277. Kas ir dienišķā maize?


Lūgšana trešajā svētdienā pēc Zvaigznes dienas

Kungs Dievs, Tu Debesu Tēvs, Tu nesmādē mūsu nabago un vājo lūgšanas un uzņem savu bērnu nopūtas.

bērnu nopūtas - lūgties Jēzu

Mēs gan gaužamies un vaidām par saviem noziegumiem un grēkiem, kas kavē mūsu lūgšanām tikt uzklausītām un nonākt tava godības krēsla priekšā.

Ak, cik mums ir nejauka sirds. Mūsu gals ir tik tuvu, tomēr mūsu lūgšanas dažkārt ir tik remdenas, ka mums nemaz nerūpētu mūsu dvēseles mūžīgā svētība.

Ak, Tēvs, pacieties ar mums, jo mums mūsu vājība pašiem nepatīk. Tu pazīsti mūsu sirdis un zini mūsu gribu. Pirms mēs saucam, Tu jau gribi atbildēt, un pirms mēs vēl runājam, Tu gribi uzklausīt.

Lai jel tavs Svētais Gars mūsos allaž uzpūš mazu ticības dzirkstelīti. Lai mēs tevi bīstamies, lai arī mūsu lūgšana tev būtu patīkama. Lai mēs nelūdzam lietas, kas kaitētu mūsu dvēselei, bet dod mums to, kas mums pie miesas un dvēseles var lieti noderēt.

Mūsu iepriecinājums ir tas, ka Tu esi Dievs un Tēvs, kam vienīgi tev ir tāda gudrība, ka Tu nevien zini palīdzēt īstā laikā, bet Tu proti pārpārim vairāk pār visu ko lūdzam un saprotam.

Jēzu, mīļais Mācītāj un Kungs, kas esi tuvu visiem, kas tevi no sirds dziļumiem piesauc. Vai tā nav tava balss, kas sauc: Nāciet pie manis visi, kas esat grūtsirdīgi. Vai tā nav tava balss, kas tā sauc: Es esmu pie jums līdz pasaules galam.

Ak, mūsu noziegumi rada daudz šķēršļus starp mums un tevi. Tomēr Tu esi ārsts, bet mēs neveselie. Nāc, Tu, mūs dziedināt.
Tu esi mūsu Palīgs, un mums ir vajadzīgs Palīgs. Tu esi mūsu Gans, un mēs tavu ganību avis.

Ja Tu, Dievs, gribi, lai mums šajā pasaulē vēl labi klātos, tad mēs no sirds dziļumiem gribam nest pateicības upurus un tevi pielūgt, lai mēs netopam pārdroši. Bet šeit mums būs pieredzēt daudz bēdu, tomēr mēs gribam cerēt uz tevi, ka Tu visam liksi labi noderēt.

Tu taču uzklausi mūsu nopūtas, lūgšanas un asaras. Tagad mēs nākam pie tevis ar visu svētāko lūgšanu:

Mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top Tavs vārds. Lai nāk Tava valstība. Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī no ļauna. Jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi. Āmen.

Birkas: ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.