38. Kā mums pienākas lietot Dieva vārdu?


Pats lielākais piedauzības akmens

Izgājuši cauri Amfipolei un Apolonijai, viņi nonāca Tesalonīkē; tur bija jūdu sinagoga. Pāvils, kā parasti, iegāja pie tiem un trīs sabatus runāja ar tiem par rakstiem, tos izskaidrodams un pierādīdams, ka Kristum vajadzēja ciest un augšāmcelties no mirušiem, un teikdams: “Šis ir Kristus Jēzus, ko es jums sludinu.” [Ap.d.17:1-3]

Pats lielākais piedauzības akmens


Savu klausītāju uzmanību Pāvils pievērsa caur divām Vecās Derības patiesībām. Viena bija par Mesijas ciešanām un augšāmcelšanos no nāves, bet otra – ka Mesija ir jau ieradies un šis Mesija ir Jēzus.

Šīs divas patiesības izcēla arī pats Jēzus, runādams ar mācekļiem uz Emmausas ceļa. Sākot ar Mozu un praviešiem, Viņš tiem rādīja un mācīja, ka Mesijam jācieš un jāceļas augšā no mirušajiem. Un tad Jēzus tiem atklāja Sevi: Es tas esmu, Es esmu Mesija!

Notikumi, par kuriem šodien lasījām, norisinājās jūdu sinagogā. Arī tur bija jāpasludina šīs divas patiesības, jo jūdiem trūka atziņas par to, ka Mesijam jācieš un jāmirst. Viņi neticēja, ka Mesija ir nācis pasaulē ciešanu un nāves dēļ. Viņi domāja, ka glābējam bija jānāk un jāiznīcina visi Dieva tautas pretinieki un jāuzceļ lielā miera valstība.

Arī mūsdienās joprojām tiek izmantoti tie paši argumenti, lai noliegtu, ka Jēzus ir Mesija – Jēzus nākšana taču neatnesa uzvaras un miera valstību, bet tikai krustu un nāvi. Krusts ir pats lielākais piedauzības akmens [1.Kor.1:23].

Glābējs, kas mirst pie krusta zem Dieva dusmām, nav nekas cits kā “piedauzības akmens”. Jā, tas ir kaut kas pilnīgi neticams un nav savienojams ar cilvēku reliģiskajiem priekšstatiem. Tieši tādēļ Pāvils par šim lietām runā.

Mozus un pravieši māca, ka Dievs neapžēlo grēciniekus vienkārši tāpat. Ir jānotiek salīdzināšanai, izpirkšanai, un nepieciešams grēka upuris. Pravieši runā par Viņu, kurš nāks un to paveiks [Jes.53], un apliecina, ka taisnais dzīvos [Ec.18:5, 20:11].

Un patiesi, Jēzus nāca un piepildīja visus Dieva baušļus. Viņš dzīvoja pilnīgā saskaņā ar Dieva gribu, un Dievs Viņu uzcēla no mirušajiem.

Viss Bībeles vēstījums ir ciešā kopsakarībā. Baznīctēvs Augustīns teica: “Jaunā Derība ir apslēpta Vecajā, un Vecā Derība ir skaidrota un atklāta Jaunajā.”

Kad šīs lietas tiek izgaismotas un kļūst saprotamas, tas patiesi ir diženi!

Birkas: , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.