105. Kas mums, septītā baušļa ietvaros, ir īpaši jāpatur prātā?


Optimisms vai pesimisms?

“Redzi, sējējs izgāja sēt. Un, viņam sējot, cita sēkla krita ceļmalā, un putni nāca un to apēda.” [Mt.13:14]

Optimisms vai pesimisms?

Optimismam ir vieta domājot par sēklām. Katra sēkla nes sevī potenciālu. Piemēram, sinepju sēkliņa var kļūt par lielu koku, kurā putni vij ligzdas. Tāpat tas ir ar jebkuru sēklu. Vēl optimistiskāka ir Dieva Vārda uzlūkošana, ko Jēzus salīdzina ar sēklu. Pravietis Jesaja par Dieva Vārdu saka: “Tāpat tas ir ar Manu vārdu, kas iziet no Manas mutes. Tas neatgriezīsies pie Manis tukšā, bet tam jāizdara tas, ko Es vēlos, un jāizpilda savs uzdevums, kādēļ Es to sūtīju.” Tātad pats Dievs apsola rezultātu.

Pesimisms iestājas, ka no Dieva Vārda pievēršamies augsnei, tas ir cilvēkam. Kāds posts un izšķērdība. Cik bezjēdzīga ir sēšana uz sausa, neauglīga ceļa. Tas arī ir cilvēku bērnu posts, ka Dieva Vārds viņos nerod sakni un nenes augļus. Bet ko darīt? Kā kļūt par labu, Dieva Vārda sēklas uzņēmīgu zemi? Slikts koks taču nekad nenesīs labus augļus!

Jā! Vispirms ir jāpadara koks par labu, un tikai tad var gaidīt labos augļus. Vispirms ir jāsagatavo augsne, un tikai tad var gaidīt labu ražu. Bet kā tas var notikt?

Tieši tādu pašu jautājumu Jēzum jautāja Nikodēms: “Kā cilvēks var piedzimt, vecs būdams? Vai tad viņš var atgriezties savas mātes miesās un atkal piedzimt?” Jo Jēzus sacīja: “Ja cilvēks nepiedzimst no augšienes, neredzēt tam Dieva valstības.” [Jņ.3:3]

Apustulis Pāvils atbild šādi: “Jo, ko bauslība nespēja, nevarīga būdama mūsu miesas dēļ, to ir darījis Dievs: sūtīdams Savu paša Dēlu grēcīgās miesas veidā un grēka dēļ, Viņš grēku, kas bija miesā, pazudinājis uz nāvi.” [Rom.8:3] Tieši šis ir risinājums, kā padarīt sauso, akmeņaino ceļu par Dieva Vārds augsni. Proti, Kristībā iemantot Jēzus Kristus izcīnīto uzvaru pār nāvi. Tā ir piedzimšana no augšienes.

“Tad nu tiem, kas ir Kristū Jēzū, vairs nav nekādas pazudināšanas!” izsaucas apustulis. Tos, kas ir Kristū, nekas neizraus no Dieva mīlestības. Tos, kas ir Kristū, nebaida vairs nekāds ļaunums, pat nāve ne. Tie, kas ir Kristū, tic un apliecina, ka viņi ir Dieva mīļotie bērni Jēzus Kristus dēļ, neskatoties uz to, ka ir sausi, un neauglīgi ceļi, kas bruģēti ar visiem pasaules grēkiem.

Birkas: , , , , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.