141. Kādu ticības apliecību satur Mazais Katehisms?


Svēto Rakstu vārdu nepareiza izmantošana

Tad velns Viņu noveda sev līdzi uz svēto pilsētu, uzcēla Viņu pašā Dieva nama jumta galā un saka: “Ja Tu esi Dieva Dēls, tad nolaidies zemē, jo stāv rakstīts: Viņš Saviem eņģeļiem par Tevi pavēlēs, un tie Tevi nesīs uz rokām, ka Tu Savu kāju pie akmens nepiedauzi.” Tad Jēzus tam sacīja: “Atkal stāv rakstīts: Dievu, savu Kungu, tev nebūs kārdināt.” [Mt.4:5-7]

Svēto Rakstu vārdu nepareiza izmantošana


Arī velns prot atsaukties uz Bībeli. Velns citēja Svēto Rakstu vārdus, kārdinot Jēzu tuksnesī, un arī tad, kad uzcēla Viņu Jeruzālemes tempļa jumta korē. Jēzus šos kārdinājumus noraidīja. Bībeles vārdi bija patiesi, tomēr lietoti pilnīgi nevietā. “Stāv rakstīts,” sacīja Jēzus, atbildot velnam ar citiem Svēto Rakstu vārdiem.

Bībelē nav pretrunu. Tāpēc Dieva Svētie Raksti mums jālasa tā, lai atsevišķie vārdi izgaismotos visas Bībeles gaismā. Turpretī atsevišķu Bībeles citātu izrāvumi no konteksta var izrādīties ļoti bīstami.

Luteriskās baznīcas tēvi ir mācījuši, ka “Raksti ir jāskaidro ar Rakstiem”. Ja tu redzi kādu Svēto Rakstu vārdu, kas ir grūti saprotams, tad aplūko to citu Bībeles vārdu gaismā, kas ir skaidri un saprotami.

Velns citēja 91. psalmu, kur pasludinātas Dieva rūpes par visiem, kas uz Viņu paļaujas. Turpretī Jēzus citēja vārdus no 5. Mozus grāmatas 6. nodaļas: Dievu, Savu Kungu, tev nebūs kārdināt. Pārgalvīgi mesties lejā no tempļa jumta kores – tā nekādā ziņā nebija paļāvība uz To Kungu, bet gan Dieva kārdināšana.

Tā Svēto Rakstu vārdi izmantoti nepareizi. Piemēram, 103. psalms māca, ka Tas Kungs dziedina visas mūsu kaites. Šī patiesība minēta arī daudzās citas Svēto Rakstu vietās, tādēļ Dieva bērni slimības brīžos var paļāvības pilni nākt Viņa vaiga priekšā.

Mums ir privilēģija lūgt arī par citiem un kopā ar citiem [Jēk.5:14 u. trpm.]. Dažiem pat ir piešķirta īpaša žēlastības dāvana dziedināt [1.Kor.12:9]. Tomēr reizēm cilvēki nemeklē ārstu, jo uzskata, ka viņus dziedinās Dievs. Tāpēc allaž atcerēsimies Jēzus vārdus: “Stāv rakstīts ..” Tāpēc nesagrozi atsevišķus Dieva vārdus un nekārdini To Kungu, jo Dievs mums neaizliedz lietot zāles [Jes.38:21; 1.Tim.5:23].

Vienmēr lūgsim pēc Dieva žēlastības, lai Viņa vārdus lietojam pareizi.

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.