297. Kas veic kristību?


Svētā Trīsvienība

Dievs sevi atklājis mums savā vārdā. Saskaņā ar šo atklāsmi kristieši pielūdz vienu Dievu.

“Nav cita Dieva kā viens vienīgs.” [1.Kor.8:4] “Klausies, Israēl, Tas Kungs, mūsu Dievs, ir vienīgais Kungs.” [5.Moz.6:4] Viņš ir trīsvienīgs Dievs – Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Dievu sauc tikai vienā vārdā, proti, “Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā.” [Mat.28:19] Dieva vārds nav tas pats kas nosaukums. Kad Jēzu kristīja, Tēvs runāja no Debesīm, bet Svētais Gars nolaidās kā dūja. Katra persona darbojas atsevišķi, bet bija nevis trīs dievi, bet viens vienīgs.

Šai patiesībai mums jātic pamatojoties Bībelē, jo mūsu ierobežotais prāts nesniedzas līdz neierobežotā Dieva būtības izpratnei. Mēs varam tikai ticēt, ka Viņš ir tāds, kāds Viņš ir, ka Viņš ir, kas Viņš ir. Ja mēs savā prātā izveidosim Dieva tēlu, kas atbildīs mūsu domām un domāšanai, mēs vienīgi pazemināsim Dievu līdz mūsu izpratnes līmenim.

Ir bijuši centieni attēlot Dieva Trīsvienību. Proti, to attēloja kā trīsstūri – kā trīsstūrī ir trīs malas, tā dievišķajā būtībā ir trīs Personas. Tā kā trīs leņķi neveido trīs trīsstūrus, tad trīs Personas nav trīs dažādi Dievi.

Šāda ilustrācija gan ir uzvedinoša, tomēr tā ir un paliek nepilnīga. Par trīsstūra stūri nevar teikt, ka tas ir viss trīsstūris. Bet katra dievišķās būtības Persona ir viss Dievs, nevis dievišķās būtības daļa.

Bībele liecina, ka Kristū “mājo visa Dieva pilnība miesā.” [Kol.2:9] Mēs nevaram pietiekami un pilnīgi ilustrēt Dievu, jo Dievs ir unikāls, kas tālu pārsniedz savu radību. Mums jābūt mierā ar Bībeles liecību par Viņu.

Bībele katru Personu sauc par Dievu. Par Jēzu teikts: “Šis ir patiesais Dievs.” [1.Jņ.5:20] Par Svēto Garu Pēteris saka melojošam Ananijam: “Kāpēc sātans piepildījis tavu sirdi, ka tu meloji Svētajam Garam. Tu neesi melojis cilvēkiem, bet Dievam.” [Ap.d.5:3-4] Turklāt Bībele piedēvē Dieva pazīmes un darbus katrai Personai.

Bijuši centieni Svēto Garu un Dēlu padarīt zemākus par Tēvu. Bet rezultātā ieslīga daudzdievībā.

Trīsvienības doktrīna nav mūsu prāta vingrināšanai, bet drīzāk gan Bībelē sakņotai pazemīgai ticībai, kas Augsburgas ticības apliecībā saka:

Baznīcas, kas ir pie mums, lielā vienprātībā māca, ka Nīkajas koncila lēmumi Par dievišķās būtības vienību un trim personām ir patiesi un tiem ir jātic bez kādas šaubīšanās,proti, ka ir viena dievišķa būtība, kas tiek saukta Dievs un ir Dievs. Dievs ir mūžīgs, nemiesisks, nedalāms, ar bezgalīgu varu, gudrību un labestību. Dievs ir visu lietu – gan redzamo, gan neredzamo – Radītājs un Uzturētājs,un tomēr ir trīs Personas, kam ir tā pati būtība un vara un kas ir vienlīdz mūžīgas – Tēvs, Dēls un Svētais Gars.Vārds persona tiek lietots tajā pašā nozīmē, kā šo vārdu šajā sakarā ir lietojuši baznīcas tēvi, tas neapzīmē daļu vai īpašību kādā citā, bet to, kas pastāv pats par sevi.

« Dieva vārds nemirst | Tuvojas pasaules gals »

Birkas: ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.