72. Kad sākas cilvēka dzīvība?


Svētais Gars jūs apzīmogo ticībā

Indijā 2003.gada septembrī sāka būvēt divas patvertnes, kurās valdība varētu slēpties radioaktīva uzbrukuma gadījumā. Noslēgtas un aizzīmogotas šīs patvertnes pasargātu Indijas valdību no radiācijas un tās izraisītās nāves.

Svētais Gars jūs apzīmogo ticībā

Pat ja neesat apzīmogots pasargāšanai no kodoluzbrukuma un fiziskas nāves, Dievs jūs ir apzīmogojis mūžīgajai dzīvībai. Dievs Svētais Gars jūs ir apzīmogojis Kristībā un sarga jūs pilnīgai izpirkšanai. Tāpat kā Dievs aizzīmogoja šķirstu, kurā bija Noa un viņa ģimene, Dievs apsola, ka ar Svēto Garu jūs “esat apzīmogoti atpestīšanas dienai” [Ef.4:30].

IZGLĀBTI CAUR ŪDENI

Attēlā mēs redzam, ka Dieva roka ieslēdz Nou un viņa ģimeni šķirstā. Pirms sākās lietus un plūdi, Dievs pavēlēja Noam kopā ar ģimeni un dzīvniekiem iet šķirstā un “Tas Kungs aizdarīja šķirstu aiz viņiem” [1.Moz.7:16]. Dievs Nou un viņa ģimeni ieslēdza šķirstā un tādējādi viņus “izglāba caur ūdeni” [1.Pēt.3:20].

Mārtiņš Luters komentārā par Noas ģimenes grūto ceļojumu šķirstā ir sacījis:

“Tas tiešām bija ilgs ceļojums, kas tika vadīts asarās un sērās. Tomēr viņus stiprināja ticība, kas neļāva šaubīties par Dieva labvēlību pret viņiem.”

Noas ģimene plūdu laikā, protams, pārdzīvoja bēdas, vientulību, šaubas un bezcerību, bet tāpēc, ka Dievs viņus bija ieslēdzis un aizzīmogojis, Viņš tos sargāja. Viņi pārcieta plūdus un ar prieku pieredzēja, kā pasaule atdzimst [izlasiet 1.Moz.8:13-9:3].

NEKAS JŪS NEVAR ŠĶIRT NO DIEVA MĪLESTĪBAS!

Aizvien, kad ārējie apstākļi un notikumi ap jums liek jums zaudēt drosmi un paļāvību, atcerieties Svēto Rakstu apsolījumu: “Izraus [jūs] Tas Kungs no katra ļauna darba un izglābs savā Debesu valstībā” [2.Tim.4:18]. Tas gan nenozīmē, ka jums šajā dzīvē nebūs jāpiedzīvo šaubas, slimības, trūkums vai vajāšanas. Tas nozīmē to, ka Svētais Gars jūs pasargās Dieva dāvātajā pestīšanā neatkarīgi no tā, kas ar jums notiks! Dievs jūs glābj un sargā nevis tāpēc, ka jūs esat stiprs un nešaubīgs ticībā, bet gan tāpēc, ka Viņš ir žēlsirdīgs un uzticams. “Ja būsim esam neuzticami, Viņš paliks uzticams, jo Viņš pats sevi nevar noliegt” [2.Tim.2:13].

Kad nu jūs esat kristīts Kristus nāvē un augšāmcelšanā [Rom.6:3-5], jūs ar paļāvību varat teikt līdz ar apustuli Pāvilu: “Es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošās, ne nākamās, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristū Jēzū, mūsu Kungā” [Rom.8:38-39].

DIEVS JŪS APZĪMOGO AR DZĪVU CERĪBU

Kādu dienu Jēzus ar mācekļiem laivā cēlās pāri Galilejas jūrai [Mk.4:35-41]. Kamēr Jēzus gulēja, sacēlās liela vētra, un mācekļi baiļojās par savu dzīvību. Pamodies, Jēzus apklusināja vētru, bet mācekļiem Viņš sacīja: “Kam jūs esat tik bailīgi? Kā jums nav ticības?” [Mk.4:40]. Neraugoties uz to, ka mācekļi laivā šaubījās un baidījās par savām dzīvībām, Jēzus palika uzticams un pasargāja viņus.

Tā kā Jēzus bija laivā pie mācekļiem, viņi bija tikpat droši pasargāti kā Noa šķirstā. Savukārt Kristībā Dievs jūs “ir atdzemdinājis dzīvai cerībai ar Jēzus Kristus augšāmcelšanos no miroņiem” [1.Pēt.1:3]. Dievs jūs ir sagatavojis “neiznīcīgam, neaptraipītam un nevīstošam mantojumam, kas ir uzglabāts debesīs jums [1.Pēt.1:4]. Ar šo apsolījumu Svētais Gars jūs apzīmogo un pasargā jūsu pilnīgās atpestīšanas dienai.

    Mīļais Dievs, Debesu Tēvs, Tev pateicos, ka Tu Jēzus Kristus nopelna dēļ man piedod visus grēkus un sūti savu Svēto Garu apzīmogot un pasargāt mani pilnīgās atpestīšanas dienai. Tā kā Tu Kristībā esi mani pieņēmis par savu mīļo bērnu, sūti savu Svēto Garu mani pasargāt un uzturēt manu ticību līdz pat pēdējai dienai, kad Tu dāsni piešķirsi savu Debesu mantojumu visiem, kas tic uz Jēzu Kristu. Āmen.

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

Viena atsauce par “Svētais Gars jūs apzīmogo ticībā”

  1. Kundalini:


    Ja būs “kirdik” , tad patvertnes nepalīdzēsLasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.