271. Dieva vārds... Kā tas top svētīts?


Pretēji cerētajam Mesija bija nācis ciest

“Un daudzi izklāja savas drēbes uz ceļa; un citi kaisīja zarus, ko tie bija nocirtuši laukos. Un tie, kas gāja priekšā un kas sekoja, sauca: “Ozianna, slavēts, kas nāk Tā Kunga vārdā! Lai ir slavēta mūsu tēva Dāvida valstība, kas nāk. Ozianna augstībā!”” [Mk.11:8-10]

Pretēji cerētajam Mesija bija nācis ciest

Kādēļ cilvēki sveica Jēzu ar tik priecīgu sajūsmu un kādēļ sauca “ozianna” un “aleluja”? Atbilde ir viegli saprotama. Viņi uzskatīja, ka Jēzus ir praviešu sludinātais Mesija, kam jānāk un jāatjauno Dāvida valstības tronis. Ļaudis ticēja, ka tagad iestāsies mesiāniskais laikmets, proti – jaunas varenības laikmets Israēla tautā, kad piepildīsies visi Dieva apsolījumi [Jes.9:6; Am.9:11].

Jēzus šo cildinošo sveicienu nenoraidīja, tieši otrādi – Viņš to labprāt pieņēma. Iepriekš Jēzus pat bija lūdzis mācekļiem sagādāt dzīvnieku, uz kura ierasties Jeruzālemē.

Tomēr Jēzus nenāca piepildīt pravietojumus saskaņā ar tautas domām un vēlmēm, bet ieradās kā Mesija, kam pravietojumi bija paredzējuši ciešanas. Jēzus saka: Mesija bija nācis ciest [Lk.24:46]. Un to pašu apstiprina arī Pāvils [Ap.d.17:3].

Jēzus jau vairākkārt par to bija runājis un pravietojis, taču tauta Viņa vārdus negribēja saprast un pieņemt. Kad Jēzus bija sists krustā, tauta no Viņa novērsās un pat mācekļi samulsa. Viņi bija cerējuši, ka Jēzus “ir Tas, kas Israēlu atpestīs”.

Katru gadu Palmu svētdienā kristīgā draudze uzgavilē Jēzum, līksmi sveicinot: svētīts, kas nāk Tā Kunga vārdā! Slavēts mūsu Mesija, Jēzus Kristus, kas ir gājis smago Golgātas ceļu, lai mūs glābtu!

Pārdomāsim zīmīgos Jēzus vārdus, ko Viņš teica Israēla tautai: “Jūs Mani no šī laika neredzēsit, iekāms jūs sacīsit: slavēts, kas nāk Tā Kunga vārdā!” [Mt.23:39]. Tā Jēzus runāja Lieldienu nedēļas dienās starp Palmu svētdienu un Lielo piektdienu. Viņš skatījās nākotnē uz brīnišķīgo dienu, kad Israēls no jauna Viņu sveiks ar ozianna saucieniem un slavēs Viņa atnākšanu Tā Kunga vārdā.

Arī Pēteris runāja svarīgus vārdus par Israēla Mesiju, kas ir piepildījis seno un svēto apsolījumu: “Ko Dievs ar visu praviešu muti iepriekš sludinājis, ka Viņa Svaidītajam jācieš, to Viņš tā arī piepildījis” [Ap.d.3:18-20].

Patiešām zīmīgi vārdi! Nāk mesiāniskais laiks, kad Vecās derības tauta sveiks Jēzu un iestāsies jauns prieka un harmonijas laikmets!

Birkas: , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.