128. Kādā veidā Dievs vēlas, lai mēs pildām Viņa baušļus?


Dzīvais Dieva vārds mūzikā

Ir cilvēki, kuri uzskata – jo spēcīgāka un aizkustinošāka mūzika skanēs viņu dievkalpojumos, jo labāk tie patiks Dievam. Tā nebūt nav! Garīgo spēku kristīgai mūzikai nepiešķir „lipīgas” melodijas vai nemitīgi atkārtojumi, bet gan dzīvais Dieva vārds. Kad mēs izdziedam Dieva vārdu, dzīvais vārds nāk un mājo mūsos (Kol. 3:16).

Dzīvais Dieva vārds mūzikā

Kad jūs dievkalpojumā lūdzat un slavējat Dievu, tas ir Dieva vārds, nevis jūsu pašu vārdi, kas darbojas jūsos (1. Tes. 2:13). Ar izdziedāto Dieva vārdu, kurā mājo Kristus un Viņa augšāmcelšanās spēks, Dievs ļauj Savam spēkam darboties, jūs šķīstot, dziedinot, dāvājot jums piedošanu un stiprinot jūsu ticību. Tāpēc patiess, Dievam tīkams dievkalpojums ir Viņa dzīvā vārda pasludinājums un Dieva vārda izdziedāšana dziesmās. Te netiek izdziedāti parasti, sekulāri vārdi, jo šie Dieva vārdi ir dzīvi, tie mājo un darbojas jūsos.

MĀJO TIKAI DZĪVAIS

Dievs sakot, ka Viņa vārds iemājo jūsos ar dievkalpojuma dziesmām, pavēsta ko būtisku par Viņam tīkamu dievkalpošanu. Sāls kristāli nemājo jūsos, jo tie nav dzīvi. Vitamīni nemājo jūsos, jo tie ir inerti. Tāpat arī neviens nesaka, ka skulptūras mājo muzejā. Bet apustulis Pāvils apgalvo, ka Dieva vārds mājo kristiešos, jo Dieva vārds ir dzīvs (Jņ. 6:63). Dieva dzīvais vārds ienāk baznīcēnā ar sprediķi, kurā tiek pasludināts Kristus, un ar Bībeles stundām. Kā arī, par pārsteigumu daudziem, dzīvais Dieva vārds iemājo dievkalpojuma dalībniekos ar Kristu pasludinošām dziesmām.

DIEVA EVAŅĢĒLIJA SPĒKS MŪZIKĀ

Gadsimtu gaitā Dieva iedvesmotajiem psalmiem neskaitāmas reizes ir tikušas pievienotas melodijas. Dieva vārda spēks, kas mājo šajos psalmos, ir atgriezis miljoniem cilvēku, izglābjot tos no mūžīgās tumsas un ievedot Kristus klātbūtnē (Kol. 1:13–14). Tāpēc saviem dievkalpojumiem aizvien izvēlieties dziesmas, kuru tekstus veido Dieva vārds un skaidrā Dieva vārda mācība. Tad jūs varēsiet būt drošs, ka arī ar dziesmām Dievs darbojas jūsos. Cilvēku vārdi spēj radīt vien īslaicīgu emocionālu pacēlumu, pat ja tā ir reliģiska satura dzeja. Savukārt, kad Dieva vārdam (piemēram, psalmiem) tiek pievienota melodija un tiek izdziedāta skaidrā Dieva vārda mācība, Dievs ar savu vārdu jūs svētī. „Svētī tos patiesībā; Tavi vārdi ir patiesība” (Jņ. 17:17). No dzīvā Dieva vārda dievkalpojumā plūst bezgalīgs prieks. Ja jums ir jāizšķiras starp dziesmām ar emocionāli iedvesmojošiem cilvēku sacerētiem tekstiem, vai dziesmām ar Dieva vārdu, sekojiet Mārtiņa Lutera padomam.

„Svarīgi ir tikai tas, lai Dieva vārdam tiktu dota brīva vaļa pacelt un uzmundrināt dvēseles, ka tās nepagurtu.”

Jo īpaši šis padoms būtu attiecināms uz baznīcas dziesmām.

Citviet Luters raksta:

„Svētais Pāvils mudināja kolosiešus [3:16] no visas sirds dziedāt Kungam psalmus un garīgas dziesmas, lai Dieva vārds un kristīgā mācība tiktu viņos iedvesta un iedēstīta pa dažādiem ceļiem.”

    Mīļais Kungs Jēzu, palīdzi man meklēt un atrast tādu baznīcu un draudzi, kur dziesmu teksti ir Tavs dzīvais un dzīvu darošais vārds. Palīdzi man saprast, ka lai cik iedvesmojošas un pacilājošas būtu cilvēku rakstītās dziesmas, vienīgi Tavs vārds spēj piedot, dziedināt, šķīstīt un svētīt. Tavs vārds dāvā man ticību un pārliecību, ka, lai arī esmu bezpalīdzīgs grēcinieks, Tu pasludini mani par attaisnotu. Kad lūdzu Tevi un dziedu Tavu vārdu, liec man vienmēr atcerēties par milzīgo atšķirību, kāda pastāv starp cilvēku vārdiem un Tavu visvareno vārdu, kas ar dziesmām darbojas manī (1. Tes. 2:13). Tevi lūdzu Jēzus vārdā; vārdā, kas dara brīnumus, un ko es tik labprāt dziedu. Āmen.

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.