339. Kas ir mīlestības bikts tuvākā priekšā?


Aicināti dzīvot ticībā uz to Kungu

“Klausies, Israēl! Kungs, mūsu Dievs, ir viens Kungs! Mīli Kungu, savu Dievu, ar visu sirdi, visu dvēseli un visu spēku!” (5.Moz.6:4-5)

Aicināti dzīvot ticībā uz to Kungu


Pirmo bausli pasludina Jahve – pestīšanas apsolījuma mūžīgais Dievs, kas aicināja Ābrahāmu uz ticību, apsolīja viņam pestīšanu un atklāja sevi Mozum pie degošā krūma kā diženo ES ESMU (2.Moz.3:14). Šis ir Dievs, kurš glābj ar savu žēlastību, nevis sagaida cilvēka paša glābšanos ar darbiem.

Dieva žēlastība tiek dota caur ticību Evaņģēlija aicinājumam, ar kuru Dievs vēršas pie patriarhiem Ābrahāma, Īzaka un Jēkaba. Jaunajā Derībā šis pats Dievs atklājas mūsu Kristībās kā Trīsvienīgs Dievs – Tēvs Dēls un Svētais Gars. Šis ir Dievs, kurš runā uz mums Pirmajā bauslī: “Tev nebūs citus Dievus turēt manā priekšā.” Jēzus attiecina Dieva vārdu uz sevi, kad viņš saka: “Patiesi, patiesi Es jums saku: pirms Ābrahāms tapa, esmu Es.” (Jņ.8:58)

5.Mozus grāmatā Mozus ir pierakstījis Dieva vārdus Isarēla bērniem pēc tam, kad Dievs bija izglābis viņus no verdzības Ēģiptes zemē un devies bauslību Sinaja kalnā. Pirms ieiešanas apsolītajā zemē, viņi tika aicināti dzīvot ticībā uz to Kungu, kurš ir vienīgais patiesais Dievs un dzīvības un pestīšanas avots. Viņš ir vienīgais patiesais Dievs, jo viņš vienīgais glābj nevis ar cilvēka darbu palīdzību, bet ar savas žēlastības apsolījumu un Evaņģēlijā sniegto žēlsirdību. Šā iemesla dēļ Israēla bērni un Baznīca tiek aicināti apliecināt, ka Tas Kungs, mūžīgais pestīšanas apsolījuma Dievs, ir vienīgais patiesais Dievs.

Tā kā dzīvība un pestīšana nāk tikai no viņa, bauslis aicina mūs mīlēt Dievu savu Kungu no visas savas sirds, ar visu savu dvēseli un visu savu spēku. Mīlestība pret Dievu pāri visām cietām lietām ir Pirmā bauslības galdiņa, pirmo trīs baušļu prasību kopsavilkums.

Grēka samaitātības dēļ mēs nespējam šo prasību pildīt, un tādēļ bauslis vienmēr apsūdz mūs grēkā – ticības trūkumā, neuzticībā un mīlestības trūkumā pret Dievu. Jēzū, cilvēka miesu pieņēmušā Dieva Dēlā bauslības prasības tiek piepildītas mūsu vietā. Vārds “Jēzus” nozīmē “Dievs ir pestīšana” un tas ir atvasināts no Dieva vārda, kuru tas atklāja Mozum pie degošā krūma.

Jēzus savu Tēvu mīl ar visu savu sirdi, dvēseli, prātu un spēku. Viņš uzticas savam Tēvam vairāk par visu. Šajā pilnīgajā un nešaubīgajā ticībā un mīlestībā uz Tēvu viņš izcieš krusta nāvi un piepilda bauslības prasības mūsu vietā, mūsu glābšanai. Evaņģēlijs dod to, ko bauslība pieprasa, pasludinot mūs par taisniem un radot mūsu sirdīs ticību un mīlestību uz vienīgo patieso Dievu.

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.