289. Ko mēs lūdzam Svētās Lūgšanas septītajā lūgumā?


Sūdzība par Ebaznica.lv

Izrādās, ka vietnē, kurā tiek publicētas atsauksmes par negodīgiem uzņēmumiem un uzņēmējiem, ir atrodama arī viena sūdzība par Ebaznica.lv.

Sūdzība par Ebaznica.lv

Lai arī sūdzība nav tieši vērsta nedz pret e-Baznīcu, nedz pret tās darbību un izpausmēm e-Vidē un to 2017. gada 2. novembrī pievienojis kāds iespējams garīgi nelīdzsvarots rakstītājs, tomēr e-Ntuziasti nolēma šo sūdzību uzklausīt un atbildēt pēc būtības. Šāds lēmums tika pieņemts arī sūdzības komentētāju labad, kuru atbildes vērtējamas kā visnotaļ skarbas vai pat agresīvas un rupjas.

Sūdzības ievietotājs uzdevis sevi kā Alberts Belinskis, kurš Facebook.com profila apliecina, ka esot mācijies Abrahama Ciltsrakstu Grāmatas (Bībele, Korāns un daudzi citi Padomi). Viņš, atsaucoties uz 1. Mozus grāmatu (1:29), pievienojis vietnē sudzibas.lv pretenziju, kurai devis virsrakstu “Ebaznica.lv – Meli“. Tajā viņš izvirza apsūdzību slepkavībā visiem, kuri uzturā lieto gaļu un vaino Baznīcu šā nozieguma līdzdalībā un nozieguma pēdu slēpšanā.

Pirmkārt, tas, ka dzīvnieku miesa tiek izmantota pārtikā, nav e-Baznīcas iedibinātā kārtība. To, ka vienai dzīvai būtnei jāmirst, lai cita dzīvotu (dabā izdzīvo stiprākais) ir ielikts jau dabas likumos.

Otrkkārt, ja runa iet par slepkavošanu, kā neierobežotu un bezjēdzīgu slaktēšanu, tad tas no mūsu puses nekādā gadījumā netiek atbalstīts.

Treškārt, mūsu sūdzmanis nav ņēmis vērā visu, kas “Bībelē stāv rakstīts, kas mums ir nolikts par ēdamo”.. Ne vien dzīvnieku gaļu (3.Moz.8:31) vārītā un ceptā veidā (2.Moz.12:10) un putnus (4.Moz.11:18) un zivis (Mt.14:19) Dievs ir devis cilvēkam, bet pats savu miesu (savu dēlu) nav mūsu labā žēlojis (Jāņa 3:16) … Jēzus tiem sacīja: “Patiesi, patiesi Es jums saku: ja jūs neēdat Cilvēka Dēla miesu un nedzerat Viņa asinis, jums dzīvības nav sevī. Kas bauda Manu miesu un dzer Manas asinis, tam ir mūžīgā dzīvība, un Es to uzcelšu pastarā dienā. Jo Mana miesa ir patiess ēdiens un Manas asinis ir patiess dzēriens. Kas Manu miesu bauda un Manas asinis dzer, paliek Manī, un Es viņā (Jņ.6:55).

Visbeidzot, sūdzība ir noraidāma pēc būtības, jo Baznīcas (un e-Baznīcas) mācība nav vis par ēšanu, dzeršanu jeb miesas uzturēšanu pie dzīvības (ne par laicīgo iz/uz dzīvošanu)… ne par labu dzīvošanu, bet par mūžīgo dzīvošanu (Jūd.1:21).

Birkas: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

Viena atsauce par “Sūdzība par Ebaznica.lv”

 1. talyc:


  Iespējams, ka šāds radikāls viedoklis apsūdzētājam veidojies vairāku faktoru ietekmē:

  1. Nav ņemts vērā, cilvēka grēkā krišanas fakts (Genesis 1 :29 teiktais attiecas uz cilvēku, kurš bija bez grēka un dzīvoja paradīzes dārzā, kur iespējams bija tādi augi un augļu koki, kuru sēklas bija uzturvielu pārbagātas, un saturēja daudz vairāk organisma funkciju uzturēšanai nepieciešamo vielu kā ir atrodams gaļā);

  2. Naivi, kļūdaini un vieglprātīgi tiek ignorēts grēka iniciators, melu tēvs un apsūdzētājs – sātans, velns vai vecā čūska, kas sagroza cilvēku izpratni (Rakstos 1.Korintiešiem 8:8 ir skaidri pateikts, ka “ēdiens mūs netuvinās Dievam; ne mēs esam sliktāki neēzdami, nedz labāki ēzdami.”);

  3. Nav izprasta vai tiek pārprasta Baznīcas loma un palaists garām tās iedibinātājs Jēzus Kristus un Viņa Evaņģēlija vēsts … (Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību, Jāņa 3:16)

  … tas protams nekādā veidā nevienu neattaisno (nedz apsūdzētāju, nedz apsūdzētāja nosodītājus) jo… Katrs, kas savu brāli ienīst, ir slepkava, un jūs zināt, ka neviens slepkava nepatur sevī mūžīgo dzīvību (1. Jāņa 3:15)Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.