?

Par šādu aplamu un bīstamu Rakstu skaidrojumu rakstīja luterāņu teologs Mārtiņš Hemnics.

Dievbijīgiem prātiem un sirdīm ir jānodreb dzirdot runas, ka ar Kristus ciešanās kaut kā pietrūkst. Tas nozīmētu, ka Kristus ciešanas nav bijusi pilnīga, pabeigta un pietiekama samaksa un izpirkums par mūsu grēkiem.

Tēvs uzkrāva Viņam mūsu visu vainu, sodot Viņu par mūsu grēkiem, kuru dēļ vēlējās Viņu iznīcināt. Jo Tēvs neizgāza pār Viņu tikai daļu Savu dusmu un lāsta smaguma, bet gan visas Savas dusmas, liekot Savam Dēlam, Starpniekam, izdzert Viņa ciešanu kausu līdz ar visām Dieva lāstu mielēm. Un Kristus pie krusta, atdodams Tēvam Savu garu, teica: „Viss piepildīts!” Ar šiem vārdiem Viņš apliecina, ka viss, kas ir nepieciešams izpirkšanai no grēkiem un atbrīvošanai no Bauslības lāsta ir pilnīgi, pietiekami, un pārpārēm izdarīts un samaksāts ar Viņa paklausību un ciešanām. Tāpēc arī ir rakstīts (Ebr. 10:1, 12, 14), ka Bauslība nevar padarīt pilnīgus tos, kas nāk [ar saviem upuriem], bet Kristus, būdams vienīgais Upuris, kas upurēts par grēkiem, ar šo vienu upuri ir padarījis pilnīgus jeb nevainojamus tos, kuri ir padarīti svēti. Un Ebr. 9:12 teikts, ka Viņš „ar Savām paša asinīm reizi par visām reizēm ir iegājis svētnīcā un panācis mūžīgu izpirkšanu” (Examen, 173.–175. lpp.).

Iespējams, jums ir grūti pieņemt Jēzus vārdus: „Viss piepildīts,” tādā nozīmē, ka tie norāda uz pilnīgu samaksu par jūsu grēkiem un tādējādi no jums vairs netiek prasītas nekādas papildus ciešanas. Tomēr nepadodieties šaubu dēmonam, bet ar prieku pieņemiet Marijas lūgšanu kā savu, un sakiet: „Lai notiek ar mani pēc Tava vārda” (Lk. 1:38).

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

2 atsauces par “Vai ciešanas jums palīdz maksāt par saviem grēkiem?”

  1. Ingars:


    un tomēr jautājums paliek atklāts – kāpēc Pāvils tā rakstīja?

  2. talyc:


    Šis rakstīts kā sveiciens ticības brāļiem, ar apustuļa Pāvila roku no ieslodzījuma vietās: “…Bet tagad es priecājos savās ciešanās jūsu dēļ, un to, ko no Kristus ciešanām turpina ciest viņa Baznīca, kas ir viņa ķermenis, es izciešu tās labad savā miesā” (Kol.1:24).

    Bībeles jaunais tulkojums precīzāk atspoguļo Pāvila un Timoteja vēstījumu draudzei Kolosā. Neba ka Jēzus upuris nepilnīgs bijis, bet ka šie ar prieku uzņemas vajāšanas, un ciešanu pārbaudījums, kas nāk pār patiesi Kristum ticošajiem – pār Kristus Baznīcu – Kristus miesu.

    Ja vēstuli lasa normāli (neko neizraujot / neatraujot no konteksta) tad nekādiem stulbiem pārpratumiem nevajadzētu rasties. Jezuītu atsaukšanās uz šo Rakstu vietu ir tik pat provokatīva kā zagļa kliedziens – “ķeriet zagli!”Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.